Sprawdzasz tag

Ready player one

Zapowiedzi

Ernest Cline ujawnił szczegóły dotyczące fabuły kontynuacji Player One

Debiu­tanc­ka powieść Erne­sta Cline’a, zaty­tu­ło­wa­na Play­er One, odnio­sła ogrom­ny mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces. Histo­ria osa­dzo­na w zde­wa­sto­wa­nym świe­cie roku 2045, gdzie wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość jest jedy­ną uciecz­ką od gorz­kiej codzien­no­ści i ukry­te w fabu­le licz­ne nawią­za­nia do popkul­tu­ry lat 80-tych przy­cią­gnę­ły milio­ny czy­tel­ni­ków. Popu­lar­ność książ­ki wzro­sła jesz­cze dodat­ko­wo za spra­wą kaso­wej ekra­ni­za­cji Ste­ve­na Spiel­ber­ga. W lip­cu autor poin­for­mo­wał, że jesz­cze w tym roku docze­ka­my się kon­ty­nu­acji. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Kontynuacja bestsellerowego Player One ukaże się w listopadzie

W swo­jej debiu­tanc­kiej powie­ści, Play­er One, Ernest Cli­ne wykre­ował fan­ta­zyj­ną symu­la­cję, gdzie moż­na było robić wszyst­ko, cze­go się zapra­gnę­ło, wir­tu­al­ny świat, do któ­re­go ludzie ucie­ka­li od pogrą­żo­nej w glo­bal­nych kry­zy­sach rze­czy­wi­sto­ści. Nie­daw­no do wia­do­mo­ści publicz­nej poda­no, że jesz­cze w tym roku wyda­na zosta­nie kon­ty­nu­acja best­sel­le­ro­we­go hitu. Czy­taj dalej

-->