Zapowiedzi

Ernest Cline ujawnił szczegóły dotyczące fabuły kontynuacji Player One

Debiu­tanc­ka powieść Erne­sta Cline’a, zaty­tu­ło­wa­na Play­er One, odnio­sła ogrom­ny mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces. Histo­ria osa­dzo­na w zde­wa­sto­wa­nym świe­cie roku 2045, gdzie wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość jest jedy­ną uciecz­ką od gorz­kiej codzien­no­ści i ukry­te w fabu­le licz­ne nawią­za­nia do popkul­tu­ry lat 80-tych przy­cią­gnę­ły milio­ny czy­tel­ni­ków. Popu­lar­ność książ­ki wzro­sła jesz­cze dodat­ko­wo za spra­wą kaso­wej ekra­ni­za­cji Ste­ve­na Spiel­ber­ga. W lip­cu autor poin­for­mo­wał, że jesz­cze w tym roku docze­ka­my się kontynuacji.

Pierw­sza zapo­wiedź nie zdra­dzi­ła zbyt wie­le szcze­gó­łów. Ernest Cli­ne ogra­ni­czył się wte­dy do zapew­nie­nia, że w listo­pa­dzie prze­czy­ta­my bez­po­śred­nią kon­ty­nu­ację Play­er One, ponow­nie spo­tka­my zna­nych już boha­te­rów, będzie to jed­nak osob­na histo­ria. Według słów auto­ra może­my oczy­wi­ście liczyć na moc popkul­tu­ro­wych smaczków.

W ostat­ni week­end odby­ła się wir­tu­al­na odsło­na New York Comic Conu. Na impre­zę zło­ży­ło się wie­le poka­zów, spo­tkań z twór­ca­mi, pane­li dys­ku­syj­nych, itd. Jed­ną z atrak­cji tego­rocz­ne­go wyda­rze­nia była roz­mo­wa z Erne­stem Cli­nem. W wywia­dzie Wil Whe­aton, aktor, któ­ry był lek­to­rem audio­bo­oka Play­er One, pytał o doświad­cze­nia zwią­za­ne z pisa­niem pierw­szej książ­ki, pra­cę ze Ste­ve­nem Spiel­ber­giem, fascy­na­cję popkul­tu­rą i wir­tu­al­ną rze­czy­wi­stość. Roz­mo­wa też oczy­wi­ście zeszła na temat nowej powie­ści. I tu Ernest Cli­ne po raz pierw­szy rzu­cił nie­co świa­tła na jej fabułę.

Akcja Ready Play­er Two (w Pol­sce uka­że się zapew­ne jako Play­er Two) ma roze­grać się nie­dłu­go po wiel­kim fina­le pierw­szej powie­ści. Wade Watts w skarb­cu Jame­sa Hal­li­daya odkry­wa coś nie­zwy­kłe­go, tech­no­lo­gię, któ­ra z wiel­kim praw­do­po­do­bień­stwem odmie­ni cały świat, zarów­no ten rze­czy­wi­sty, jak i wir­tu­al­ny. Wpierw jed­nak nasz boha­ter będzie musiał zmie­rzyć się z kolej­nym zada­niem pozo­sta­wio­nym przez słyn­ne­go wyna­laz­cę. Na jego dro­dze sta­ną nie­bez­piecz­ni prze­ciw­ni­cy obo­jęt­ni na życia milio­nów. Tym razem staw­ką gry nie będzie los same­go Wade’a, ale całej ludzkości.

Ame­ry­kań­ski wydaw­ca książ­ki zapo­wie­dział pre­mie­rę na 24 listo­pa­da. Powieść uka­że się w 58 kra­jach i zosta­nie prze­tłu­ma­czo­na na 37 języ­ków. Nie wia­do­mo jesz­cze ani kie­dy, ani kto wyda Play­er Two w Pol­sce. Przy­po­mi­na­my, że w naszym kra­ju uka­za­ły się dwa wyda­nia debiu­tanc­kiej książ­ki Erne­sta Cline’a. W 2012 Play­er One tra­fił u nas do sprze­da­ży za spra­wą wydaw­nic­twa Amber, w 2018 książ­ka zosta­ła wzno­wio­na z fil­mo­wą okład­ką dzię­ki Feeria Young.

Roz­mo­wę z Erne­stem Cli­nem może­cie obej­rzeć tu:

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy