Aktualności

Trzy miliony książek sprzedanych w 2020 w placówkach Poczty Polskiej

Pocz­ta Pol­ska poza świad­cze­niem zwy­cza­jo­wych usług pocz­to­wych w swo­jej ofer­cie ma rów­nież sze­ro­ki wachlarz pozy­cji lite­rac­kich. W opu­bli­ko­wa­nym nie­daw­no komu­ni­ka­cie pra­so­wym pań­stwo­wa spół­ka pochwa­li­ła się sprze­da­żą 3 milio­nów ksią­żek w cią­gu minio­ne­go roku.

Zde­cy­do­wa­ną więk­szość naby­wa­nych przez klien­tów Pocz­ty Pol­skiej sta­no­wią tytu­ły dla dzie­ci i mło­dzie­ży. W 2020 roku w pla­ców­kach spół­ki sprze­da­no oko­ło 2 milio­nów egzem­pla­rzy ksią­żek dla tej gru­py odbior­ców. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się łami­głów­ki, albu­my z naklej­ka­mi, kolo­ro­wan­ki, a tak­że prak­tycz­ne kom­pen­dia wie­dzy lin­gwi­stycz­nej i matematycznej.

W seg­men­cie ksią­żek dla doro­słych naj­chęt­niej kupo­wa­ną pozy­cją oka­zał się być tury­stycz­ny atlas samo­cho­do­wy z 2019, zaty­tu­ło­wa­ny Pol­ska nie­zwy­kła. Jego moc­ną stro­ną jest boga­ty zbiór opi­sów nie­zwy­kłych zabyt­ków tech­ni­ki, obiek­tów mili­tar­nych, imprez regio­nal­nych, czy innych wybit­nie kli­ma­tycz­nych miejsc.

Duże zain­te­re­so­wa­nie prze­wod­ni­kiem wska­zy­wać może na to że czy­tel­ni­cy, po zakoń­cze­niu pan­de­mii, mają zamiar powró­cić do aktyw­no­ści tury­stycz­nej i już dziś pla­nu­ją swo­je podró­że, sta­ra się uza­sad­nić wybór kon­su­men­tów Pocz­ta Polska.

Książ­ko­we zaku­py klien­tów Pocz­ty Pol­skiej wska­zu­ją rów­nież, że nadal jest popyt na współ­cze­sną lite­ra­tu­rę obo­zo­wą. Spół­ka poin­for­mo­wa­ła, że w kate­go­rii ksią­żek oby­cza­jo­wych naj­le­piej sprze­da­wa­ły się w zeszłym roku powie­ści Heather Mor­ris: Podróż Cil­kiTatu­aży­sta z Auschwitz.

Nie­słab­ną­cym zain­te­re­so­wa­niem czy­tel­ni­ków cie­szy­ły się tak­że: wydaw­nic­twa kuli­nar­ne, biblio­gra­fie, wydaw­nic­twa reli­gij­ne, a tak­że porad­ni­ki z dzie­dzi­ny medy­cy­ny natu­ral­nej, czy­ta­my dalej w infor­ma­cji prasowej.

W 2020 Pocz­ta Pol­ska sprze­da­ła o pół milio­na mniej ksią­żek niż w 2019. Odwró­ce­nie dotych­czas rosną­ce­go tren­du sprze­da­żo­we­go praw­do­po­dob­nie ma zwią­zek z pan­de­mią koronawirusa.

źró­dło pocz­ta polska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy