Aktualności

Christopher Paolini ponownie zabierze czytelników w podróż do Alagaësii

Kie­dy w 2003 roku nakła­dem wydaw­nic­twa Alfred A. Knopf uka­zał się Era­gon, dwu­dzie­sto­let­nie­go wów­czas Paoli­nie­go obwo­ła­no obja­wie­niem. Mło­dzie­żo­wa powieść o przy­go­dach chłop­ca, któ­re­mu los ofia­ro­wał smo­cze jajo przez kil­ka­dzie­siąt tygo­dni utrzy­my­wa­ła się na listach best­sel­le­rów. Ponoć tyl­ko Har­ry Pot­ter i Zakon Fenik­sa sprze­da­wał się w tym cza­sie lepiej. Teraz, po sied­miu latach od uka­za­nia się ostat­niej, czwar­tej, powie­ści z Cyklu Dzie­dzic­twa Chri­sto­pher Paoli­ni powra­ca do magicz­nej Ala­ga­ësii w zbio­rze opowiadań.

Książ­ka zosta­ła zaty­tu­ło­wa­na The Fork, the Witch, and the Worm: Tales from Ala­ga­ësia Volu­me 1: Era­gon. Mimo że pre­mie­ra zapla­no­wa­na jest na 31 grud­nia 2018 roku i już ruszy­ła przed­sprze­daż, to nadal pozo­sta­je tro­chę wąt­pli­wo­ści. Według ofi­cjal­ne­go opi­su zbiór ma się skła­dać z trzech zupeł­nie nowych histo­rii osa­dzo­nych w Ala­ga­ësii prze­pla­ta­nych sce­na­mi z przy­gód Era­go­na. Będzie rów­nież zawie­rać wyją­tek z pamięt­ni­ka zie­lar­ki Ange­li, któ­ry napi­sa­ła sio­stra Chri­sto­phe­ra i ponie­kąd pier­wo­wzór posta­ci – Ange­la Paoli­ni. Jed­nak na pyta­nie, czy pamięt­nik jest jed­nym z trzech wspo­mnia­nych opo­wia­dań, odpo­wie­dzia­ła dość enigmatycznie:

Jest jed­nym z trzech. W pew­nym sen­sie jest trze­cim. Patrząc z innej per­spek­ty­wy jest czwar­ty. A jesz­cze z innej cała książ­ka ma ich sześć. Albo dzie­więć. A może nawet wię­cej. Wszyst­ko jest względne.

Rów­nie nie­kon­kret­nie auto­rzy opo­wia­da­ją o cza­sie akcji. Moż­na by przy­pusz­czać, że opo­wia­da­nia będą się dzia­ły po zakoń­cze­niu fina­ło­we­go tomu cyklu. Chri­sto­pher Paoli­ni na pyta­nie doty­czą­ce wła­śnie tego zagad­nie­nia odpo­wie­dział na Twitterze:

Są osa­dzo­ne po Cyklu Dzie­dzic­twa… W pew­nym sen­sie. To skomplikowane.

Czy­tel­ni­cy na pew­no odwie­dzą nowe miej­sca oraz powró­cą do zna­nych już loka­cji. Podob­nie będzie z boha­te­ra­mi – poja­wią się posta­ci dobrze wszyst­kim zna­ne, jak i zupeł­nie nowe. Chri­sto­pher Paoli­ni zapew­nił przy tym wszyst­kim, że opo­wia­da­nia nie będą luź­ny­mi tyl­ko histo­ria­mi. Cała książ­ka zosta­ła pomy­śla­na tak, że zbiór ma być kom­plet­ny, kohe­rent­ny. Całość ma spa­jać w jakiś spo­sób nar­ra­cja Eragona.

Ame­ry­kań­ska pre­mie­ra jest 31 grudnia.

Mamy potwier­dzo­ne info, książ­ka uka­że się w Pol­sce w I kwar­ta­le 2019 roku, dzię­ki wydaw­nic­twu MAG 😉

Źró­dło: twit­ter autora

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy