Sprawdzasz tag

eragorn

Aktualności

Christopher Paolini ponownie zabierze czytelników w podróż do Alagaësii

Kie­dy w 2003 roku nakła­dem wydaw­nic­twa Alfred A. Knopf uka­zał się Era­gon, dwu­dzie­sto­let­nie­go wów­czas Paoli­nie­go obwo­ła­no obja­wie­niem. Mło­dzie­żo­wa powieść o przy­go­dach chłop­ca, któ­re­mu los ofia­ro­wał smo­cze jajo przez kil­ka­dzie­siąt tygo­dni utrzy­my­wa­ła się na listach best­sel­le­rów. Ponoć tyl­ko Har­ry Pot­ter i Zakon Fenik­sa sprze­da­wał się w tym cza­sie lepiej. Teraz, po sied­miu latach od uka­za­nia się ostat­niej, czwar­tej, powie­ści z Cyklu Dzie­dzic­twa Chri­sto­pher Paoli­ni powra­ca do magicz­nej Ala­ga­ësii w zbio­rze opo­wia­dań. Czy­taj dalej

-->