Sprawdzasz tag

Christopher Paolini

Aktualności

Fani książkowej serii Dziedzictwo Christophera Paoliniego chcą porządnej ekranizacji

Kie­dy na ryn­ku uka­zał się Era­gon, pierw­sza część cyklu Dzie­dzic­two, zaczę­to okre­ślać nie­speł­na dwu­dzie­sto­let­nie­go wów­czas Chri­sto­phe­ra Paoli­nie­go obja­wie­niem. Jed­nak wraz z bie­giem lat i kolej­ny­mi toma­mi fascy­na­cja jego feno­me­nem sła­bła. Nie zmie­nia to fak­tu, że ogrom­ny suk­ces Era­go­na zapew­nił Chri­sto­phe­ro­wi Paoli­nie­mu rze­szę wier­nych fanów. Teraz ta ogrom­na gru­pa ludzi pra­gnie, żeby Disney dał im ekra­ni­za­cję Dzie­dzic­twa, na jaką zasłu­gu­ją. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Christopher Paolini ponownie zabierze czytelników w podróż do Alagaësii

Kie­dy w 2003 roku nakła­dem wydaw­nic­twa Alfred A. Knopf uka­zał się Era­gon, dwu­dzie­sto­let­nie­go wów­czas Paoli­nie­go obwo­ła­no obja­wie­niem. Mło­dzie­żo­wa powieść o przy­go­dach chłop­ca, któ­re­mu los ofia­ro­wał smo­cze jajo przez kil­ka­dzie­siąt tygo­dni utrzy­my­wa­ła się na listach best­sel­le­rów. Ponoć tyl­ko Har­ry Pot­ter i Zakon Fenik­sa sprze­da­wał się w tym cza­sie lepiej. Teraz, po sied­miu latach od uka­za­nia się ostat­niej, czwar­tej, powie­ści z Cyklu Dzie­dzic­twa Chri­sto­pher Paoli­ni powra­ca do magicz­nej Ala­ga­ësii w zbio­rze opo­wia­dań. Czy­taj dalej

-->