Aktualności Ekranizacje

Netflix zrobi serial na podstawie Sandmana Neila Gaimana

O ekra­ni­za­cji Sand­ma­na mówi­ło się już od dłuż­sze­go cza­su. Pierw­sze pla­ny poja­wi­ły się w latach 90-tych, w koń­cu jed­nak War­ner Bros. pro­jekt odsu­nął po nie­sku­tecz­nych pró­bach stwo­rze­nia sen­sow­ne­go sce­na­riu­sza. W 2013 Neil Gaiman wszedł w komi­ty­wę z Jose­phem Gor­do­nem-Levit­tem, któ­rej efek­tem miał być film. Z tego rów­nież nic nie wyszło przez róż­ni­cę zdań. W ostat­nim cza­sie Net­flix pod­pi­sał umo­wę z War­ner Bros. na stwo­rze­nie seria­lu opar­te­go o Sand­ma­na. Zamó­wio­ny został od razu cały pierw­szy sezon.

Według źró­deł i ame­ry­kań­skich mediów poro­zu­mie­nie zawar­te mię­dzy War­ner Bros. a Net­fli­xem wska­zu­je, że będzie­my mieć do czy­nie­nia z naj­droż­szym seria­lem two­rzo­nym przez DC Enter­ta­in­ment. Show­run­ne­rem ma zostać Allan Hein­berg (Won­der Woman, Blef, Chi­rur­dzy), pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi będą Neil Gaiman i David Goy­er. Wia­do­mo rów­nież, że wymie­nio­na wyżej trój­ka napi­sze wspól­nie sce­na­riusz do pre­mie­ro­we­go odcinka.

Jeste­śmy zachwy­ce­ni, że razem z tak genial­nym zespo­łem, jakim jest Neil Gaiman, David S. Goy­er i Allan Hein­berg może­my w koń­cu oży­wić kul­to­wą serię komik­sów Neila, Sand­ma­na, prze­no­sząc ją na ekra­ny. Od boga­tych posta­ci i histo­rii po mister­nie wykre­owa­ne świa­ty; jeste­śmy pod­eks­cy­to­wa­ni moż­li­wo­ścią stwo­rze­nia epic­kie­go seria­lu, któ­ry zgłę­bi wie­lo­war­stwo­wy wszech­świat tak uwiel­bia­ny przez fanów na całym świe­cie, powie­dział Chan­ning Dun­gey, wice­pre­zes pro­duk­cji ory­gi­nal­nych Netflixa.

Pierw­szy numer Sand­ma­na uka­zał się w stycz­niu 1989, a więc nie­mal trzy­dzie­ści lat temu. Od tam­te­go cza­su powsta­ło w sumie 75 odcin­ków wyda­wa­nych do 1996. Neil Gaiman opo­wie­dział w komik­sach histo­rię Snu czy też Mor­fe­usza, per­so­ni­fi­ka­cji wład­cy kra­iny marzeń sen­nych oraz pozo­sta­łych Nie­skoń­czo­nych: Losu, Śmier­ci, Znisz­cze­nia, Roz­pa­czy, Pożą­da­nia i Mali­gny. Przez wie­lu ten cykl uzna­wa­ny jest za jeden z naj­ory­gi­nal­niej­szych, najam­bit­niej­szych i naj­bar­dziej wyra­fi­no­wa­nych współ­cze­snych komik­sów. Co cie­ka­we począt­ko­wo mia­ła to być kolej­na super­bo­ha­ter­ska opo­wiast­ka osa­dzo­na w uni­wer­sum DC.

Pierw­szy sezon seria­lu od Net­fli­xa ma liczyć jede­na­ście odcin­ków. Na razie do tego ogra­ni­cza­ją się wszel­kie szcze­gó­ły na jego temat.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źródło:hollywoodreporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy