Aktualności

W 2020 zmniejszyła się liczba wydanych tytułów względem poprzednich lat

Wydaw­cy w Pol­sce mają obo­wią­zek wysy­łać na bie­żą­co okre­ślo­nym biblio­te­kom dar­mo­we egzem­pla­rze publi­ko­wa­nych ksią­żek. Licz­ba tych nie­od­płat­nych tytu­łów sta­no­wi cał­kiem mia­ro­daj­ny wskaź­nik sytu­acji na ryn­ku wydaw­ni­czym. Biblio­te­ki rapor­tu­ją, że pol­skie ofi­cy­ny nade­sła­ły w zeszłym roku zna­czą­co mniej ksią­żek niż rok wcześniej.

Od 1991 utrzy­my­wa­ła się w Pol­sce ten­den­cja wzro­sto­wa, jeśli cho­dzi o licz­bę wyda­wa­nych w kra­ju tytu­łów. Uka­za­ło się wte­dy tro­chę ponad 10 tysię­cy róż­nych ksią­żek. W 2019 licz­ba publi­ko­wa­nych tytu­łów wzro­sła do pozio­mu ponad 41 tysię­cy. Nie­ste­ty pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa trend wstrzy­ma­ła, a nawet go odwróciła.

Biblio­te­ka Naro­do­wa prze­ka­za­ła infor­ma­cję, że dosta­ła nie­co ponad 34 tysią­ce tytu­łów z datą wyda­nia w 2020. To jest 18 pro­cent mniej w sto­sun­ku do roku ubie­głe­go. Podob­nie wyglą­da sytu­acja w Biblio­te­ce Publicz­nej m.st. War­sza­wy. Pla­ców­ka nade­sła­ła redak­cji „Ryn­ku książ­ki” raport wska­zu­ją­cy, że w 2020 wydaw­cy prze­ka­za­li biblio­te­ce 17% mniej tytu­łów niż w 2019.

Ana­li­za udo­stęp­nio­nych danych wyka­za­ła, że naj­gor­szym mie­sią­cem pod wzglę­dem licz­by prze­sła­nych egzem­pla­rzy był kwie­cień. Co wię­cej, dru­gie pół­ro­cze było zde­cy­do­wa­nie lep­sze niż pierw­sze. W przy­pad­ku Biblio­te­ki Publicz­nej m.st. War­sza­wy licz­ba tytu­łów nade­sła­nych w pierw­szych sze­ściu mie­sią­cach 2020 wyno­si­ła oko­ło 9 tysię­cy, w dru­giej poło­wie zaś – oko­ło 12,5 tysiąca.

Zoba­czy­my, co przy­nie­sie rok 2021. Miej­my nadzie­ję, że w koń­cu wszyst­ko wró­ci na wła­ści­we tory.

źró­dło: rynek książki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy