Sprawdzasz tag

wydawnie

Aktualności

W 2020 zmniejszyła się liczba wydanych tytułów względem poprzednich lat

Wydaw­cy w Pol­sce mają obo­wią­zek wysy­łać na bie­żą­co okre­ślo­nym biblio­te­kom dar­mo­we egzem­pla­rze publi­ko­wa­nych ksią­żek. Licz­ba tych nie­od­płat­nych tytu­łów sta­no­wi cał­kiem mia­ro­daj­ny wskaź­nik sytu­acji na ryn­ku wydaw­ni­czym. Biblio­te­ki rapor­tu­ją, że pol­skie ofi­cy­ny nade­sła­ły w zeszłym roku zna­czą­co mniej ksią­żek niż rok wcze­śniej. Czy­taj dalej

-->