Aktualności

Posiadacze czytników Kindle też już mogą korzystać z dobrodziejstw platformy Empik Go

Mimo że czyt­ni­ki Kin­dle są, i od daw­na były, naj­chęt­niej wybie­ra­ny­mi urzą­dze­nia­mi do czy­ta­nia ksią­żek w wer­sji elek­tro­nicz­nej, to przez bar­dzo dłu­gi czas ich użyt­kow­ni­cy byli w Pol­sce poszko­do­wa­ni, jeśli cho­dzi o usłu­gi abo­na­men­to­we. Na szczę­ście sytu­acja zmie­nia się na lep­sze, kolej­ne barie­ry tech­no­lo­gicz­ne są prze­kra­cza­ne. Popu­lar­na usłu­ga Empik Go otwie­ra się na użyt­kow­ni­ków czyt­ni­ków Kindle.

Kin­dle to obec­nie naj­po­pu­lar­niej­sze czyt­ni­ki e‑booków nie tyl­ko w Pol­sce, ale i na świe­cie. W Sta­nach Zjed­no­czo­nych te urzą­dze­nia posia­da 72% wła­ści­cie­li czyt­ni­ków, zaś w Pol­sce – aż 82%. Dla­te­go też roz­wią­za­nie na popu­lar­ne „kun­del­ki” było koniecz­ne. Ten trend widać było wyraź­nie w zapy­ta­niach spły­wa­ją­cych od naszych abo­nen­tów – umoż­li­wie­nie czy­ta­nia ebo­oków z Empik Go na Kin­dle było naj­po­pu­lar­niej­szą suge­stią i dla nas sta­no­wi­ło prio­ry­te­to­we zada­nie, powie­dział Michał Kien­der, Pro­duct Mana­ger Empik Go.

Empik Go to usłu­ga, któ­ra w abo­na­men­cie ofe­ru­je czy­tel­ni­kom nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do tre­ści zamiesz­czo­nych na plat­for­mie. Użyt­kow­ni­cy w cenie zale­d­wie jed­nej książ­ki papie­ro­wej mie­sięcz­nie mogą dowol­nie prze­bie­rać w ponad 70 tysią­cach audio­bo­oków, ebo­oków i pod­ca­stów. Do tej pory usłu­ga dostęp­na była tyl­ko na tele­fo­ny, table­ty oraz czyt­ni­ki Ink­bo­ok oraz Pocket­bo­ok. Teraz rów­nież entu­zja­ści Kin­dle­’ów mogą dołą­czyć do spo­łecz­no­ści Empik Go.

Nale­ży jed­nak pamię­tać, że w związ­ku z pew­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi, czyt­ni­ków Kin­dle doty­czą nie­co inne zasa­dy. Użyt­kow­ni­cy tych urzą­dzeń mogą w każ­dym mie­sią­cu do swo­jej wir­tu­al­nej biblio­te­ki prze­słać 10 ebo­oków. Oczy­wi­ście dodat­ko­wo na pozo­sta­łych urzą­dze­niach mają nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do tre­ści Empik Go.

Apli­ka­cję nale­ży zain­sta­lo­wać na swo­im kom­pu­te­rze (z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym Win­dows – od wer­sji 7 i MacOS – od wer­sji 11), kolej­no pod­łą­czyć do nie­go czyt­nik i prze­słać tytu­ły ze swo­jej biblio­te­ki Empik Go na Kin­dla. Ebo­oki prze­sła­ne na czyt­nik będą dostęp­ne do koń­ca waż­no­ści abo­na­men­tu (peł­nych 30 dni). Czyt­nik nale­ży co mie­siąc zsyn­chro­ni­zo­wać, wyja­śnia Empik.

Ze szcze­gó­ła­mi usłu­gi zapo­znać się moż­na na stro­nie inter­ne­to­wej: https://www.empik.com/go/kindle

infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy