Aktualności Ekranizacje

J.K. Rowling ma już gotowy scenariusz do trzeciego filmu z serii Fantastyczne Zwierzęta

Zbrod­nie Grin­del­wal­da poja­wi­ły się w kinach już ponad mie­siąc temu. Źró­dła dono­szą, że film nie­ste­ty nie sprze­dał się tak dobrze, jak pierw­sza część, rów­nież recen­zje zda­ją się być mniej entu­zja­stycz­ne, a mimo to nadal wie­lu fanów uni­wer­sum Harry’ego Pot­te­ra jest zado­wo­lo­nych. Naj­pew­niej wła­śnie oni naj­bar­dziej ucie­szą się na wieść, że J.K. Row­ling ukoń­czy­ła już pra­ce nad sce­na­riu­szem do kon­ty­nu­acji. Film miał­by mieć pre­mie­rę jesie­nią 2020 roku.

Entu­zja­ści twór­czo­ści J.K. Row­ling czę­sto wysy­ła­ją autor­ce wia­do­mo­ści, czy to pry­wat­ne, czy za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych, w któ­rych wyra­ża­ją swo­ją wdzięcz­ność, radość i uzna­nie. Wła­śnie na jeden z takich wpi­sów zamiesz­czo­nych na Twit­te­rze Row­ling odpowiedziała:

Bar­dzo miło mi usły­szeć coś takie­go w dniu, w któ­rym skoń­czy­łam pisać następ­ny [sce­na­riusz Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt]. Dziękuję!

Jak moż­na się domy­ślać, ta krót­ka wia­do­mość zelek­try­zo­wa­ła fanów fil­mo­wej serii czy uni­wer­sum Harry’ego Pot­te­ra w ogó­le. Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta uzu­peł­nia­ją świat, któ­ry pozna­li­śmy dzię­ki sied­miu powie­ściom, gdzie akcja osa­dzo­na była przede wszyst­kim w Hogwar­cie. Naj­now­sza seria fil­mo­wa pozwa­la nam spoj­rzeć na róż­ne miej­sca na całym świe­cie i zoba­czyć, jak tam wyglą­da spra­wa magii. Poza licz­ny­mi nawią­za­nia­mi do sied­miok­się­gu oraz nie­licz­ny­mi odpo­wie­dzia­mi, fil­my o New­cie Sca­man­de­rze obfi­tu­ją w kolej­ne pyta­nia. J.K. Row­ling popro­szo­na przez użyt­kow­nicz­kę Twit­te­ra o sko­men­to­wa­nie w trzech sło­wach, cze­go może­my się spo­dzie­wać po przy­szłej czę­ści, odpo­wie­dzia­ła: Da wam odpowiedzi.

Cze­ka­my zatem z nie­cier­pli­wo­ścią i już trzy­ma­my kciu­ki za pro­duk­cję. Jeśli trze­cia część w boxof­fi­cie wypad­nie ponow­nie poni­żej ocze­ki­wań twór­ców, może to zawa­żyć na przy­szło­ści serii.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy