Ekranizacje Zapowiedzi

Netflix upublicznia krótkie zajawki drugiego sezonu Wiedźmina

Już pół­to­ra roku minę­ło od pre­mie­ry pierw­sze­go sezo­nu seria­lo­we­go Wiedź­mi­na. Pro­duk­cja Net­fli­xa oka­za­ła się być ogrom­nym suk­ce­sem, przy­cią­ga­jąc przed ekra­ny ponad 75 milio­nów widzów w pierw­szym tyl­ko mie­sią­cu od debiu­tu na plat­for­mie. Nie­ste­ty trud­no­ści zwią­za­ne z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa sku­tecz­nie opóź­ni­ły pre­mie­rę dru­gie­go sezo­nu. Do tej już jed­nak bli­żej niż dalej – Net­flix zaspo­ka­ja naszą cie­ka­wość nowy­mi mate­ria­ła­mi promocyjnymi.

Zdję­cia na pla­nie Wiedź­mi­na zakoń­czy­ły się już w kwiet­niu. Kolej­ne mie­sią­ce twór­com seria­lu wypeł­nia­ła post­pro­duk­cja. Nie­daw­no Net­flix zaczął upu­blicz­niać krót­kie zajaw­ki dru­gie­go sezo­nu Wiedź­mi­na. Co praw­da, na pierw­szy rzut oka zbyt wie­le nie poka­zu­ją, ale dla fanów powie­ścio­wej sagi sta­no­wią źró­dło wska­zó­wek odno­śnie do tego, cze­go moż­na się spo­dzie­wać po zbli­ża­ją­cych się odcinkach.

11 czerw­ca uka­zał się klip, któ­re­go cen­tral­ną posta­cią jest Ciri. Tydzień póź­niej opu­bli­ko­wa­ny w mediach spo­łecz­no­ścio­wych został mate­riał sku­pia­ją­cy się na Geral­cie z Rivii. Jeśli jesz­cze ich nie widzie­li­ście, zachę­ca­my do obej­rze­nia. Każ­dy z nich trwa oko­ło 12 sekund. Praw­do­po­dob­nie w tygo­dnio­wych odstę­pach będą publi­ko­wa­ne następ­ne kli­py z głów­ny­mi boha­te­ra­mi serialu.

Pre­mie­ra dru­gie­go sezo­nu Wiedź­mi­na zapla­no­wa­na jest na ostat­ni kwar­tał 2021. Przy­po­mi­na­my, że pierw­szy sezon zade­biu­to­wał na plat­for­mie 20 grud­nia 2019. Moż­na się spo­dzie­wać, że dal­sze losy boha­te­rów seria­lu Net­flix będzie chciał zapre­zen­to­wać widzom rów­nież w okre­sie przedświątecznym.

Ofi­cjal­ny opis dru­gie­go sezo­nu pre­zen­tu­je się następująco:

Prze­ko­na­ny, że Yen­ne­fer zgi­nę­ła w bitwie pod Sod­den, Geralt z Rivii prze­no­si księż­nicz­kę Ciril­lę do naj­bez­piecz­niej­sze­go miej­sca, jakie zna, czy­li do swo­je­go rodzin­ne­go domu – Kaer Mor­hen. Pod­czas gdy kró­lo­wie, elfy, ludzie i demo­ny z Kon­ty­nen­ty wal­czą o domi­na­cję poza jego mura­mi, wiedź­min musi chro­nić dziew­czy­nę przed czymś znacz­nie bar­dziej nie­bez­piecz­nym: tajem­ni­czą mocą, któ­rą posia­da w środku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy