Aktualności Zapowiedzi

Dla George’a Martina Wichry zimy mają najwyższy priorytet

W ostat­nim cza­sie HBO poin­for­mo­wa­ło o zaprze­sta­niu dal­szych prac nad pre­qu­elem Gry o tron roz­gry­wa­ją­cym się w cza­sach nazy­wa­nych Erą Hero­sów. Zamiast tego sta­cja bar­dzo moc­no sta­wia na inny serial poprze­dza­ją­cy słyn­ną bata­lię o żela­zny tron, a sku­pia­ją­cy się na histo­rii legen­dar­nych smo­czych lor­dów, czy­li rodu Tar­ga­ry­enów. Serial dostał już nawet ofi­cjal­ny tytuł – House of the Dragon.

Dom smo­ka w znacz­nej mie­rze opie­rać się będzie na wyda­nej w zeszłym roku książ­ce Ogień i krew autor­stwa George’a R.R. Mar­ti­na. Pisarz gło­sem uczo­ne­go arcy­ma­este­ra z Cyta­de­li opo­wia­da kro­ni­kę rodu wywo­dzą­ce­go się z legen­dar­ne­go mia­sta Valy­rii, któ­re znaj­do­wa­ło się na wschod­nim kon­ty­nen­cie Essos, a któ­re­go człon­ko­wie po kata­kli­zmie, jaki spo­tkał ich sie­dzi­bę roz­po­czę­li suk­ce­syw­ny pod­bój Westeros.

Serial two­rzą Geo­r­ge Mar­tin i Ryan Con­dal. Ame­ry­kań­ski pisarz ma nadzie­ję, że jego rola w tym pro­ce­sie nie będzie tyl­ko sym­bo­licz­na. Tak jak mia­ło to miej­sce przy pro­duk­cji czte­rech pierw­szych sezo­nów Gry o tron Mar­tin chciał­by rów­nież napi­sać sce­na­riusz kil­ku przy­naj­mniej odcin­ków do Domu smo­ka. I jest to wieść z jed­nej stro­ny bar­dzo atrak­cyj­na, z dru­giej wie­lu fanów zadrża­ło zapew­ne w tym momen­cie z nie­po­ko­ju. Wszak nadal nie docze­ka­li­śmy się szó­ste­go tomu sagi Pie­śni lodu i ognia.

Może­my jed­nak spać spo­koj­nie. Geo­r­ge Mar­tin potwier­dził na swo­im blo­gu, że pra­ca nad Wichra­mi zimy ma dla nie­go teraz naj­wyż­szy prio­ry­tet i na pew­no nie napi­sze żad­ne­go odcin­ka do żad­ne­go seria­lu HBO zanim nie posta­wi ostat­niej krop­ki w szó­stym tomie cyklu.

źró­dło: guardian

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy