Ekranizacje Zapowiedzi

Trzecią część Fantastycznych zwierząt obejrzymy szybciej niż myśleliśmy

Od pre­mie­ry Zbrod­ni Grin­del­wal­da minę­ły już nie­mal trzy lata, a o trze­ciej czę­ści Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt nadal nie­wie­le wia­do­mo. Wytwór­nia War­ner Bros. dotych­czas utrzy­my­wa­ła, że film tra­fi do kin w lip­cu przy­szłe­go roku. Teraz oka­zu­je się, że z dal­szy­mi przy­go­da­mi roz­trze­pa­ne­go magi­zo­olo­ga New­ta Ska­man­de­ra i jego przy­ja­ciół zapo­zna­my się kil­ka mie­się­cy wcze­śniej niż zakła­da­no. Ujaw­nio­ny został wła­śnie tytuł fil­mu i nowa data premiery.

Trze­cia część Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt nosić będzie pod­ty­tuł Sekre­ty Dum­ble­do­re­’a. Film opo­wie o dal­szych pró­bach odważ­nych i zwa­rio­wa­nych boha­te­rów w powstrzy­ma­niu potęż­ne­go czar­no­księż­ni­ka Gel­ler­ta Grin­del­wal­da przed zapro­wa­dze­niem w świe­cie magii nowe­go okrut­ne­go porządku.

Pro­fe­sor Albus Dum­ble­do­re wie, że czar­no­księż­nik Gel­lert Grin­del­wald pra­gnie prze­jąć kon­tro­lę nad świa­tem magii. Nie będąc w sta­nie powstrzy­mać go same­mu, powie­rza magi­zo­olo­go­wi New­to­wi Ska­man­de­ro­wi zada­nie popro­wa­dze­nia gru­py dziel­nych cza­ro­dzie­jów, wiedźm i jed­ne­go nie­ustra­szo­ne­go mugo­la na nie­bez­piecz­ną misję, pod­czas któ­rej natkną się na sta­re i nowe bestie, i zmie­rzą się z rosną­cym w siłę legio­nem poplecz­ni­ków Grin­del­wal­da. Jed­nak, sko­ro staw­ka jest tak wyso­ka, to jak dłu­go Dum­ble­do­re będzie w sta­nie trzy­mać się na ubo­czu?, gło­si ofi­cjal­na zapo­wiedź fabu­ły filmu.

Potwier­dzo­ne zosta­ło, że w trze­ciej czę­ści powró­ci więk­szość obsa­dy z poprzed­nich fil­mów. Ponow­nie więc zoba­czy­my na ekra­nach Eddie­go Red­may­ne­’a (Newt Ska­man­der), Jude­’a Lowa (Albus Dum­ble­dor), Ezrę Mil­le­ra (Credence/Aurelius Dum­ble­do­re), Ali­son Sudol (Queenie Gold­ste­in), Dana Fogle­ra (Jacob Kowal­ski) i Kathe­ri­ne Water­ston (Tina Gold­ste­in). W roli Gel­ler­ta Grin­del­wal­da tym razem nie wystą­pi John­ny Depp, któ­ry z pro­jek­tu został odsu­nię­ty w wyni­ku sądo­wych bata­lii z Amber Heard. W słyn­ne­go czar­no­księż­ni­ka w Sekre­tach Dum­ble­do­re­’a wcie­li się Mads Mikkelsen.

Pre­mie­ra naj­now­szej czę­ści Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt zapla­no­wa­na zosta­ła na 15 kwiet­nia 2022.

Reży­se­rem pro­duk­cji jest David Yates. Sce­na­riusz napi­sa­li J.K. Row­ling i Ste­ve Kloves.

źro­dło wizardingworlds


Jedy­nych w swo­im rodza­ju sklep z gadże­ta­mi! Zaj­rzyj na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy