Ekranizacje Zapowiedzi

Pierwsze fotosy z serialowego prequelu Gry o tron

Pod koniec kwiet­nia ruszy­ły pra­ce na pla­nie seria­lu House of the Dra­gon, opo­wia­da­ją­ce­go o tar­ga­nej wewnętrz­ny­mi kon­flik­ta­mi dyna­stii Tar­ga­ry­enów i woj­nie domo­wej, któ­ra w anna­łach Weste­ros zapi­sa­ła się jako Taniec Smo­ków. HBO udo­stęp­ni­ło przed kil­ko­ma dnia­mi parę zdjęć, na któ­rych może­my zoba­czyć pię­cio­ro boha­te­rów, odgry­wa­ją­cych w histo­rii głów­ne role.

Pierw­szy fotos przed­sta­wia Mat­ta Smi­tha i Emmę D’Ar­cy, wcie­la­ją­cych się odpo­wied­nio w nie­zrów­na­ne­go wojow­ni­ka i jeźdź­ca smo­ków, księ­cia Daemo­na oraz w księż­nicz­kę Rha­eny­rę, któ­rej odsu­nię­cie od wła­dzy sta­ło się zarze­wiem dwu­let­niej woj­ny domowej.

Na dru­gim zdję­ciu widzi­my samot­ną postać, sto­ją­cą na góru­ją­cym nad morzem kli­fie. To lord Cor­lys Vela­ry­on, zna­ny jako Wąż Mor­ski, przy­ja­ciel księ­cia Daemo­na i mąż księż­nicz­ki Rha­eny­ry, rów­nież jej namiest­nik, spra­wu­ją­cy kon­tro­lę nad impo­nu­ją­cą flo­tą okrę­tów. W tej roli zoba­czy­my na ekra­nach Ste­ve­’a Toussainta.

Ostat­nia foto­gra­fia pre­zen­tu­je nam dru­gą żonę kró­la Vise­ry­sa I Tar­ga­ry­ena, kró­lo­wą Ali­cent High­to­wer oraz jej ojca Otto­na, sto­ją­cych w opo­zy­cji do księ­cia Daemo­na i księż­nicz­ki Rha­eny­ry. W człon­ków rodu High­to­wer wcie­la­ją się Oli­via Cooke i Rhys Ifans.

Pierw­szy sezon seria­lu House of the Dra­gon skła­dał się będzie z dzie­się­ciu odcin­ków. Wąt­pli­we jest, żeby HBO zdo­ła­ło zamknąć całą histo­rię Woj­ny Smo­ków w tych kil­ku godzi­nach, moż­na się więc spo­dzie­wać w przy­szło­ści kolej­nych sezonów.

Show­run­ne­ra­mi pro­duk­cji są Migu­el Sapoch­nik i Ryan Con­dal. Jako twór­ca seria­lu wymie­nia­ny jest rów­nież Geo­r­ge R.R. Mar­tin, któ­ry peł­ni rolę pro­du­cen­ta wyko­naw­cze­go. Sara Lee Hess jest sce­na­rzyst­ką, a reży­se­ra­mi zosta­li Migu­el Sapoch­nik, Cla­re Kil­ner, Geeta V. Patel i Greg Yaitanes.

Pre­mie­ra seria­lu pla­no­wa­na jest na 2022 rok.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy