Aktualności Zapowiedzi

Diana Gabaldon napisała dziewiątą powieść z serii Obca

Czy­tel­ni­cy sagi Pie­śni lodu i ognia na Wichry zimy cze­ka­ją już dzie­sięć lat. W cier­pli­wość uzbro­ić się musie­li rów­nież fani twór­czo­ści Dia­ny Gabal­don. Ostat­nia powieść z serii Obca, Spi­sa­ne wła­sną krwią, uka­za­ła się w 2014. W koń­cu jed­nak przy­szedł czas na kon­ty­nu­ację losów podró­żu­ją­cej w cza­sie Cla­ire i jej szkoc­kie­go osiem­na­sto­wiecz­ne­go męża, Jamie­go. Dia­na Gabal­don ogło­si­ła zakoń­cze­nie prac nad dzie­wią­tym tomem cyklu.

Już trzy deka­dy minę­ły odkąd po raz pierw­szy anglo­ję­zycz­ni czy­tel­ni­cy mogli prze­czy­tać o Cla­ire Ran­dall, pie­lę­gniar­ce, któ­ra pod­czas spa­ce­ru w Szko­cji zosta­ła prze­nie­sio­na w cza­sie o dwie­ście lat wstecz. Tam wśród intryg wła­ści­cie­li ziem­skich, kno­wań szpie­gów i innych nie­bez­pie­czeństw nie­spo­dzie­wa­nie odna­la­zła miłość życia, cha­ry­zma­tycz­ne­go Jamiego.

Dzie­wią­ty tom epic­kiej sagi nosić będzie tytuł Go Tell the Bees That I Am Gone, co nawią­zu­je do sta­re­go cel­tyc­kie­go zwy­cza­ju, w ramach któ­re­go nale­ży zawsze psz­czo­ły infor­mo­wać o wszyst­kich naro­dzi­nach, śmier­ciach, przy­by­ciach i odej­ściach, bo w innym przy­pad­ku odle­cą i nigdy nie wrócą.

Nie jest jesz­cze zna­na data pre­mie­ry powie­ści. Autor­ka nie zdra­dza rów­nież zbyt wie­lu szcze­gó­łów na temat fabu­ły. Wspo­mnia­ła jedy­nie, że czy­tel­ni­cy mogą spo­dzie­wać się pew­ne­go rodza­ju tra­ge­dii, ale ta nie będzie doty­czyć Jamiego.

Na serię Obca poza ośmio­ma dotych­cza­so­wy­mi toma­mi skła­da­ją się rów­nież książ­ki towa­rzy­szą­ce – te jed­nak w Pol­sce się nie uka­zu­ją. Dia­na Gabal­don od same­go począt­ku pla­no­wa­ła zamknąć cykl w dzie­się­ciu głów­nych powie­ściach i zamiar ten pod­trzy­mu­je. Toteż Go Tell the Bees That I Am Gone będzie przed­ostat­nią czę­ścią sagi.

Z cyklem powie­ścio­wym powią­za­ny jest rów­nież zna­ko­mi­ty serial sta­cji Starz. Szó­sty sezon jest wła­śnie na eta­pie pro­duk­cji, siód­my zaś został zatwier­dzo­ny do reali­za­cji zaraz po nim.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy