Aktualności

Drużyna do zadań specjalnych sadziłaby drzewa! Klimatyczni i Kulturalni, czyli ekologiczna akcja Marcina Mortki

Mar­cin Mort­ka, Wydaw­nic­two SQN oraz Gmi­na Pobie­dzi­ska zapra­sza­ją do udzia­łu w wyjąt­ko­wej ini­cja­ty­wie. Kocio­łek i jego towa­rzy­sze bez wąt­pie­nia wzię­li­by w niej udział, gdy­by tyl­ko mie­li taką możliwość.

Kocio­łek to głów­ny boha­ter cyklu „Dru­ży­na do zadań spe­cjal­nych”, na któ­rą skła­da się już sie­dem ksią­żek. Kolej­na, już ósma, „Sza­ry płaszcz”, uka­że się jesz­cze w tym mie­sią­cu! „Mar­cin Mort­ka ponow­nie dowo­dzi, że boha­ter nie zawsze musi się­gać po miecz, cza­sem wystar­czy cho­chla i klop­si­ki! Przy­go­da zaś pach­nie grzy­ba­mi i grza­nym napit­kiem. Dołącz do Dru­ży­ny!”, czy­ta­my w opi­sie powieści.

Kocio­łek jest kucha­rzem i karcz­ma­rzem, a przy tym… pan­to­fla­rzem. W roz­mo­wie z nami autor opo­wia­dał: „(…) wyda­wa­ło mi się wręcz oczy­wi­stym, że boha­ter mojej powie­ści musi mieć swą bez­piecz­ną przy­stań. Czym dłu­żej o tym myśla­łem, tym bar­dziej mi się pomysł podo­bał, a karcz­ma, prze­peł­nio­na odgło­sa­mi krzą­ta­ni­ny i sma­ko­wi­ty­mi zapa­cha­mi, to wprost kwin­te­sen­cja przy­tul­no­ści. Mam wra­że­nie – i nadzie­ję! – że Kocio­łek et con­sor­tes wyda­dzą się czy­tel­ni­ko­wi bar­dziej ludz­cy i kocha­ni, a przez to ich losy i roz­ter­ki sta­ną się bliż­sze. Poza tym – ha! – tego jesz­cze w fan­ta­sy nie było!” (cały wywiad prze­czy­ta­cie tutaj).

To wła­śnie cykl „Dru­ży­na do zadań spe­cjal­nych” patro­nu­je akcji „Kli­ma­tycz­ni i Kul­tu­ral­ni” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Urząd Gmi­ny Pobie­dzi­ska. W ramach ini­cja­ty­wy w mia­stecz­ku zasa­dzo­ne zosta­ną lipy.

Teraz Ty tak­że możesz pomóc! Kupu­jąc nasze spe­cjal­ne pakie­ty e‑booków z nowym, nigdzie nie­pu­bli­ko­wa­nym opo­wia­da­niem z uni­wer­sum Edmun­da Kocioł­ka, wspie­rasz akcję cha­ry­ta­tyw­ną. Przy­chód ze sprze­da­ży prze­zna­czy­my na zakup goto­wych do zasa­dze­nia doro­słych lip – ogła­sza Wydaw­nic­two SQN.

Opo­wia­da­nie „Dzień Pró­by Doli” jest już dostęp­ne w wer­sji ebo­oko­wej. Moż­na je kupić w trzech z pię­ciu przy­go­to­wa­nych przez Wydaw­nic­two SQN i Mar­ci­na Mort­kę pakie­tów. Sprze­daż potrwa do 15 marca.

Do tej pory uda­ło się zebrać 11 356 zł, co prze­ło­ży się na sprze­daż 22 doro­słych lip. Pierw­sza akcja sadze­nia drzew odbę­dzie się już 23 mar­ca, oczy­wi­ście w Pobie­dzi­skach! Wię­cej wia­do­mo­ści na ten temat znaj­dzie­cie tutaj oraz pod hash­ta­ga­mi: #Kli­ma­tycz­niI­Kul­tu­ral­ni i #Nie­Ma­Si­ły­Bez­Dru­ży­ny.

23 mar­ca 2024
11:00 – sadze­nie drzew przy Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Pobie­dzi­skach
13:00 – spo­tka­nie z czy­tel­ni­ka­mi dzie­cię­cy­mi
17:00 – spo­tka­nie z czy­tel­ni­ka­mi dorosłymi

Anna Tess Gołębiowska

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy