Ekranizacje Zapowiedzi

Twórca kultowego Oldboya pracuje nad serialową adaptacją Sympatyka Viet Thanh Nguyena

Wyda­na dokład­nie 40 lat po upad­ku Saj­go­nu debiu­tanc­ka powieść Viet Thanh Nguy­ena, zaty­tu­ło­wa­na Sym­pa­tyk, zebra­ła wie­le nagród, wśród któ­rych zna­lazł się mię­dzy inny­mi Pulit­zer w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry pięk­nej. Trzy­ma­ją­ca w napię­ciu histo­ria agen­ta Wiet­kon­gu sta­ra­ją­ce­go się uło­żyć sobie życie w ame­ry­kań­skiej rze­czy­wi­sto­ści wkrót­ce znaj­dzie dro­gę na małe ekra­ny. HBO we współ­pra­cy z wytwór­nią A24 przy­go­to­wu­je seria­lo­wą adap­ta­cję Sym­pa­ty­ka.

Powieść Viet Thanh Nguy­ena jest zara­zem emo­cjo­nu­ją­cym thril­le­rem szpie­gow­skim i bar­dzo traf­ną saty­rą kul­tu­ry ame­ry­kań­skiej. Głów­nym boha­te­rem jest komu­ni­stycz­ny szpieg, któ­ry ostat­nie dni woj­ny wiet­nam­skiej spę­dza na wygna­niu w Sta­nach Zjednoczonych.

Gene­rał armii połu­dnio­wo­wiet­nam­skiej popi­ja whi­sky w swo­jej wil­li i z pomo­cą zaufa­ne­go kapi­ta­na spo­rzą­dza listę tych, któ­rym będzie dane wejść na pokład ostat­nie­go samo­lo­tu odla­tu­ją­ce­go z kra­ju. Gene­rał i jego roda­cy zaczy­na­ją nowe życie w Los Ange­les, nie zda­jąc sobie spra­wy, że są obser­wo­wa­ni: kapi­tan, nar­ra­tor opo­wie­ści, oka­zu­je się podwój­nym agen­tem, czy­ta­my w opi­sie pol­skie­go wyda­nia Sympatyka.

Reży­se­rem seria­lu został Park Chan-wook, twór­ca mię­dzy inny­mi kul­to­we­go kore­ań­skie­go thril­le­ra Old­boy. Do jego zadań nale­ży rów­nież nad­zo­ro­wa­nie prac nad sce­na­riu­szem pro­duk­cji. W roli show­run­ne­ra poma­ga mu Don McKel­lar (Mia­sto ślep­ców, Pur­pu­ro­we skrzypce).

Na chwi­lę obec­ną nie wia­do­mo, kto zagra głów­ną rolę w seria­lu. Ser­wis „Deadli­ne” poin­for­mo­wał, że angaż w pro­duk­cji dostał Robert Downey Jr. Ame­ry­kań­ski aktor, któ­ry przez kil­ka­na­ście ostat­nich lat wcie­lał się w Iron Mana, w Sym­pa­ty­ku podej­mie się spor­tre­to­wa­nia nie jed­ne­go, a kil­ku róż­nych anta­go­ni­stów. Zoba­czy­my go więc mię­dzy inny­mi jako kon­gres­me­na kali­for­nij­skie­go hrab­stwa Oran­ge, agen­ta CIA czy hol­ly­wo­odz­kie­go reżysera.

Data pre­mie­ry pro­duk­cji póki co nie jest znana.

źró­dło deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy