Zapowiedzi

Znamy tytuł najnowszej powieści J.K. Rowling

A dokład­niej: naj­now­szej powie­ści Rober­ta Gal­bra­itha, czy­li jej pisar­skie­go alter ego. Uka­że się czwar­ty tom serii, kon­ty­nu­ują­cy “Woła­nie kukuł­ki”, “Jedwab­ni­ka” i “Żni­wa zła”.

Pisar­ka w inte­re­su­ją­cy spo­sób oznaj­mi­ła tytuł: na twit­te­rze zamie­ści­ła infor­ma­cję, że brzmi on: „_ _ _ H _ _ _ H _ _ _”. Fani Row­ling roz­po­czę­li zga­dy­wan­kę, a gdy jeden z nich napi­sał “Lethal whi­te”, J.K. oznaj­mi­ła, że mamy zwycięzcę.

Tytuł ten pozo­sta­wia spo­rą inwen­cję dla tłu­ma­cza, dosłow­nie zna­czy mniej wię­cej “Śmier­cio­no­śna biel”, ale zapew­ne osta­tecz­ny będzie zale­żał od fabu­ły. Czyż­by pro­ta­go­ni­sta miał zmie­rzyć się z wągli­kiem lub inną bro­nią bio­lo­gicz­ną wystę­pu­ją­cą w posta­ci bia­łe­go proszku?

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy