Ekranizacje Zapowiedzi

Oficjalny zwiastun adaptacji powieści Na ostrzu noża Patricka Nessa

Pra­wa do zekra­ni­zo­wa­nia cie­szą­cej się uzna­niem kry­ty­ków i entu­zja­stycz­nie przy­ję­tej przez samych czy­tel­ni­ków powie­ści Patric­ka Nes­sa, zaty­tu­ło­wa­nej Na ostrzu noża pozy­ska­ło stu­dio Lions­ga­te w 2011. W przy­szłym roku, po ponad dzie­wię­ciu latach, film tra­fi w koń­cu na ekra­ny kin. Twór­cy zapre­zen­to­wa­li już pierw­szy zwia­stun oraz kil­ka zdjęć z planu.

Na ostrzu noża to pierw­szy tom try­lo­gii Young Adult o tytu­le Rucho­my cha­os. Akcja powie­ści roz­gry­wa się na obcej pla­ne­cie sko­lo­ni­zo­wa­nej przez ludzi, gdzie doszło do okrut­ne­go w skut­kach incy­den­tu. Nie­zna­na cho­ro­ba zabi­ła wszyst­kie kobie­ty, pozo­sta­łych przy życiu męż­czyzn obda­rzy­ła zdol­no­ścią sły­sze­nia myśli innych żywych stwo­rzeń, rów­nież zwierząt.

Głów­nym boha­te­rem jest nasto­let­ni Tood Hewitt, któ­ry decy­du­je się uciec z osa­dy, prze­świad­czo­ny, że miesz­kań­cy knu­ją coś nie­do­bre­go. Wtem spo­ty­ka Vio­lę Eade, przy­bysz­kę spo­za pla­ne­ty, któ­ra może być jedy­ną żyją­cą kobie­tą. Wspól­ny­mi siła­mi będą odkry­wać mrocz­ną tajem­ni­cą sto­ją­cą za Szumem.

Zdję­cia do fil­mu roz­po­czę­ły się w sierp­niu 2017 i już po trzech mie­sią­cach pra­ce na pla­nie się zakoń­czy­ły. Nie­za­do­wo­le­ni z efek­tu twór­cy posta­no­wi­li jed­nak nakrę­cić parę scen od nowa. Przez wzgląd na napię­te har­mo­no­gra­my akto­rów moż­li­we to było dopie­ro w dru­gim kwar­ta­le 2019. Kil­ku­krot­nie prze­kła­da­na pre­mie­ra osta­tecz­nie usta­no­wio­na zosta­ła na sty­czeń przy­szłe­go roku.

Opu­bli­ko­wa­ny w sie­ci został ofi­cjal­ny zwia­stun fil­mu. Stu­dio Lions­ga­te zapre­zen­to­wa­ło tak­że zdję­cia z pla­nu oraz pla­kat adaptacji.

Reży­se­rem pro­duk­cji jest Doug Liman (Na skra­ju jutra, Jum­per, Mr. & Mrs. Smith). Sce­na­riusz napi­sa­li Chri­sto­pher Ford (Spi­der-Man: Home­co­ming, Radio­wóz) i autor serii powie­ścio­wej Patrick Ness.

W głów­nych rolach zoba­czy­my Toma Hol­lan­da wcie­la­ją­ce­go się w Tooda Hewit­ta i Daisy Ridley gra­ją­cą Vio­lę Eade. W fil­mie wystę­pu­ją rów­nież mię­dzy inny­mi: Mads Mik­kel­sen, Demi­án Bichir, Cyn­thia Eri­vo, Nick Jonas, David Oyelo­wo, Kurt Sut­ter, Óscar Jaena­da oraz Marc Primeau.

Pre­mie­ra fil­mu zapla­no­wa­na zosta­ła na 21 stycz­nia 2021.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy