Ekranizacje

Przebudzenie Stephena Kinga doczeka się ekranizacji?

Powieść “Prze­bu­dze­nie” Ste­phe­na Kin­ga tra­fi na wiel­ki ekran! Co wię­cej, wie­my już, kto zagra jed­ną z głów­nych ról. Reży­ser pro­jek­tu Josh Boone poin­for­mo­wał, że w pro­duk­cji zoba­czy­my Rus­se­la Cro­we­’a. Naj­praw­do­po­dob­niej wcie­li się on w rolę pasto­ra Jacobsa. 
Poni­żej pre­zen­tu­ję opis wydaw­ni­czy książ­ki, któ­rej pol­skim wydaw­cą jest Pró­szyń­ski i S‑ka.

Mrocz­na, elek­try­zu­ją­ca powieść o tym, co może ist­nieć po dru­giej stro­nie życia…

W nie­du­żej miej­sco­wo­ści w Nowej Anglii, ponad pół wie­ku temu, na małe­go chłop­ca bawią­ce­go się żoł­nie­rzy­ka­mi pada cień. Jamie Mor­ton pod­no­si gło­wę i widzi intry­gu­ją­ce­go męż­czy­znę, jak się oka­zu­je, nowe­go pasto­ra. Char­les Jacobs wraz ze swo­ją pięk­ną żoną odmie­ni miej­sco­wy kościół. Męż­czyź­ni i chłop­cy skry­cie pod­ko­chu­ją się w pani Jacobs; kobie­ty i dziew­czę­ta – w tym tak­że mat­ka Jamie’go i jego uko­cha­na sio­stra Cla­ire – tym samym uczu­ciem darzą wie­leb­ne­go Jacob­sa. Jed­nak kie­dy rodzi­nę Jacob­sów spo­ty­ka tra­ge­dia, a cha­ry­zma­tycz­ny kazno­dzie­ja wykli­na Boga i szy­dzi z wia­ry, zosta­je wygna­ny przez zszo­ko­wa­nych parafian.

Jamie ma wła­sne demo­ny. Od wie­lu lat gra na gita­rze w zespo­łach na tere­nie całe­go kra­ju i wie­dzie tuła­czy żywot rock-and-rol­lo­we­go muzy­ka, ucie­ka­jąc od rodzin­nej tra­ge­dii. Po trzy­dzie­st­ce – uza­leż­nio­ny od hero­iny, pozo­sta­wio­ny na pastwę losu, zde­spe­ro­wa­ny – Jamie ponow­nie spo­ty­ka Char­le­sa Jacob­sa, co ma głę­bo­kie kon­se­kwen­cje dla nich obu. Ich więź prze­ra­dza się w pakt, o jakim nawet dia­błu się nie śni­ło, a Jamie odkry­wa, że sło­wo „prze­bu­dze­nie” ma wie­le znaczeń.

Ta boga­ta, nie­po­ko­ją­ca powieść pro­wa­dzi czy­tel­ni­ka przez pięć dekad do naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­ce­go zakoń­cze­nia, jakie kie­dy­kol­wiek wyszło spod pió­ra Ste­phe­na Kin­ga. To arcy­dzie­ło Kin­ga, nawią­zu­ją­ce do twór­czo­ści takich wybit­nych ame­ry­kań­skich pisa­rzy jak Frank Nor­ris, Natha­niel Haw­thor­ne i Edgar Allan Poe.

przebudzenieokladka

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy