Ekranizacje

Neil Patrick Harris w zwiastunie Serii niefortunnych zdarzeń!

Książ­ki z cyklu “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń” autor­stwa Lemo­ny­’e­go Snic­ke­ta opo­wia­da­ją histo­rię trój­ki sie­rot: Vio­let, Klau­sa i Sun­ny Bau­de­la­ire. Mają one zamiesz­kać ze swo­im wujem, hra­bią Ola­fem, jed­nak oka­zu­je się, że męż­czy­zna czy­ha wyłącz­nie na mają­tek pod­opiecz­nych, a sam jest nie­uchwyt­nym prze­stęp­cą. Histo­ria peł­na jest czar­ne­go humo­ru, a tak­że mrocz­nych akcentów.

Serial “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń” reży­se­ro­wa­ny jest przez Bar­ry­’e­go Son­nen­fel­da (któ­ry ma na kon­cie tytu­ły takie jak “Face­ci w czer­ni” oraz “Rodzi­na Addam­sów”, więc zarów­no humor, jak i mrok nie są mu obce). Show­run­ne­rem został Mark Hudis, któ­ry współ­two­rzył m.in. “Czy­stą krew”. Pro­du­cen­tem wyko­naw­czym został pisarz, Lemo­ny Snic­ket. Jed­no­cze­śnie będzie on jed­ną z posta­ci, nar­ra­to­rem histo­rii – w jego rolę wcie­li się Patrick War­bur­ton. Vio­let zagra Mali­na Weis­sman, a Klau­sa – Louis Hynes. W obsa­dzie są też Mat­ty Car­da­ro­ple oraz K. Todd Freeman.

Co naj­waż­niej­sze: w rolę hra­bie­go Ola­fa wcie­li się Neil Patrick Har­ris (bar­dziej zna­ny m.in. jako Bar­ney Stin­son czy Doctor Hor­ri­ble). W zwia­stu­nie może­my zoba­czyć jego zna­ko­mi­tą cha­rak­te­ry­za­cję. W wer­sji fil­mo­wej w tę postać wcie­lił się Jim Carrey.

 

seria_niefortunnych_zdarzen_2

A Series Of Unfortunate Events

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy