Sprawdzasz tag

Lemony Snicket

Ekranizacje

Netflixowa ekranizacja Serii niefortunnych zdarzeń z nową zapowiedzią

Hra­bia Olaf i rodzeń­stwo Bau­de­la­ire to posta­ci powo­ła­ne do życia przez Lemo­ny­’e­go Snic­ke­ta w ramach cyklu “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń”. Histo­ria opo­wia­da o sie­ro­tach, któ­re tra­fia­ją pod pie­czę jedy­ne­go żyją­ce­go krew­ne­go, któ­ry jed­nak tak napraw­dę pla­nu­je wyłącz­nie poło­żyć łapy na mająt­ku dzie­ci, a je same – wyeli­mi­no­wać. Tytu­ło­we nie­for­tun­ne zda­rze­nia zaczy­na­ją więc towa­rzy­szyć im podej­rza­nie czę­sto… Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Neil Patrick Harris w zwiastunie Serii niefortunnych zdarzeń!

Książ­ki z cyklu “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń” autor­stwa Lemo­ny­’e­go Snic­ke­ta opo­wia­da­ją histo­rię trój­ki sie­rot: Vio­let, Klau­sa i Sun­ny Bau­de­la­ire. Mają one zamiesz­kać ze swo­im wujem, hra­bią Ola­fem, jed­nak oka­zu­je się, że męż­czy­zna czy­ha wyłącz­nie na mają­tek pod­opiecz­nych, a sam jest nie­uchwyt­nym prze­stęp­cą. Histo­ria peł­na jest czar­ne­go humo­ru, a tak­że mrocz­nych akcentów.

Czy­taj dalej

-->