Ekranizacje

Netflixowa ekranizacja Serii niefortunnych zdarzeń z nową zapowiedzią

Hra­bia Olaf i rodzeń­stwo Bau­de­la­ire to posta­ci powo­ła­ne do życia przez Lemo­ny­’e­go Snic­ke­ta w ramach cyklu “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń”. Histo­ria opo­wia­da o sie­ro­tach, któ­re tra­fia­ją pod pie­czę jedy­ne­go żyją­ce­go krew­ne­go, któ­ry jed­nak tak napraw­dę pla­nu­je wyłącz­nie poło­żyć łapy na mająt­ku dzie­ci, a je same – wyeli­mi­no­wać. Tytu­ło­we nie­for­tun­ne zda­rze­nia zaczy­na­ją więc towa­rzy­szyć im podej­rza­nie często…

Cykl docze­kał się adap­ta­cji w ramach Net­flix Ori­gi­nal – serial o rodzeń­stwie Bau­de­la­ire liczyć będzie osiem odcin­ków. Jego pre­mie­ra prze­wi­dzia­na jest na 13 stycz­nia 2017. W rolę Hra­bie­go Ola­fa wcie­la się sam Neil Patrick Har­ris, zna­ny m.in. z roli Bar­neya Stin­so­na czy Dok­to­ra Horrible.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy