Aktualności Ekranizacje

Brandon Sanderson będzie pomagać Amazonowi przy serialu Koło czasu

Ama­zon bar­dzo poważ­nie pod­cho­dzi do wyzna­czo­nej sobie misji stwo­rze­nia seria­lu, któ­ry popu­lar­no­ścią mógł­by przy­naj­mniej dorów­nać Grze o tron od HBO. Wszy­scy z zapar­tym tchem cze­ka­my więc na ponow­ną podróż do Śród­zie­mia, któ­rą zafun­du­je nam w nie­da­le­kiej przy­szło­ści gigant z Seat­tle. Nie jest to jed­nak jedy­na pro­duk­cja war­ta uwa­gi. Wkrót­ce Ama­zon roz­pocz­nie pra­ce nad seria­lem opar­tym na best­sel­le­ro­wej serii Koło cza­su. Pro­jekt zapo­wia­da się zacnie.

Serial opo­wie histo­rię Moira­ine, człon­ki­ni tajem­ni­czej i wpły­wo­wej, zło­żo­nej z samych kobiet wła­da­ją­cych magią orga­ni­za­cji Aes Sedai oraz jej epic­kiej podró­ży wespół z pię­cior­giem towa­rzy­szy, z któ­rych jed­no może być wcie­le­niem nie­zwy­kle potęż­nej posta­ci ze sta­ro­żyt­nych proroctw.

Ama­zon potwier­dził, że do współ­pra­cy przy pro­duk­cji zapro­szo­ny został Bran­don San­der­son, któ­ry po śmier­ci Rober­ta Jor­da­na dokoń­czył serię, pisząc trzy jej ostat­nie tomy. Ame­ry­kań­ski pisarz będzie peł­nił funk­cję kon­sul­tan­ta razem z żoną zmar­łe­go Rober­ta Jordana.

Twór­cy seria­lu udo­stęp­ni­li rów­nież na Twit­te­rze zdję­cie przed­sta­wia­ją­ce aktor­kę Rosa­mund Pike (Śmierć nadej­dzie jutro, Zagi­nio­na dziew­czy­na, Pry­wat­na woj­na) z pierw­szym tomem serii – Okiem świa­ta. To wła­śnie ona wcie­li się w głów­ną postać seria­lo­we­go Koła cza­su – Moira­ine Damodred.

Zdję­cia mają ruszyć we wrze­śniu w cze­skiej Pradze.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy