Aktualności Zapowiedzi

40 książek na słotę i pluchę, czyli jesienne premiery wydawnicze

Jaka pora roku jest dobra na czy­ta­nie? Oczy­wi­ście każ­da… ale zde­cy­do­wa­nie naj­lep­sza jest jesień. Kie­dy za okna­mi robi się buro i desz­czo­wo, nie ma nic lep­sze­go niż otu­lić się kocy­kiem i cie­płą her­ba­tą (cze­ko­la­dą, kakao czy kawą…) w dło­ni się­gnąć po lek­tu­rę. Jakoś mniej tęsk­ni­my za waka­cyj­ny­mi przy­go­da­mi, gdy kolej­ne prze­ży­wa­my we wła­snej gło­wie, praw­da? Na szczę­ście wydaw­cy dosko­na­le o tym wie­dzą i na jesień przy­go­to­wu­ją napraw­dę inte­re­su­ją­ce pozycje.

Spraw­dzi­li­śmy dla Was, jakie tytu­ły tra­fią do księ­garń tej jesie­ni. Oto one!

Bed­na­rek Justy­na, Kacza­now­ska Jagna – Gor­sza siostra
Wydaw­nic­two W.A.B.
16 wrze­śnia 2020

Nowa książ­ka auto­rek „Ogro­du Zuzan­ny” i „Galo­pem po szczęście”!

Ida ma 25 lat, męża Tom­ka i dwu­let­nią córecz­kę – Dziu­nię. Przed rokiem wykry­to u kobie­ty bia­łacz­kę. Cho­ro­ba postę­pu­je szyb­ko i jest wynisz­cza­ją­ca. Mama Idy, Urszu­la, jest prze­ra­żo­na, chce oca­lić życie cór­ki za wszel­ką cenę! Tyl­ko prze­szczep może ura­to­wać Idzie życie, a nie­ste­ty, żaden z człon­ków rodzi­ny nie może być daw­cą szpi­ku. Pod­czas rodzin­ne­go spo­tka­nia oka­zu­je się, że wuj Urszu­li, bene­dyk­tyn z Tyń­ca, zna rodzin­ną tajem­ni­cę. Przy­się­gał mil­czeć, jed­nak w tej sytu­acji uzna­je, że spra­wa życia i śmier­ci zwal­nia go z jej dotrzy­ma­nia. Poja­wia się jesz­cze jed­na szan­sa na zna­le­zie­nie daw­cy… przy­rod­nia sio­stra Uli. Jak zmie­ni się życie rodzi­ny po odsło­nie­niu wie­lo­let­niej tajem­ni­cy? Czy uda się ura­to­wać życie Idy?


Corien van Zwe­den – Cyc­ki. Czu­ła bio­gra­fia piersi
Wydaw­nic­two MOVA
16 wrze­śnia 2020

Cyc­ki. Czu­ła bio­gra­fia pier­si” to książ­ka poświę­co­na roli, a wła­ści­wie rolom, jakie pier­si peł­nią w życiu każ­dej kobie­ty. Jak radzić sobie z kom­plek­sa­mi? Jak pogo­dzić się z per­spek­ty­wą utra­ty piersi?

Pier­si to jeden z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych atry­bu­tów kobie­co­ści. Są czymś nie­zwy­kłym na ska­lę całej ewo­lu­cji, bowiem jedy­nie sami­ce homo sapiens zosta­ły nimi obda­ro­wa­ne. Po co wła­ści­wie czło­wie­ko­wi pier­si? Na to pyta­nie nie uda­ło się, jak dotąd udzie­lić jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi – uznaj­my więc, że pier­si po pro­stu są.

Pier­si mogą być roz­ma­ite. Wła­ści­wie każ­da kobie­ta jest pod tym wzglę­dem uni­ka­to­wa. Są pier­si małe, innym razem duże. Mają bro­daw­ki małe i różo­we, a innym razem więk­sze, inten­syw­nej bar­wy. Jed­ne są jędr­ne, inne mniej, nie­któ­re z cza­sem zmie­ni­ły roz­stę­py. Bywa też, że kobie­ty muszą zmie­rzyć się z sytu­acją, kie­dy utra­cą jed­ną z pier­si lub nawet obie – wśród tych kobiet zna­la­zła się autorka.

Corien van Zwe­den pew­ne­go dnia dowie­dzia­ła się, że jej lewa pierś, w któ­rej zagnieź­dził się nowo­twór, będzie musia­ła być usu­nię­ta. Dopie­ro wte­dy dotar­ło do niej, jak waż­ną rolę odgry­wa­ją w jej życiu pier­si – a wła­ści­wie wie­le ról, róż­nych na prze­strze­ni lat. Na kar­tach „Cyc­ków” dzie­li się oso­bi­sty­mi prze­ży­cia­mi, odda­jąc przy tym głos psy­cho­lo­gom, sek­su­olo­gom, chi­rur­gom pla­stycz­nym i sprze­daw­com bie­li­zny. W ten spo­sób powsta­ła jedy­na na świe­cie czu­ła bio­gra­fia piersi.

Cyc­ki. Czu­ła bio­gra­fia pier­si” to książ­ka, któ­rą powin­na prze­czy­tać każ­da kobie­ta. Histo­rie w niej opo­wie­dzia­ne potra­fią wzru­szyć i roz­ba­wić do łez. Wie­le tak­że wyja­śnia­ją. To książ­ka o nie­sa­mo­wi­tym wręcz poten­cja­le tera­peu­tycz­nym, choć napi­sa­na jest z lek­ko­ścią i dow­ci­pem. Pięk­na, mądra i czu­ła prze­mo­wa, któ­rej Corien van Zwe­den nigdy nie wygło­si­ła na głos. Tym bar­dziej cie­szy­my się, że posta­no­wi­ła podzie­lić się nią z Czytelniczkami.


John Car­rey­rou – Zła krew (prze­kład: Maria Jaszczurowska)
Wydaw­nic­two Marginesy
22 wrze­śnia 2020

Histo­ria ogrom­ne­go oszu­stwa, opo­wieść o ambi­cji i nie­po­skro­mio­nej pysze.

Zało­ży­ciel­ka i pre­ze­ska The­ra­no­sa Eli­za­beth Hol­mes była powszech­nie uwa­ża­na za Steve’a Job­sa w spód­ni­cy. Rzu­ci­ła stu­dia, a jej fir­ma mia­ła w 2014 roku zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać prze­mysł medycz­ny dzię­ki maszy­nie, któ­ra znacz­nie uspraw­ni­ła­by bada­nie krwi. Inwe­sto­rzy osza­le­li: pod­czas kam­pa­nii finan­so­wa­nia wyce­nio­no The­ra­no­sa na kwo­tę 9 miliar­dów dola­rów, a war­tość udzia­łów samej Hol­mes wyno­si­ła 4,7 miliar­da. Był tyl­ko jeden pro­blem: tech­no­lo­gia nie działała.

Zało­że­nie tech­no­lo­gicz­ne, któ­re leża­ło u jego pod­staw – że naj­waż­niej­sze infor­ma­cje zdro­wot­ne moż­na wyczy­tać z jed­nej kro­pli krwi przy uży­ciu prze­no­śne­go urzą­dze­nia – oka­za­ło się kłamstwem.

Car­rey­rou opi­sał zapie­ra­ją­cy dech w pier­siach roz­kwit i rów­nie szo­ku­ją­cy upa­dek war­te­go kil­ka miliar­dów dola­rów start-upu w dzie­dzi­nie bio­tech­no­lo­gii. Nagra­dza­ny dzien­ni­karz jako pierw­szy dotarł do sed­na tej histo­rii i opo­wie­dział ją do koń­ca, mimo naci­sków ze stro­ny cha­ry­zma­tycz­nej zało­ży­ciel­ki i gróźb jej prawników.

Jed­na z naj­lep­szych ksią­żek 2018 roku według: NPR, „New York Times Book Review”, „Inc”, „Time’a”, „Wall Stre­et Jour­nal” i „Washing­ton Post”

Pra­wa do ekra­ni­za­cji kupił Net­flix – w roli głów­nej wystą­pi Jen­ni­fer Lawrence.


Chi­go­zie Obio­ma – Orkie­stra bez­bron­nych (prze­kład: Mag­da­le­na Słysz)
Wydaw­nic­two Albatros
30 wrze­śnia 2020

Chi­go­zie Obio­ma, pisząc w tra­dy­cyj­nym sty­lu lite­rac­kim afry­kań­skie­go ludu Igbo i czer­piąc z nige­ryj­skie­go folk­lo­ru, two­rzy nie­sa­mo­wi­tą, mitycz­ną opo­wieść o prze­zna­cze­niu i deter­mi­na­cji – współ­cze­sną wer­sję Ody­sei Homera.

Nar­ra­to­rem powie­ści, któ­rej akcja roz­po­czy­na się na przed­mie­ściach jed­ne­go z dużych nige­ryj­skich miast, jest Chi – opie­kuń­czy duch.

Losy mło­de­go Chi­non­so i pięk­nej Nda­li spla­ta­ją się, gdy chłop­cu uda­je się powstrzy­mać ją od samo­bój­cze­go sko­ku z wia­duk­tu auto­stra­dy. Tej nocy na pobo­czu dro­gi rodzi się mię­dzy nimi uczu­cie rów­nie sil­ne, co nie­moż­li­we. Nda­li, pocho­dzą­ca z boga­te­go rodu, nie może spę­dzić resz­ty życia na far­mie wśród kur – na to nigdy nie zgo­dzi się jej dum­na rodzina.


Bran­don San­der­son – Migaw­ka (prze­kład: Anna Studniarek)
Wydaw­nic­two MAG
30 wrze­śnia 2020

Gdy­by­ście mogli odtwo­rzyć jeden dzień, jakie mrocz­ne sekre­ty uda­ło­by się wam odkryć?

Bran­don San­der­son stwo­rzył thril­ler poli­cyj­ny inny niż wszyst­kie. Antho­ny Davis i jego part­ner Chaz są jedy­ny­mi praw­dzi­wy­mi ludź­mi pośród dwu­dzie­stu milio­nów miesz­kań­ców mia­sta. Tra­fi­li tam na pod­sta­wie naka­zu sądo­we­go, by dowie­dzieć się, co wyda­rzy­ło się w praw­dzi­wym świe­cie przed dzie­się­cio­ma dnia­mi. To z kolei umoż­li­wi odna­le­zie­nie ukry­tych dowo­dów w real­nym mieście.

Wewnątrz odtwo­rzo­nej Migaw­ki 1 maja Davis i Chaz są naj­wyż­szą wła­dzą. Ich odzna­ki pozwa­la­ją im omi­nąć każ­dą prze­szko­dę i lek­ce­wa­żyć pra­wa oby­wa­tel­skie ota­cza­ją­cych ich pod­ró­bek. Jed­nak­że prze­stęp­stwa, któ­re mają zba­dać, wyda­ją im się banal­ne – do chwi­li gdy natra­fią przy­pad­kiem na ofia­ry seryj­ne­go mor­der­cy. I mimo że cen­tra­la nie pozwa­la im prze­pro­wa­dzić docho­dze­nia, obaj poli­cjan­ci posta­na­wia­ją zigno­ro­wać ten rozkaz.

Roz­po­czę­ło się polo­wa­nie. A choć mia­sto wraz z pod­rób­ka­mi prze­sta­nie ist­nieć po wyłą­cze­niu Migaw­ki, nie ozna­cza to jesz­cze, że Davis i Chas wyj­dą z nie­go z życiem.


Anna Kań­toch – Wio­sna zaginionych
Wydaw­nic­two Marginesy
30 wrze­śnia 2020

Kry­sty­na, eme­ry­to­wa­na poli­cjant­ka, jako mło­da dziew­czy­na stra­ci­ła w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach bra­ta: w 1963 roku piąt­ka stu­den­tów wyru­szy­ła w Tatry, tro­je z nich zosta­ło odna­le­zio­nych mar­twych, jeden – brat Kry­sty­ny – zagi­nął bez wie­ści. Wró­cił tyl­ko Jacek.

Teraz, po ponad pięć­dzie­się­ciu latach, Kry­sty­na nie­spo­dzie­wa­nie widzi go w osie­dlo­wym skle­pie w kato­wic­kim Jano­wie. Oka­zu­je się, że Jacek pod zmie­nio­nym nazwi­skiem miesz­ka w tej samej dziel­ni­cy. Kry­sty­na posta­na­wia zmu­sić go, żeby wyznał, co wyda­rzy­ło się w górach – póź­nym wie­czo­rem wybie­ra się do jego domu z nożem w ple­ca­ku. Gdy jed­nak wcho­dzi do wil­li, znaj­du­je zwło­ki Jacka.

Świa­do­ma, że jeśli jej obec­ność na miej­scu zbrod­ni wyj­dzie na jaw, będzie pierw­szą podej­rza­ną, zaczy­na wyko­rzy­sty­wać kon­tak­ty z prze­szło­ści i pro­wa­dzić pry­wat­ne śledz­two. Nie­ste­ty, wraz z kolej­ny­mi odkry­cia­mi oka­zu­je się, że we wszyst­ko może być zamie­sza­na bli­ska jej oso­ba. Kry­sty­na sta­je przed trud­nym wyborem…

Pierw­szy tom kry­mi­nal­nej try­lo­gii jed­nej z naj­bar­dziej zdol­nych auto­rek ksią­żek kry­mi­nal­nych i fan­ta­stycz­nych, uzna­wa­na za kró­lo­wą budo­wa­nia napięcia.


Boże­na Szwarc – Być męż­czy­zną. Co to dzi­siaj znaczy?
Wydaw­nic­two Burda
30 wrze­śnia 2020

Każ­dy z nas potrze­bu­je wła­snej prze­strze­ni. Na zasta­no­wie­nie się. Na ciszę. Współ­cze­sny świat nie zachę­ca do reflek­sji. Żyje­my szyb­ko i jeste­śmy oto­cze­ni mnó­stwem bodź­ców. Łatwo się pogu­bić, coraz trud­niej zatrzy­mać. Czę­sto jeste­śmy prze­cią­że­ni natło­kiem spraw i obo­wiąz­ków. Cza­sa­mi mamy pro­blem z odróż­nie­niem praw­dy od fał­szu. Tego, co waż­ne od tego co nieistotne.

Ogar­nia nas infor­ma­cyj­ny cha­os, prze­syt. W cią­gu 24 godzin otrzy­mu­je­my taką licz­bę komu­ni­ka­tów, ile czło­wiek w śre­dnio­wie­czu otrzy­my­wał przez całe życie. Łatwo się w tym pogu­bić. Zatra­cić toż­sa­mość. Kobie­ty swo­ją budu­ją teraz bar­dzo inten­syw­nie. A mężczyźni?

Jak to z nimi jest? Czy kry­zys męsko­ści rze­czy­wi­ście ist­nie­je? Dla kogo jest pro­ble­mem? Czy kobie­ty i męż­czyź­ni odda­la­ją się od sie­bie coraz bar­dziej? Dla­cze­go tak wie­le związ­ków się roz­pa­da, sko­ro w każ­dym z nas jest pra­gnie­nie miłości?

O odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań popro­si­li­śmy eks­per­tów, oso­by, któ­re wie­dzą wię­cej i zachcia­ły się tym podzie­lić. Każ­da roz­mo­wa to zapro­sze­nie do reflek­sji, lep­sze­go pozna­nia sie­bie i zagłę­bie­nia się w męski świat. Pyta­jąc o współ­cze­snych męż­czyzn poru­sza­li­śmy zagad­nie­nia uni­wer­sal­ne i waż­ne dla każ­de­go czło­wie­ka, nie­za­leż­ne od płci czy wie­ku, bowiem wszech­obec­ny kon­sump­cjo­nizm dopro­wa­dził do tego, że zatra­ci­li­śmy się w cią­głej potrze­bie bra­nia. Pan­de­mia poka­za­ła, jak waż­ne jest bycie, ist­nie­nie, a nie tyl­ko posia­da­nie. Ale poka­za­ła też jak czę­sto naj­trud­niej jest z kimś po pro­stu być.


Ken Fol­lett – Niech sta­nie się świa­tłość (prze­kład: Anna Dobrzańska)
Wydaw­nic­two Albatros
30 wrze­śnia 2020

Nowa powieść jed­ne­go z naj­lep­szych współ­cze­snych pisa­rzy – Kena Folletta.

Histo­ria poprze­dza­ją­ca wyda­rze­nia opi­sa­ne w Fila­rach Zie­mi, osa­dzo­na w Anglii u zara­nia nowej epo­ki: średniowiecza.

Jest rok 997 naszej ery, koniec wie­ków bar­ba­rzyń­stwa. Anglia na zacho­dzie mie­rzy się z ata­ka­mi Walij­czy­ków, a na wscho­dzie – wikin­gów. Lokal­ni przy­wód­cy nagi­na­ją kró­lew­skie zarzą­dze­nia do swo­ich celów, sprze­ci­wia­jąc się wła­dzy i nie dba­jąc o los pro­stych ludzi. Ponie­waż w kra­ju nie ma ści­śle wyty­czo­ne­go pra­wa, kró­lu­je chaos.


Sonia Rosa – Kli­ni­ka miłości
Wydaw­nic­two Filia
30 wrze­śnia 2020

Wcią­ga­ją­ca ero­tycz­na histo­ria o przy­stoj­nym chi­rur­gu i jego pacjentkach.

Uro­dzo­ny w Moskwie, ale wycho­wa­ny na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu, dok­tor Igor Orłow wraz ze swo­ją wspól­nicz­ką, Leną Majew­ską, pro­wa­dzi eks­klu­zyw­ną kli­ni­kę medy­cy­ny este­tycz­nej. Jego codzien­ność jest nie­koń­czą­cym się pasmem suk­ce­sów. Egzo­tycz­ne podró­że, gorą­ce roman­se i snobistyczne
impre­zy – Igor Orłow wie, gdzie bywać i jak czer­pać z życia gar­ścia­mi. Nazy­wa­ny pierw­szym play­boy­em medy­cy­ny, żyje szyb­ko, luk­su­so­wo i wygod­nie. Ma wszyst­ko, oprócz
miło­ści. Czy Zoja, pięk­na mło­dziut­ka Rosjan­ka, zdo­bę­dzie jego ser­ce? A może taki nar­cyz jak Igor nie potra­fi kochać?

Zapra­sza­my do Kli­ni­ki Miło­ści, peł­nej sek­su i ero­tycz­nych uniesień.


Brent Weeks – Gore­ją­ca biel 2 (prze­kład: Mał­go­rza­ta Strzelec)
Wydaw­nic­two MAG
30 wrze­śnia 2020

Każ­de świa­tło rzu­ca cień.
Każ­dy cień skry­wa tajemnicę.
Każ­da tajem­ni­ca ukry­wa prawdę.
Każ­da praw­da rodzi legendę.
Każ­da legen­da rzu­ca światło.

Gavin Guile, nie­gdyś naj­po­tęż­niej­szy czło­wiek na świe­cie, został powa­lo­ny. Stra­cił swo­ją magię, taj­ny Zakon pra­gnie jego śmier­ci. Teraz, żeby chro­nić tych, któ­rych kocha, jest zmu­szo­ny prze­pły­nąć morze i szu­kać pomo­cy same­go Orholama.

Kie­dy Bia­ły Król uru­cha­mia swo­je potęż­ne pułap­ki i samej Chro­me­rii gro­zi zdra­da i oblę­że­nie, Kip Guile musi zebrać siły, zwo­łać sojusz­ni­ków i wywal­czyć sobie dro­gę powrot­ną, żeby sta­nąć do ostat­niej nie­rów­nej walki.

Czy w naj­ciem­niej­szej godzi­nie przy­bę­dzie Powier­nik Światła?


Eli­na Rouhia­isen – VÄKI. Lato skow­ron­ków (prze­kład Musie­lak Sebastian)
Wydaw­nic­two Zie­lo­na Sowa
14 paź­dzier­ni­ka 2020

16-let­nia Kiuru–której imię zna­czy skow­ro­nek ‑ma zdol­ność oglą­da­nia wspo­mnień innych ludzi pod posta­cią pta­ków. Potra­fi też „zabie­rać” wybra­ne wspo­mnie­nia. Zawsze trzy­ma­ła to w tajem­ni­cy przed wszyst­ki­mi inny­mi oprócz Samu­ela, sekret­ne­go obiek­tu jej uczuć. On rów­nież ma nie­spo­ty­ka­ne zdol­no­ści –potra­fi czy­tać w myślach.
Świat Kiu­ru­wyw­ra­ca się do góry noga­mi, kie­dy na jej dro­dze sta­je Dai. Ten nie­le­gal­ny imi­grant z Rumu­nii może odwie­dzać ludzi w snach. Chło­pak miesz­ka w opusz­czo­nym budyn­ku wraz z gru­pą wyrzut­ków. To wła­śnie wśród nich Kiu­ru­od­naj­du­je swo­je miejsce.
Wraz z nowy­mi przy­ja­ciół­mi dziew­czy­na musi zmie­rzyć się z potę­gą taj­nej orga­ni­za­cji, któ­ra nauczy­ła się czer­pać korzy­ści z ludzi takich jak Kiu­ru. Kie­dy orga­ni­za­cja wcią­ga w swe sie­ci Samu­ela zagra­ża­jąc życiu innym z krę­gu Kiu­ru, dziew­czy­na wymy­śla dru­zgo­cą­cy plan. Nisz­czy wszyst­kie wspól­ne wspo­mnie­nia przy­ja­ciół, a gru­pa musi się roz­pro­szyć po całej Euro­pie… c.d.n.


Daph­ne du Mau­rier – Rebe­ka (prze­kład: Ele­ono­ra Romanowicz-Podoska)
Wydaw­nic­two Albatros
21 paź­dzier­ni­ka 2020

Ekra­ni­za­cja z Lily James, Armiem Ham­me­rem i Kri­stin Scott Tho­mas od 21 paź­dzier­ni­ka 2020 roku tyl­ko na NETFLIX

Powieść nagro­dzo­na Natio­nal Book Award.

Książ­ka, któ­ra zain­spi­ro­wa­ła Alfre­da Hitch­coc­ka i Ste­phe­na Kinga.

Ten dru­gi otwar­cie przy­zna­je, że to jed­na z naj­waż­niej­szych ksią­żek w jego życiu.

Pod­czas wypra­wy na Riwie­rę Fran­cu­ską nie­śmia­ła dziew­czy­na pozna­je zamoż­ne­go wdow­ca, Maxi­ma de Win­te­ra, i po krót­kiej zna­jo­mo­ści zga­dza się za nie­go wyjść. Szczę­śli­we chwi­le koń­czą się, kie­dy mał­żeń­stwo przy­jeż­dża do Man­der­ley – rodzin­nej posia­dło­ści Maxi­ma. W męż­czyź­nie zacho­dzą nie­wy­ja­śnio­ne zmia­ny, a nowa pani de Win­ter uświa­da­mia sobie, że w ogó­le go nie zna…

Pozba­wio­na przy­ja­ciół dziew­czy­na zosta­je sama w ogrom­nej rezy­den­cji, gdzie wciąż uno­si się duch poprzed­niej żony Maxi­ma – Rebe­ki – któ­ra zgi­nę­ła tu rok wcze­śniej w nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach. Nowa pani de Win­ter posta­na­wia odkryć, kim była jej dosko­na­ła poprzed­nicz­ka i jaki strasz­ny los spo­tkał ją w Manderley…


Michel­le Fran­ces – Cór­ka (prze­kład: Maria Frąc)
Wydaw­nic­two Albatros
30 wrze­śnia 2020

Miłość mat­ki, sekret córki.
Trzy­ma­ją­ca w napię­ciu, peł­na dra­ma­ty­zmu opo­wieść o mat­czy­nej odwa­dze i poświęceniu.
Nie­bez­piecz­ny sekret.
Podej­rza­na śmierć.
Zde­ter­mi­no­wa­na mat­ka poszu­ku­ją­ca odpo­wie­dzi na drę­czą­ce ją pytania.

Kate nigdy nie pla­no­wa­ła zostać nasto­let­nią mat­ką. Ale kie­dy oka­za­ło się, że los wybrał za nią i nie moż­na nic na to pora­dzić, posta­no­wi­ła, że swo­jej cór­ce będzie oka­zy­wa­ła miłość, jakiej sama nigdy nie zazna­ła. Życie samot­nej mat­ki nie było łatwe, ale wszyst­kie pro­ble­my zawsze tyl­ko zbli­ża­ły Kate i Becky.
Kie­dy Bec­ky doro­sła i zaczę­ła sta­wiać pierw­sze kro­ki jako docie­kli­wa dzien­ni­kar­ka, Kate wprost pęka­ła z dumy. I wła­śnie wte­dy, kie­dy nie mogła­by być szczę­śliw­sza, doszło do tra­ge­dii, któ­ra na zawsze odmie­ni jej życie.


Adam Guz – Banksterzy
Wydaw­nic­two MOVA
30 wrze­śnia 2020

Histo­ria, któ­rej boją się banki.

Inspi­ro­wa­na praw­dzi­wy­mi wyda­rze­nia­mi powieść o wstrzą­sa­ją­cym świe­cie ban­kie­rów bez zasad i dra­ma­cie pol­skich frankowiczów.

W sie­dzi­bie GoBan­ku zapa­da decy­zja o wpro­wa­dze­niu do ofer­ty nowe­go pro­duk­tu. Pre­zes Adam „Sie­kie­ra” sta­wia wyłącz­nie na bez­dusz­nych, głod­nych suk­ce­su mło­dych ban­kie­rów, któ­rzy potra­fią prze­ko­nać nawet naj­bar­dziej opor­nych klien­tów. Takich jak Artur i Mate­usz, któ­rzy roz­krę­ca­ją wspól­ny biz­nes. Mają pla­ny, rodzi­ny i mnó­stwo ener­gii. Potrze­bu­ją jesz­cze tyl­ko pie­nię­dzy. Atrak­cyj­na ofer­ta GoBan­ku przy­cią­ga i wyda­je się ide­al­nym roz­wią­za­niem. Nie­świa­do­mi kon­se­kwen­cji kre­dy­to­bior­cy wpa­da­ją w bru­tal­ny mecha­nizm mani­pu­la­cji, w któ­rym ludz­kie dobro nie ma żad­ne­go zna­cze­nia. Kto za tym wszyst­kim stoi?

Na pod­sta­wie książ­ki Ada­ma Guza powstał tak­że sce­na­riusz fil­mu Bank­ste­rzy (2020). W pro­duk­cji reży­se­ro­wa­nej przez Mar­ci­na Zię­biń­skie­go wystę­pu­ją m.in.: Kata­rzy­na Zawadz­ka, Tomasz Karo­lak, Mał­go­rza­ta Kożu­chow­ska, Anto­ni Kró­li­kow­ski, Rafał Zawie­ru­cha, Jan Frycz, Mag­da­le­na Lam­par­ska, Mar­cin Bosak i Maciej Nawrocki.


Judy Meli­nek, T.J. Mit­chell – Skalpel
Wydaw­nic­two Filia
30 wrze­śnia 2020

Naj­waż­niej­sze jest pierw­sze wra­że­nie. Cia­ło nigdy nie kłamie.

Dla mło­dej lekar­ki medy­cy­ny sądo­wej, dok­tor Jes­sie Teski, miał to być świe­ży start. Nowa pra­ca w nowym mie­ście. Uciecz­ka od jej mrocz­nej prze­szło­ści. Zamiast tego mie­rzy się z prze­ra­ża­ją­cym odkry­ciem, gdy oka­zu­je się, że za spra­wą zwią­za­ną z przedaw­ko­wa­niem opio­idów kry­je się coś o wie­le straszniejszego.

Prze­ło­że­ni Jes­sie naci­ska­ją na nią, by zamknę­ła spra­wę, ale gdy na jej sto­le lądu­je wię­cej ciał, odkry­wa zwią­zek mię­dzy zgo­na­mi. Autop­sja zna­czy „zoba­czyć na wła­sne oczy”, a Jes­sie Teska nie spo­cznie, póki nie zoba­czy wszyst­kie­go – nawet jeśli ozna­cza to, że następ­ne cia­ło, któ­re wylą­du­je na sto­le, będzie jej własnym.

Judy Meli­nek poma­ga lepiej zro­zu­mieć to, cze­go się naj­bar­dziej oba­wia­my. A wciąż boimy się tego same­go” – Susan­ne Nos­sel, dyrek­tor Pen Ame­ri­ca Center


Pene­lo­pe Blo­om – Jej ogró­dek (prze­kład: Robert Waliś)
Wydaw­nic­two Albatros
30 września

Har­ry Bar­nid­ge. Spo­tka­łam go pierw­sze­go dnia moje­go nowe­go życia.

Nie uda­ło mi się speł­nić naj­więk­sze­go marze­nia – zostać artyst­ką – żaden mój zwią­zek nie wypa­lił, ale tego jed­ne­go nie chcia­łam zepsuć.

Rzeź­bie­nia z roślin.

Zde­cy­do­wa­łam, że będę zara­biać kasę, przy­ci­na­jąc ogródki.

I pierw­szy w moim ogród­ku wylą­do­wał ON.

No dobra, tak napraw­dę nie tyl­ko przy­ci­nam krza­ki. Według wszyst­kich nauczy­cie­li świa­ta nie nada­wa­łam się na rzeź­biar­kę, więc posta­no­wi­łam oddać się szla­chet­nej sztu­ce upięk­sza­nia ogro­dów dla bajecz­nie boga­tych wła­ści­cie­li domów… nie, nie domów – REZYDENCJI.

W razie cze­go, jeśli się utnie nie to, co trze­ba, to prze­cież i tak odrośnie!


Joan­na Opiat-Bojar­ska – Chodź za mną
Wydaw­nic­two Burda
14 paź­dzier­ni­ka 2020

Pozo­ry potra­fią zastą­pić praw­dę. Zwłasz­cza, gdy tak moc­no sta­rasz się, by two­je życie było ide­al­ne. Rze­czy­wi­stość zawsze upo­mni się o swo­je, nie­pro­szo­na. I wybie­rze naj­okrut­niej­szy sposób…

To Ewa. Jej ide­al­ny pro­fil na insta. Ide­al­ny facet. Ide­al­ny week­end. Żad­na idyl­la nie trwa jed­nak wiecz­nie. Jed­na sekun­da burzy cały jej świat.

Sekun­da to dla nie­go wiecz­ność. Zwłasz­cza gdy stoi przy ruchli­wym skrzy­żo­wa­niu. Artur nie cier­pi bia­łej laski i cudzej lito­ści. Wzrok zastę­pu­ją mu dotyk, słuch i węch. Ale widzi wię­cej niż inni.

Czy znasz to uczu­cie, gdy w jed­nej chwi­li zmie­nia się całe życie? Ewa jest śmier­tel­nie prze­ra­żo­na. Artur chciał­by jej pomóc, tak przy­naj­mniej twier­dzi. Ale zaufa­nie to luk­sus, na któ­ry nie zawsze moż­na sobie pozwo­lić. Zwłasz­cza gdy nie wia­do­mo, kto jest ofiarą…

Ide­al­ne życie jest jak sen. Z cza­sem potra­fi zamie­nić się w koszmar.


Fra­zier Moore, Seth Mac­Far­la­ne – Fami­ly Guy. Za kuli­sa­mi (prze­kład: Bar­tosz Czartoryski)
Wydaw­nic­two SQN
30 wrze­śnia 2020

Nad­zwy­czaj­ny prze­wod­nik po jed­nym z naj­lep­szych seria­li wszech czasów.

Sto­ry­bo­ar­dy, pro­jek­ty gar­de­ro­by, foto­gra­fie źró­dło­we, ory­gi­nal­ne malun­ki i o wie­le wię­cej. Świa­ta Fami­ly Guya i jego kul­to­wych posta­ci jesz­cze nigdy nie zapre­zen­to­wa­no w taki sposób!

Fami­ly Guy. Za kuli­sa­mi to boga­to ilu­stro­wa­na i kolo­ro­wa prze­pust­ka za kuli­sy sied­mio­krot­ne­go zwy­cięz­cy nagro­dy Emmy. Zapew­nia eks­klu­zyw­ny, jedy­ny w swo­im rodza­ju dostęp do miejsc, któ­re do tej pory były zare­zer­wo­wa­ne wyłącz­nie dla Setha McFarlane’a, Setha Gre­ena, Mily Kunis, Ale­xa Bor­ste­ina i Mike’a Henry’ego. Pozwa­la zoba­czyć gra­fi­ki kon­cep­cyj­ne i prze­czy­tać notat­ki sce­na­rzy­stów, wywia­dy z eki­pą i mnó­stwo opo­wie­ści o słyn­nych ulu­bień­cach świa­to­wej publicz­no­ści. Oto Peter, Lois, Meg, Chris, Ste­wie i Brian Grif­fi­no­wie oraz Joe Swan­son, Glenn Quag­mi­re i Cle­ve­land Brown, zna­ni, uwiel­bia­ni, kocha­ni, jedy­ni i niepowtarzalni!

Komen­ta­rze twór­ców seria­lu prze­pro­wa­dzą krok po kro­ku przez pro­ces pro­duk­cyj­ny, od wspól­nych burz mózgów po przy­go­to­wa­nie osta­tecz­nej wer­sji odcin­ka. Z nie­zwy­kłą pasją oma­wia­ją nie tyl­ko histo­rię jego powsta­nia, ale i stro­nę arty­stycz­ną, co jest cen­nym źró­dłem wie­dzy dla stu­den­tów animacji.

Fami­ly Guy. Za kuli­sa­mi to nie­zbęd­nik każ­de­go fana seria­lu i wiel­bi­cie­la popkultury.


Phi­lip Pul­l­man – Tajem­na wspól­no­ta (prze­kład: Anna Włodarkiewicz)
Wydaw­nic­two MAG
30 wrze­śnia 2020

Lyra Zło­to­usta jest już mło­dą kobie­tą, stu­dent­ką dru­gie­go roku na uni­wer­sy­te­cie w Oks­for­dzie. Kie­dy Pan­ta­la­imon, jej daj­mon, sta­je się świad­kiem mor­der­stwa, obo­je zosta­ją zmu­sze­ni do przede­fi­nio­wa­nia swo­je­go związ­ku w spo­sób, któ­re­go nigdy sobie nawet nie wyobra­ża­li, i wplą­ta­ni w skom­pli­ko­wa­ny, nie­bez­piecz­ny kon­flikt w świe­cie, któ­re­go ist­nie­nia nie podej­rze­wa­li. Wcią­gnię­ty w wir wyda­rzeń Mal­colm Pol­ste­ad rów­nież będzie musiał wyru­szyć w podróż – nie­gdyś chło­piec z kanoe, któ­ry posta­no­wił oca­lić nie­mow­lę z powo­dzi, a dziś męż­czy­zna o sil­nym poczu­ciu obo­wiąz­ku, któ­ry chce robić to, co słusz­ne. Obo­je ich cze­ka wypra­wa dale­ko poza gra­ni­ce Oks­for­du, przez całą Euro­pę, aż do ser­ca Azji, w poszu­ki­wa­niu tego, co zagi­nio­ne: mia­sta nawie­dza­ne­go przez daj­mo­ny, tajem­ni­cy ukry­tej pośrod­ku pusty­ni i roz­wią­za­nia zagad­ki nie­uchwyt­ne­go Prochu.

Dru­gi tom „Księ­gi Pro­chu” roz­wi­ja i pogłę­bia – nakre­ślo­ny przez Pul­l­ma­na z epic­kim roz­ma­chem – obraz rów­no­le­głe­go świa­ta. Nie tyl­ko wcią­ga czy­tel­ni­ka w przy­go­do­wą fabu­łę, lecz tak­że zmu­sza go do zasta­no­wie­nia się, co to zna­czy zro­zu­mieć same­go sie­bie, doro­snąć i prze­nik­nąć rozu­mem świat wokół nas. Oto zna­ko­mi­ta opo­wieść spod pió­ra jed­ne­go z naj­lep­szych pisa­rzy świata.


Ste­fan Dar­da, Mag­da­le­na Wit­kie­wicz – Cyma­now­ski Chłód
Wydaw­nic­two Filia
30 wrze­śnia 2020

Koń­ców­ka 2018 roku. Pen­sjo­nat pro­wa­dzo­ny przez Jerze­go Zawi­śla­ka i jego wybran­kę przy­go­to­wu­je się do zimo­we­go sezo­nu, któ­ry powi­nien dać tro­chę wytchnie­nia i pozwo­lić na spo­koj­ne przy­go­to­wa­nie ich ślu­bu. Oko­licz­ne lasy zasty­ga­ją w mroź­nym letar­gu, jezio­ro sku­wa lód, zie­mia jest skry­ta pod śnież­nym cału­nem. Ale chłód panu­je tyl­ko na zewnątrz. Nie­któ­rzy miesz­kań­cy i goście pen­sjo­na­tu „Cyma­now­ski Młyn” skry­wa­ją sekre­ty, któ­re mia­ły nigdy nie wyjść na jaw, a któ­re z każ­dą chwi­lą są coraz bli­żej odkrycia…

Kim tak napraw­dę jest Anna? Kogo oba­wia się Kostuch? Czy For­mel­lo­wie dotrzy­ma­ją zło­żo­nej przez Jaku­ba obiet­ni­cy? I w jaki spo­sób dziec­ku Moni­ki i Macie­ja może zagro­zić tajem­ni­ca sta­re­go naszyj­ni­ka z szafirem?

Mistrzow­skie połą­cze­nie powie­ści oby­cza­jo­wej i thril­le­ra intry­gu­je nie­prze­wi­dy­wal­ną fabu­łą i pory­wa bra­wu­ro­wy­mi zwro­ta­mi akcji w kon­ty­nu­acji best­sel­le­ro­wej powie­ści „Cyma­now­ski Młyn”!


Dariusz Kor­ga­now­ski , Patryk Szulc, Zuzan­na Szulc – Jak zdra­dza­ją Polacy
Pró­szyń­ski i S‑ka
13 paź­dzier­ni­ka 2020

Pierw­sza książ­ka o kuli­sach pra­cy detektywa.

Szo­ku­ją­ca opo­wieść o pra­cy pry­wat­ne­go detek­ty­wa, któ­ry śle­dzi zdradzających.

Zdra­da, czy­li dru­gie życie. Każ­dy o tym sły­szał. Nie­któ­rzy to zro­bi­li. A są i tacy, któ­rzy się w tym wyspe­cja­li­zo­wa­li. I wte­dy pomóc może tyl­ko detektyw.

Cza­sa­mi romans bywa jeden i krót­ki, a cza­sa­mi skła­nia ludzi do zor­ga­ni­zo­wa­nia sobie dłu­gie­go, alter­na­tyw­ne­go, rów­no­le­głe­go życia. Cza­sa­mi zdra­dza­ny mał­żo­nek ma pew­ność, że part­ner jest nie­uczci­wy, a cza­sa­mi tyl­ko podej­rze­nie. Boha­ter książ­ki Dariusz Kor­ga­now­ski prze­ko­nu­je, że wte­dy nale­ży roz­wa­żyć wizy­tę u pro­fe­sjo­nal­ne­go pry­wat­ne­go detek­ty­wa. Tyl­ko w ten spo­sób dowo­dy, będą mia­ły spraw­czą moc pro­ce­so­wą i zosta­ną uwzględ­nio­ne przez sąd na przy­kład w trak­cie spra­wy rozwodowej.

Facet, któ­ry pięt­na­ście lat miał dru­gą rodzi­nę, romans w kor­po­ra­cji, ksiądz nie­uzna­ją­cy celi­ba­tu, przy­ja­ciół­ka domu, któ­ra zastę­po­wa­ła żonę czy szwa­gier sypia­ją­cy z żoną bra­ta – auten­tycz­ne histo­rie i brak tema­tów tabu.
Czy ist­nie­je zdra­da dosko­na­ła? Podob­no nie, ale „Jak zdra­dza­ją Pola­cy” zawie­ra cały sze­reg wska­zó­wek dla obu stron – zdra­dza­ją­cych i zdra­dza­nych. Jakie śla­dy zosta­wia zdra­dza­ją­cy, cze­go nie widzi zdra­dza­ny i dla­cze­go detek­tyw musi być też psy­cho­lo­giem? Nie­ocen­zu­ro­wa­na opo­wieść, po któ­rej zasta­no­wisz się, czy zdra­dzić i jak nie być zdradzanym…
I czy zawsze otwie­rać drzwi dostaw­cy pizzy…


Dör­te Han­sen – Ten dom jest mój (prze­kład: Kata­rzy­na Sosnowska)
Gru­pa Wydaw­ni­cza Sonia Draga
14 paź­dzier­ni­ka 2020

Iro­nicz­na i opo­wie­dzia­na z humo­rem histo­ria dwóch samot­ni­czek, któ­re nie­spo­dzie­wa­nie odnaj­du­ją coś, cze­go nie szu­ka­ły – rodzinę.

Vera ma pięć lat, kie­dy w 1945 roku wraz z mat­ką ucie­ka z Prus Wschod­nich do Sta­re­go Kra­ju, w któ­rym jest nazy­wa­na „polacz­ko­wym dziec­kiem”. Przez całe życie czu­je się obco w wiel­kim zim­nym domu, a mimo to nie potra­fi go opu­ścić. Sześć­dzie­siąt lat póź­niej u jego drzwi sta­je nagle sio­strze­ni­ca Very, Anne, któ­ra ucie­kła z syn­kiem z mod­nej ham­bur­skiej dziel­ni­cy Otten­sen. Vera i Anne są sobie obce, lecz zara­zem wie­le je łączy.

Ta powieść jest inna w dobrym zna­cze­niu tego sło­wa. Nie ma w niej roman­tycz­nej aury ani klisz. Poja­wia­ją się za to sil­ne, zde­ter­mi­no­wa­ne posta­cie. Ta histo­ria dłu­go pobrzmie­wa w czy­tel­ni­ku, niczym jęki i skrzy­pie­nie w sta­rym ciem­nym domu”. NDR Buch des Monats März

Debiut Han­sen o róż­ni­cy mię­dzy tym, co zna­czy mieć dom, i tym, co zna­czy go nie mieć, szyb­ko stał się best­sel­le­rem. I słusz­nie, gdyż jest to nie­zwy­kle empa­tycz­na powieść, któ­rą świet­nie się czy­ta”. Die Zeit


Jes­sik­ka Aro – Trol­le Puti­na (prze­kład: Mar­ta Laskowska)
Wydaw­nic­two SQN
14 paź­dzier­ni­ka 2020

Trzy­ma­ją­ce w napię­ciu repor­ter­skie śledz­two o współ­cze­snych meto­dach pro­wa­dze­nia woj­ny informacyjnej.

Rosja toczy w inter­ne­cie woj­nę prze­ciw­ko cywi­lom. Każ­da kry­tycz­na opi­nia to głos wro­ga. Nie prze­bie­ra się w środ­kach ani nie zwra­ca uwa­gi na gra­ni­ce pra­wa, gdy wro­gów chce się uci­szyć. W książ­ce zosta­ły szcze­gó­ło­wo przed­sta­wio­ne inspi­ro­wa­ne i apro­bo­wa­ne przez Kreml nagon­ki, któ­re prze­pro­wa­dzo­no ostat­ni­mi laty w Pol­sce, Fin­lan­dii i wie­lu innych kra­jach. Punk­tem głów­nym są wymie­rzo­ne w pry­wat­ne oso­by ponad­pań­stwo­we akcje, nie­kie­dy wyczer­pu­ją­ce defi­ni­cję prze­stęp­stwa. Dokład­nie udo­ku­men­to­wa­ne histo­rie poka­zu­ją, że Rosja Puti­na bez naj­mniej­szych skru­pu­łów eli­mi­nu­je prze­ciw­ni­ków przy pomo­cy inter­ne­to­we­go szpie­go­stwa, trol­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, fake new­sów, cyber­prze­stęp­czo­ści, gróźb śmier­ci i prze­pro­wa­dzo­nych przez spe­cja­li­stów od PR‑u kam­pa­nii nienawiści.

Lite­ra­tu­ra fak­tu, któ­rą czy­ta się jak powieść szpiegowską.


Mar­ta Bijan – Melo­dia mgieł dziennych
Wydaw­nic­two MOVA
14 paź­dzier­ni­ka 2020

Świat muzy­ki, sztu­ki i uza­leż­nień na tle hip­no­ty­zu­ją­cej War­sza­wy peł­nej dźwięków
Es ma trzy­dzie­ści dwa lata i jest mena­dżer­ką młod­szej od sie­bie Melo­dii – naj­po­pu­lar­niej­szej woka­list­ki w kra­ju. Ich z pozo­ru nie­win­ne spo­tka­nie na par­kin­gu wytwór­ni muzycz­nej wywo­łu­je lawi­nę zda­rzeń i zamie­nia się w nie­po­ko­ją­cą rela­cję, któ­ra nie­uchron­nie zmie­rza do mrocz­ne­go finału.
Gorz­ka powieść wywo­łu­ją­ca nie­mal nama­cal­ne uczu­cie dys­kom­for­tu. To histo­ria o marze­niach, któ­re oka­za­ły się być począt­kiem dro­gi do same­go piekła.


Rachel Win­ters – Co powiesz na spo­tka­nie? (prze­kład: Mag­da­le­na Słysz)
Wydaw­nic­two Albatros
14 paź­dzier­ni­ka 2020

Napi­sać kome­dię roman­tycz­ną w dzi­siej­szym świe­cie to praw­dzi­we wyzwanie!

Bo prze­cież wszyst­kie roman­tycz­ne histo­rie wymy­ślo­no w latach 90…

I czy dzi­siaj ktoś jesz­cze potrze­bu­je się wzruszać…?

Evie jest prze­ko­na­na, że tak! Ezra jest prze­ko­na­ny, że nie.

I mają pro­blem, bo on musi napi­sać sce­na­riusz kome­dii roman­tycz­nej, cho­ciaż bar­dzo tego nie chce. A jej przy­szłość zale­ży od tego, czy jemu się uda.

Evie nie zamie­rza sie­dzieć z zało­żo­ny­mi ręka­mi i cze­kać, aż Ezra prze­śle jej sze­fo­wi goto­wy tekst. O nie – to mogło­by się nigdy nie wyda­rzyć. Zamiast tego pro­po­nu­je układ – ona będzie mu dostar­czać zabaw­nych inspi­ra­cji i udo­wod­ni, że w praw­dzi­wym życiu moż­na zako­chać się jak w fil­mie, a on będzie pisał.


Jodi Kan­tor, Megan Two­hey – Powie­dzia­ła. Śledz­two, któ­re zde­ma­sko­wa­ło Harveya Wein­ste­ina i zapo­cząt­ko­wa­ło ruch #MeToo (prze­kład: Pau­li­na Sur­niak, Adrian Stachowski)
Wydaw­nic­two Poznańskie
14 paź­dzier­ni­ka 2020

Przez kil­ka dekad nazwi­sko Harveya Wein­ste­ina było w Hol­ly­wo­od syno­ni­mem wła­dzy. Mógł two­rzyć gwiaz­dy i je nisz­czyć, nada­wać karie­rom bieg lub dusić je w zarod­ku. Przez wie­le lat krą­ży­ły plot­ki, że jego pomoc nie jest bez­in­te­re­sow­na, a kobie­ty, któ­re bie­rze pod swo­je skrzy­dła, pła­cą za to swo­im ciałem.
„Powie­dzia­ła” to trzy­ma­ją­cy w napię­ciu zapis śledz­twa dzien­ni­kar­skie­go w spra­wie Wein­ste­ina, któ­re w 2017 roku prze­pro­wa­dzi­ły dwie dzien­ni­kar­ki „The New York Times”, lau­re­at­ki Pulit­ze­ra Jodi Kan­tor i Megan Two­hey. Jed­no­cze­śnie to waż­na książ­ka o wła­dzy, któ­ra depra­wu­je, o wyzwa­la­niu się z roli ofia­ry i wal­ce praw­dy z kłam­stwem. Autor­ki szu­ka­ją też odpo­wie­dzi na pyta­nie o kon­se­kwen­cje swo­ich repor­ta­ży i skut­ki ruchu #MeToo: Co się zmieniło?

Kan­tor i Two­hey z dokład­no­ścią opi­su­ją, jak docie­ra­ły do kolej­nych ofiar Wein­ste­ina, jak prze­ko­ny­wa­ły je do mówie­nia, a tak­że o kontr­ata­kach zhań­bio­ne­go pro­du­cen­ta i jego szta­bu. Jest to opo­wieść o kobie­tach, któ­re rzu­ca­jąc wyzwa­nie potwo­ro­wi, były goto­we sto­czyć wal­kę o prawdę.


Lisa Gard­ner – Powiem tyl­ko raz (prze­kład: Lech Z. Żołędziowski)
Wydaw­nic­two Albatros
14 paź­dzier­ni­ka 2020

Trzy kobie­ty: poli­cjant­ka, domnie­ma­na mor­der­czy­ni i daw­na ofia­ra, któ­ra teraz poma­ga ści­gać oprawców.

Dwie trau­ma­tycz­ne histo­rie, któ­re łączą się, kie­dy w pew­nym domu zosta­ją zna­le­zio­ne zwłoki.

I rodzin­ny sekret, skry­ty głę­bo­ko pod war­stwa­mi pół­prawd i kłamstw.

Przed szes­na­sto­ma laty Evie Car­ter przy­zna­ła się do przy­pad­ko­we­go zastrze­le­nia ojca. Teraz poli­cja zasta­je ją nad cia­łem męża. Z pisto­le­tem w dło­ni. I zada­je pyta­nie, czy podob­ny wypa­dek może zda­rzyć się tej samej oso­bie dwa razy…


Woj­ciech Chmie­larz – Pro­sta sprawa
Wydaw­nic­two Marginesy
14 paź­dzier­ni­ka 2020

Powieść sen­sa­cyj­na mistrza kryminału

Pro­sty znik­nął. Zosta­ło po nim zde­mo­lo­wa­ne miesz­ka­nie, ale on sam zapadł się pod zie­mię. Nie bez powo­du – szu­ka­ją go gang­ste­rzy. Oraz daw­ny przy­ja­ciel, któ­ry przy­je­chał do Jele­niej Góry, żeby spła­cić daw­no zacią­gnię­ty dług. Kło­pot w tym, że wpa­da w sam śro­dek nie­bez­piecz­nej gry. Nie zna jej zasad, ale wkrót­ce dowia­du­je się, że staw­ka jest bar­dzo wyso­ka: Pro­ste­go chcą dorwać i jele­nio­gór­scy gang­ste­rzy, i cze­scy mafio­si. Żeby dotrzeć do Pro­ste­go i dowie­dzieć się, o co tu cho­dzi, jego przy­ja­ciel będzie musiał wszyst­kim sta­wić czo­ła, tak­że rom­skiej mafii. A pomo­że mu w tym pew­na ana­li­tycz­ka z Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrznego.

Pro­sta spra­wa to peł­na akcji powieść sen­sa­cyj­na, któ­rej fabu­ła dzie­je się w malow­ni­czych Kar­ko­no­szach. Napi­sa­na w cza­sie lock­dow­nu i począt­ko­wo publi­ko­wa­na w odcin­kach na pro­fi­lu auto­ra cie­szy­ła się wiel­kim powo­dze­niem. Teraz uka­zu­je się dru­kiem w popra­wio­nej i roz­sze­rzo­nej wersji.


Elif Sha­fak – 10 minut i 38 sekund na tym dziw­nym świe­cie (prze­kład: Nata­lia Wiśniewska)
Wydaw­nic­two Poznańskie
14 paź­dzier­ni­ka 2020

Czy wystar­czy 10 minut i 38 sekund, aby opo­wie­dzieć całe ludz­kie życie?

Leila nie żyje. Jej cia­ło jest mar­twe, ale mózg będzie pra­co­wał jesz­cze przez jakiś czas. Każ­da kolej­na minu­ta przy­no­si ze sobą wspo­mnie­nie innych wyda­rzeń, sma­ków i zapa­chów. Obra­zy pozor­nie wyrwa­ne z kon­tek­stu łączą się w zmy­sło­wą opo­wieść o życiu . To zmy­sło­wa opo­wieść o sile przy­jaź­ni, nie­kie­dy trwal­szej niż wię­zi rodzin­ne, i o życiu w świe­cie, w któ­rym wie­lu ludziom nadal odbie­ra się pra­wo do bycia sobą.

To jed­no z naj­lep­szych dzieł Elif Sha­fak, któ­re zna­la­zło się na krót­kiej liście tytu­łów nomi­no­wa­nych do Nagro­dy Bookera.


Mario­la Zaczyń­ska – Wię­cej niż siostry
Pró­szyń­ski i S‑ka
15 paź­dzier­ni­ka 2020

Dzien­ni­kar­ka Beni­ta Bato­ry (zwa­na Bibi) po latach pra­cy w tele­wi­zji wra­ca do rodzin­ne­go mia­sta i zaczy­na wszyst­ko od nowa. Jest ambit­ną, ener­gicz­ną, otwar­tą dziew­czy­ną, wiecz­ną opty­mist­ką. Ma lek­ki sto­su­nek do męż­czyzn i miłości.

Nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia się też jej daw­na przy­ja­ciół­ka Roma – owia­na legen­dą ratow­nicz­ka, pra­cu­ją­ca z psem tro­pią­cym. Zamknię­ta w sobie, har­da i nieufna.

Są pra­wie jak sio­stry. I jak ogień i woda. Beni­ta – odważ­na i pyska­ta, Roma – ma misję poma­ga­nia innym i… skom­pli­ko­wa­ny cha­rak­ter. Obie wycho­wa­ne bez ojców, łak­ną męskiej apro­ba­ty i uczu­cia. Każ­da radzi sobie z tym pra­gnie­niem inaczej.

Nie­ste­ty, cza­sem chcą tego same­go… A to cięż­ka pró­ba dla przy­jaź­ni. Czy sio­strza­na więź prze­trwa? Czy da się pogo­dzić ogień z wodą?


Dzien­nik Reni Spie­gel. Życie mło­dej dziew­czy­ny w cie­niu Holo­cau­stu (prze­kład: Mag­da­le­na Iwińska)
Pró­szyń­ski i S‑ka
20 paź­dzier­ni­ka 2020

Odna­le­zio­ny po 70 latach w jed­nej z nowo­jor­skich skry­tek ban­ko­wych i opu­bli­ko­wa­ny przez ame­ry­kań­skie­go Pen­gu­ina pamięt­nik „pol­skiej Anny Frank” oka­zał się praw­dzi­wą sensacją.
Jego autor­ka, Renia Spie­gel, pol­ska Żydów­ka, zosta­ła zastrze­lo­na w 1942 roku przez nie­miec­kie­go żoł­nie­rza. Mia­ła wów­czas nie­speł­na 18 lat.
Dziew­czyn­ka zaczę­ła pro­wa­dzić dzien­nik jako pięt­na­sto­lat­ka. Miesz­ka­ła wte­dy z młod­szą sio­strą Aria­ną u dziad­ków w Prze­my­ślu. Opi­sy­wa­ła wojen­ną codzien­ność, peł­ną dra­ma­tycz­nych zda­rzeń – uciecz­kę przed nalo­ta­mi bom­bo­wy­mi, zni­ka­nie kolej­nych żydow­skich rodzin czy two­rze­nie get­ta. Jej zapi­ski przy­wo­łu­ją tęsk­no­tę za mat­ką, od któ­rej obie sio­stry zosta­ły odseparowane.
Ale Renia pisze też i o tym, o czym piszą wszyst­kie nasto­lat­ki: o pierw­szej miło­ści (do Zyg­mun­ta Schwa­rze­ra), słod­kich poca­łun­kach, przy­ta­cza zabaw­ne i bła­he histo­rie, wyra­ża zachwyt przy­ro­dą. Nasto­let­nie egzal­ta­cje mie­sza­ją się cią­gle z gro­zą śmier­ci, natchnio­ne wier­sze z opi­sa­mi dra­ma­tycz­nej, wojen­nej rzeczywistości.

W „Dzien­ni­ku Reni Spie­gel: czy­ta­my o tym:

* że przy­jaź­nie się roz­pa­da­ją, bo każ­dy patrzy tyl­ko na stro­nę mate­rial­ną, ale to wca­le nie dziw­ne, jeśli gęś kosz­tu­je 100 zło­tych, a daw­niej 4 zło­te, a litr mle­ka 3,5 zł, a daw­niej 5 gr.;
* że maj pięk­ny i chce się żyć;
* że mama, któ­ra odwie­dza ją tyl­ko cza­sa­mi, okrop­nie głoduje;
* że w mie­ście rewi­zje i aresz­to­wa­nia, i że zamy­ka­ją kolej­ne ulice;
* że za pra­cę fizycz­ną dosta­je się chleb, a Reni uda­ło się zdo­być jesz­cze ziem­nia­ki („odnio­słam zwy­cię­stwo w dzie­dzi­nie aprowizacji”);
* jak dokład­nie wyglą­da­ją noc­ne aresz­to­wa­nia w jej kamienicy;
* jak wyobra­ża­ją sobie z kole­żan­ką swo­je życie w 1950 roku;
* że pew­nie kie­dyś przy­szłe dzie­ci jej i Zyg­mun­ta powie­dzą: „nasz tatuś i mamu­sia miesz­ka­li w getcie”;
* i o stra­chu przed pogro­mem, o wywóz­kach, o przy­mu­so­wej prze­pro­wadz­ce do getta.

Tekst koń­czy się kil­ko­ma wpi­sa­mi Zyg­mun­ta o tym, że Renia jest w ukry­ciu, podob­nie jak jego rodzi­ce, że pró­bu­je ich ura­to­wać, ale osta­tecz­nie mu się nie uda­je. Zyg­munt jed­nak woj­nę szczę­śli­wie prze­ży­je, uda mu się zde­po­no­wać dzien­nik Reni po aryj­skiej stro­nie, zdą­ży jesz­cze dopi­sać pod notat­ka­mi Reni mro­żą­ce krew w żyłach trzy ostat­nie zda­nia: „Trzy strza­ły! Trzy życia stra­co­ne! Wszyst­ko, co sły­szę, to strza­ły, strzały”.

Dzien­nik Reni Spie­gel to wstrzą­sa­ją­ce świa­dec­two epo­ki i jeden z naj­bar­dziej poru­sza­ją­cych doku­men­tów cza­su wojny.

Niniej­sze wyda­nie uzu­peł­nio­ne jest posło­wiem i komen­ta­rza­mi Elż­bie­ty (Aria­ny) Bel­lak – sio­stry Reni Spiegel.


Mari­na di Guar­do – Pamięć ciał (prze­kład: Kata­rzy­na Dereszowska)
Gru­pa Wydaw­ni­cza Sonia Draga
21 paź­dzier­ni­ka 2020

Gior­gio Save­ri nie ma jesz­cze czter­dzie­stu lat, ale zdą­żył prze­żyć tak wie­le roz­cza­ro­wań, że posta­na­wia zaszyć się w rodzin­nej posia­dło­ści – zabyt­ko­wej luk­su­so­wej wil­li peł­nej dro­go­cen­nych dzieł sztu­ki, ukry­tej na wzgó­rzach w oko­li­cach Pia­cen­zy. Jego jedy­nym łącz­ni­kiem ze świa­tem jest Agne­se, gospo­sia, któ­ra w dzie­ciń­stwie zastę­po­wa­ła mu mat­kę, któ­ra zgi­nę­ła wie­le lat temu w wypad­ku samo­cho­do­wym ‒ i despo­tycz­ne­go ojca, któ­ry aż do dnia swo­je­go samo­bój­stwa nigdy nie prze­pu­ścił żad­nej oka­zji, by publicz­nie upo­ko­rzyć syna.

Wszyst­ko zmie­nia się pew­nej nocy, gdy Gior­gio spo­ty­ka tajem­ni­czą Giu­lię. Dziew­czy­na posia­da dar rozu­mie­nia go, jak nikt inny przed­tem. I mimo że sama nie­wie­le o sobie mówi, zręcz­nie wcią­ga Gior­gia w rela­cję prze­peł­nio­ną ero­ty­zmem. Kie­dy pew­ne­go dnia Agne­se zni­ka bez śla­du, Gior­gio posta­na­wia dzia­łać i roz­po­czy­na swo­je pry­wat­ne śledz­two. Na jaw wycho­dzą kłam­stwa Giu­lii. Oka­zu­je się jed­nak, że nie jest ona jedy­ną oso­bą, któ­ra ma coś do ukrycia…


Emi­lia Sze­lest, Ewe­li­na Dobosz – Bar­dzo cicha noc
Wydaw­nic­two Kobiece
28 paź­dzier­ni­ka 2020

Wybu­cho­wy duet cha­rak­ter­nych pisa­rek, któ­ry tej zimy przy­spie­szy bicie ser­ca i roz­pa­li policzki!

Kie­dy lądu­jesz w odcię­tym od świa­ta miej­scu z byłym więź­niem, możesz być pew­na, że to będą nie­za­po­mnia­ne święta.

Mał­żeń­stwo Igi nigdy nie było ide­al­ne. Mężo­wi zale­ży tyl­ko na jej pie­nią­dzach, bywa wobec niej bru­tal­ny, ale według jej rodzi­ców sta­no­wią ide­al­ną parę. Gdy kobie­ta przy­ła­pu­je go na zdra­dzie, nie jest spe­cjal­nie zdzi­wio­na, ale widok Pio­tra mię­dzy noga­mi sekre­tar­ki jej ojca prze­le­wa cza­rę gory­czy. Z pomo­cą swo­jej naj­lep­szej przy­ja­ciół­ki Kaś­ki i moc­ne­go alko­ho­lu obmy­śla plan, jak pozbyć się nie­wier­ne­go męża.

Wik­tor, nie­gdyś raso­wy pod­ry­wacz i boga­ty biz­nes­men, po dwóch latach wycho­dzi z wię­zie­nia. Wro­bio­ny w defrau­da­cję pie­nię­dzy, wresz­cie docze­kał się spra­wie­dli­wo­ści. Kom­plet­nie spłu­ka­ny marzy tyl­ko o koją­cym wido­ku hory­zon­tu, mor­skiej bry­zie i usy­pia­ją­cym szu­mie fal na pla­ży w Gdyni.

Przy­pad­ko­we spo­tka­nie Igi i Wik­to­ra spra­wi, że połą­czy ich gorą­ca namięt­ność i… zbrod­nia. Prze­mie­rzą całą Pol­skę, żeby spę­dzić świę­ta na biesz­czadz­kim odlu­dziu, gdzie przyj­dzie im się zmie­rzyć z naj­więk­szym zagro­że­niem – wła­sny­mi uczuciami.

Co złe­go może się wyda­rzyć, kie­dy nie usza­nu­je się tra­dy­cji wigi­lij­nych? Do cze­go jeste­śmy zdol­ni pod wpły­wem buzu­ją­cych emocji?


Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk – Ja, ocalona
Wydaw­nic­two W.A.B.
28 paź­dzier­ni­ka 2020

Akcja powie­ści zosta­nie osa­dzo­na kil­ka – kil­ka­na­ście lat póź­niej po wyda­rze­niach z „Ja, potę­pio­na”. Wik­to­ria będzie musia­ła się zmie­rzyć nie tyl­ko z Bele­them, z któ­rym uwa­ga – już nie będzie się spo­ty­ka­ła z powo­du zdra­dy, ale tak­że z depre­sją Lucy­fe­ra, któ­ry posta­no­wi przy­spie­szyć nie­co apo­ka­lip­sę. Czy pora­dzi sobie sama? A może ktoś jej pomo­że? Jeśli mar­twi­cie się, że to będzie odgrze­wa­ny kotlet – spo­koj­nie. Oprócz akcji pro­wa­dzo­nej z punk­tu widze­nia głów­nej boha­ter­ki zamie­rzam znacz­nie wię­cej miej­sca poświę­cić Aza­ze­lo­wi i resz­cie dia­bel­skiej kom­pa­nii. Czas opo­wie­dzieć ich historię.


Chris Boh­ja­lian – Luna­tycz­ka (prze­kład: Adam Olesiejuk)
Gru­pa Wydaw­ni­cza Sonia Draga
28 paź­dzier­ni­ka 2020

Mistrzo­stwo… Boh­ja­lian w naj­lep­szym wyda­niu, podej­mu­je prze­ra­ża­ją­co fascy­nu­ją­cy temat i ide­al­nie zwięk­sza napię­cie”. USA Today

Anna­lee Ahl­berg jest kobie­tą speł­nio­ną, znie­wa­la­ją­co pięk­ną, a jej życie to pasmo suk­ce­sów. Rysą na szkle jest jej wsty­dli­wa przy­pa­dłość, któ­ra bywa zgub­na i kurio­zal­na w skut­kach ‒ kobie­ta luna­ty­ku­je. Gdy pew­nej nocy nie wra­ca do łóż­ka, rodzi­na oba­wia się naj­gor­sze­go. Eki­pa poszu­ki­waw­cza prze­cze­su­je oko­licz­ne lasy, ale po Anna­lee nie ma śla­du. Lian­na, jej star­sza cór­ka, rzu­ca stu­dia, by zająć się ojcem i młod­szą sio­strą. Wkrót­ce wikła się w romans ze śled­czym pro­wa­dzą­cym spra­wę mat­ki, Gavi­nem Riker­tem, ale zda­je się, że męż­czy­zna wie o Anna­lee znacz­nie wię­cej, niż powinien.

Seks, kłam­stwa i tajem­ni­ce snu – oto skład­ni­ki nowe­go, kli­ma­tycz­ne­go thril­le­ra Chri­sa Boh­ja­lia­na. To mrocz­na powieść przy­wo­dzą­ca na myśl fil­my Hitch­coc­ka, któ­ra na dłu­go zapa­da w pamięć”. The Washing­ton Post


Ane­ta Jadow­ska – Cud, miód, Malina
Wydaw­nic­two SQN
31 października

Mówią, że z rodzi­ną dobrze wycho­dzi się tyl­ko na zdję­ciu… Nie z tą!

Zresz­tą spró­buj­cie usta­wić klan Koź­la­ków do foto­gra­fii. Powodzenia!

Koź­lacz­ki – wiedź­my, kobie­ty magicz­ne i sar­ka­stycz­ne, nie poprze­sta­ją na pół­środ­kach i kie­dy trze­ba, idą na całość. Są nie­obli­czal­ne, ale miesz­kań­cy Zie­lo­ne­go Jaru wie­dzą, że zawsze mogą na nie liczyć.

A każ­da z nich może liczyć na resz­tę rodzi­ny. Na dobre, złe i to sza­lo­ne pomiędzy.

Do kogo zadzwo­nisz, gdy twój krew­ny na łożu śmier­ci wyzna, że prze­grał duszę w szu­ler­ni demonów?

Jak zmie­nić chło­pa­ka w kozę i z powrotem?

Jakim cudem ogar pie­kiel­ny reagu­je na „kici, kici”?

Czy w tej rodzi­nie „i żyli dłu­go i szczę­śli­wie” jest w ogó­le moż­li­we bez małej katastrofy?

Dłu­go wycze­ki­wa­na książ­ka o nie­tu­zin­ko­wym kla­nie Koź­la­ków, zna­nych z opo­wia­dań w anto­lo­giach Dynia i jemio­ła, Har­da Hor­da i Idio­ta skończony.

W Zie­lo­nym Jarze nie zdo­ła­cie się nudzić. Nar­cy­za Koź­lak nigdy na to nie pozwoli.


Noel­le Sala­zar – Dziew­czy­ny w prze­stwo­rzach (prze­kład: Urszu­la Gardner)
Wydaw­nic­two Kobiece
12 listo­pa­da 2020

Zdu­mie­wa­ją­ca histo­ria pilo­tek Kobie­cych Sił Powietrz­nych, któ­rych odwa­ga pod­czas II woj­ny świa­to­wej zmie­ni­ła zwy­czaj­ne kobie­ty w nie­zwy­kłe bohaterki.

Jest 1941 rok. Audrey Col­tra­ne zawsze chcia­ła latać. Od małe­go bła­ga­ła ojca, żeby nauczył ją tego na pobli­skim lot­ni­sku w Tek­sa­sie. Dla­te­go też kie­dy roz­po­czę­ła się woj­na w Euro­pie, bez waha­nia zapi­sa­ła się na szko­le­nie pilo­tów woj­sko­wych na Hawa­jach. Teraz nie ma cza­su na roman­tycz­ne unie­sie­nia, nawet z nie­zwy­kle pocią­ga­ją­cym porucz­ni­kiem Jame­sem Har­tem, któ­ry wkrót­ce będzie jej tak dro­gi jak kobie­ty, z któ­ry­mi lata.

W jeden pamięt­ny dzień nad Pearl Har­bo­ur tra­ci tak wie­le. Stra­ta popy­cha ją do dzia­ła­nia i wkrót­ce dołą­cza do kor­pu­su kobiet pilotek.

Dziew­czy­ny w prze­stwo­rzach” rzu­ca­ją świa­tło na mało zna­ny kawa­łek histo­rii. To por­tret nie­ustra­szo­nych kobiet i opo­wieść o miło­ści i przy­jaź­ni napi­sa­na tak, że poczu­je­my wiatr we wło­sach i sło­ne łzy na policzkach.


R.J. Pala­cio – Cudow­na książ­ka. Wszyst­kie cudow­ne histo­rie (prze­kład: Maria Olejniczak-Skarsgard)
Wydaw­nic­two Albatros
12 listo­pa­da 2020

Książ­ka zbie­ra­ją­ca wszyst­kie wspa­nia­łe histo­rie o Cudow­nym Chło­pa­ku – zwy­kłym chłop­cu o nie­zwy­kłym wyglądzie.

Cudow­ny chło­pak: wzru­sza­ją­ca i zabaw­na histo­ria o dobro­ci, przy­jaź­ni, odwa­dze i nie­ła­twym pięk­nie bycia innym. Best­sel­le­ro­wa powieść, któ­ra sta­ła się uko­cha­ną lek­tu­rą uczniów i nauczy­cie­li na całym świecie!

…oraz Cudow­ny chło­pak i ja. 3 cudow­ne histo­rie: spoj­rze­nie na życie Aug­gie­go z per­spek­ty­wy dzie­ci, któ­re sty­ka­ją się z jego odmiennością.

August (Aug­gie) Pul­l­man jest inte­li­gent­nym, dow­cip­nym chłop­cem i jego życie wyglą­da­ło­by pew­nie zupeł­nie zwy­czaj­ne, gdy­by nie jeden zmu­to­wa­ny gen, z powo­du któ­re­go ma zde­for­mo­wa­ną twarz i zanim skoń­czył 10 lat, musiał przejść 27 ope­ra­cji. Do tej pory patrzył na sie­bie ocza­mi bez­wa­run­ko­wo kocha­ją­cych go rodzi­ców i sio­stry. Teraz, gdy idzie do szko­ły – od razu do pią­tej kla­sy – przyj­dzie mu się zmie­rzyć ze świa­tem rówie­śni­ków i star­szych uczniów, z ostra­cy­zmem, uprze­dze­nia­mi, a cza­sem ze zwy­kłą pod­ło­ścią. Spo­tka się jed­nak rów­nież z dobro­cią, przy­jaź­nią i wspa­nia­ło­myśl­no­ścią. Kon­takt z rówie­śni­ka­mi odmie­ni Augu­sta, któ­ry wal­cząc o nor­mal­ność dla sie­bie, mimo­cho­dem zmie­ni życie innych – kole­gów, nauczy­cie­li, rodziców


Daniel­le Mac­Kin­non – Cze­go uczą nas zwie­rzę­ta? (prze­kład: Ischim Odorowicz-Śliwa)
Wydaw­nic­two Kobiece
25 listo­pa­da 2020

Stań się naj­lep­szą wer­sją sie­bie dzię­ki mądro­ści zwierząt

Koty wie­dzą, kie­dy ich opie­ku­no­wie się smu­cą, psy wyczu­wa­ją pod­nie­ce­nie wiszą­ce w powie­trzu, a dzi­kie pta­ki – zbli­ża­ją­ce się nie­bez­pie­czeń­stwo. Zwie­rzę­ta wie­dzą o wie­le wię­cej, niż nam się wydaje!

Jeśli tyl­ko wsłu­cha­my się w ich głos, będą w sta­nie popro­wa­dzić nas ku następ­ne­mu eta­po­wi naszej oso­bi­stej ewo­lu­cji. Ta jedy­na w swo­im rodza­ju książ­ka poka­zu­je, jak zro­zu­mieć to, co zwie­rzę­ta chcą nam prze­ka­zać, oraz jak wyko­rzy­stać tę wie­dzę w prak­ty­ce i zmie­nić życie nasze i naszych zwie­rzę­cych towarzyszy.

Głę­bo­ko i intu­icyj­nie pra­cu­jąc ze zwie­rzę­ta­mi od nie­mal 20 lat, medium Daniel­le Mac­Kin­non zdo­by­ła mądrość, któ­rą się dzie­li, prze­pla­ta­jąc pomoc­ne narzę­dzia i tech­ni­ki z oso­bi­sty­mi histo­ria­mi jej klien­tów, krok po kro­ku wpro­wa­dza­jąc czy­tel­ni­ka na dro­gę oso­bi­ste­go roz­wo­ju poprzez słu­cha­nie tego, co ma mu do prze­ka­za­nia jego zwierzę.


Woj­tek Miło­szew­ski – Bez reszty
Wydaw­nic­two W.A.B.
30 wrze­śnia 2020

Począ­tek lat dzie­więć­dzie­sią­tych. Ludzie Kra­ko­wa są podzie­le­ni. Jed­ni bied­nie­ją w osza­ła­mia­ją­cym tem­pie, a inni zastra­sza­ją­co szyb­ko się boga­cą. W mie­ście poja­wia się nowy gang, któ­ry toru­je sobie ścież­ki potwor­ną bru­tal­no­ścią. Prze­stęp­czość zor­ga­ni­zo­wa­na oraz han­del amfe­ta­mi­ną to nowość dla poli­cji, któ­ra dopie­ro co porzu­ci­ła sta­rą, mili­cyj­ną nazwę. Komi­sarz Kastor Gru­dziń­ski musi sobie pora­dzić ze zmia­na­mi w komen­dzie woje­wódz­kiej, ale przede wszyst­kim prze­ko­nać swo­ich prze­ło­żo­nych, że potrzeb­ne są nowe meto­dy dzia­ła­nia. Spo­so­by, z któ­rych korzy­sta­li do tej pory, nie wystar­czą, aby roz­bić zor­ga­ni­zo­wa­ną prze­stęp­czość. Zada­nia nie uła­twia mu nowa spra­wa, któ­ra wią­że się z zabój­stwa­mi dzie­ci na tere­nie Krakowa.
 
Czy komi­sarz pora­dzi sobie z nową rze­czy­wi­sto­ścią i czy wresz­cie uda mu się jakoś uło­żyć swo­je życie osobiste?

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy