Aktualności Ciekawostki

Top 10 książek, w których miłość gra pierwsze skrzypce

Dzień wyzna­wa­nia miło­ści, któ­ry obcho­dzi­li­śmy jakiś czas temu, to ide­al­na oka­zja aby pod­kre­ślić wagę i koniecz­ność dzie­le­nia się miło­ścią z naj­bliż­szy­mi. Dla nas ten Dzień był ide­al­nym pre­tek­stem, aby przy­go­to­wać dla Was subiek­tyw­ną listę war­tych uwa­gi ksią­żek z miło­ścią w roli głów­nej – tych kla­sycz­nych oraz tych zaskakujących.

Motyw miło­ści od zawsze był obec­ny w kul­tu­rze i sztu­ce, w tym oczy­wi­ście tak­że w lite­ra­tu­rze. W bar­dzo wie­lu książ­kach miłość zna­la­zła swo­je miej­sce, cho­ciaż­by tyl­ko w jed­nym krót­kim wąt­ku. Przy­kła­dów może być wie­le – „Ojciec chrzest­ny” i miłość Micha­ela Cor­le­one do Kay Adams, „Zbrod­nia i kara”, w któ­rej Raskol­ni­kow darzy uczu­ciem Sonię czy miłość Miko­ła­ja do obec­nej żony i byłej dziew­czy­ny w powie­ści „Wzgó­rze psów”. Takie przy­kła­dy moż­na wymie­niać godzi­na­mi. Ze wzglę­du na popu­lar­ność miło­ści w lite­ra­tu­rze przy­go­to­wa­li­śmy dla was subiek­tyw­ną listę 10 ksią­żek, w któ­rych miłość gra pierw­sze skrzyp­ce. Nie­któ­re pozy­cje to kla­sy­ka, inne są tego­rocz­ny­mi pre­mie­ra­mi, a wybór pozo­sta­łych na pew­no was zaskoczy.

Kształt wody, Guil­ler­mo del Toro, Daniel Kraus

Kształt wody” jest pięk­ną i pory­wa­ją­cą histo­rią samot­nej kobie­ty, męż­czy­zny z trau­mą oraz tajem­ni­czej isto­ty, któ­ra na zawsze odmie­ni­ła losy obu boha­te­rów. Nale­żą­cy do rzą­du sekret­ny Ośro­dek Badań Kosmicz­nych Occam w Bal­ti­mo­re dosta­je do ana­li­zy zła­pa­ną w wodach Ama­zo­nii nie­zwy­kłą isto­tę o huma­no­idal­nym wyglą­dzie. Labo­ra­to­rium sta­je się polem gry ame­ry­kań­skie­go i rosyj­skie­go wywia­du oraz sprzecz­nych sta­no­wisk naukow­ców – jed­ni chcą zabić stwo­rze­nie i prze­pro­wa­dzić sek­cję jego zwłok, inni sądzą, że dużo bar­dziej przy­dat­ne będzie żywe. Tym­cza­sem isto­ta pod­czas obec­no­ści w labo­ra­to­rium nawią­zu­je głę­bo­ką i intym­ną więź z jed­ną z woź­nych. Para poro­zu­mie­wa się wyłącz­nie języ­kiem migo­wym, a ich rela­cja sta­je się coraz bliż­sza i coraz bar­dziej zło­żo­na. „Kształt wody” jest nie­ba­nal­ną i wzru­sza­ją­cą opo­wie­ścią o miło­ści, któ­ra nie zna żad­nych gra­nic, a jej siła jest w sta­nie poko­nać wszyst­kie prze­ciw­no­ści losu. Na pod­sta­wie powie­ści powstał film pod tym samym tytu­łem w reży­se­rii Guil­ler­mo del Toro. Film został nagro­dzo­ny aż czte­re­ma Oska­ra­mi, w tym sta­tu­et­ką za naj­lep­szy film.

Moje ser­ce w dwóch świa­tach, Jojo Moyes

To naj­now­sza powieść o boha­ter­ce zna­nej z „Zanim się poja­wi­łeś” i „Kie­dy odsze­dłeś” – Lou Clark. Josh ma takie samo spoj­rze­nie, uśmiech i kolor wło­sów jak Will. Lou aż zanie­mó­wi­ła, kie­dy zoba­czy­ła go pierw­sze raz. Czy to moż­li­we, że po zie­mi cho­dzi męż­czy­zna tak bar­dzo przy­po­mi­na­ją­cy miłość jej życia? Tę miłość, któ­ra zda­wa­ła się odejść na zawsze? Nowy Jork jest gigan­tycz­nym mia­stem peł­nym wyso­kich wie­żow­ców, pędzą­cych ludzi, nie­ga­sną­cych świa­teł, ale tak­że miej­scem peł­nym uro­kli­wych zakąt­ków. To mia­sto, w któ­rym speł­nie­nie marzeń wyda­je się prost­sze niż gdzie­kol­wiek indziej. Głów­na boha­ter­ka Lou przy­jeż­dża do Nowe­go Jor­ku, aby uczyć się nowych rze­czy. Od Lon­dy­nu i miesz­ka­ją­ce­go w nim Sama dzie­lą ją tysią­ce kilo­me­trów. A jak wia­do­mo świe­że związ­ki nie zawsze wytrzy­mu­ją pró­bę odle­gło­ści. Na doda­tek Lou pozna­je Josha, a każ­da decy­zja, jaką teraz podej­mie, zmie­ni jej życie o 180 stopni.
„Moje ser­ce w dwóch świa­tach” to nie­ba­nal­na opo­wieść o miło­ści i dąże­niu do speł­nia­nia swo­ich naj­skryt­szych marzeń.

Tatu­aży­sta z Auschwitz, Heather Morris

Tatu­aży­sta z Auschwitz” to opar­ta na fak­tach best­sel­le­ro­wa histo­ria miło­ści mię­dzy dwoj­giem ludzi, któ­ra roz­kwi­tła w pie­kle na zie­mi – w Auschwitz. Lale Soko­łow został wywie­zio­ny do Auschwitz jako dwu­dzie­sto­sze­ścio­let­ni męż­czy­zna w 1942. Jego zada­niem było tatu­owa­nie kolej­nych nume­rów na przed­ra­mio­nach tra­fia­ją­cych do obo­zu więź­niów. Miał ich nume­ro­wać i nazna­czać już na zawsze. Pod­czas kolej­ne­go dnia pra­cy sta­nę­ła przed nim mło­da dziew­czy­na imie­niem Gita. Lale poko­chał ją od pierw­sze­go wej­rze­nia i posta­no­wił ura­to­wać ją z tego pie­kła na zie­mi za wszel­ką cenę. W Auschwitz po raz pierw­szy roz­ma­wia­li, flir­to­wa­li, cało­wa­li się. Ich miłość była w sta­nie poko­nać wszyst­ko, nawet obóz kon­cen­tra­cyj­ny i los, jaki zgo­to­wa­li im nazi­ści. Po wyzwo­le­niu Auschwitz odna­leź­li się i wzię­li ślub – całą resz­tę życia spę­dzi­li już razem. Soko­łow posta­no­wił opo­wie­dzieć pięk­ną, a tak­że tra­gicz­ną histo­rię ich miło­ści dopie­ro po śmier­ci uko­cha­nej. „Tatu­aży­sta z Auschwitz” to emo­cjo­nal­ny rol­ler­co­aster. Łapie czy­tel­ni­ka za ser­ce i nie pusz­cza jesz­cze dłu­go po skoń­czo­nej lek­tu­rze. Ta książ­ka jed­no­cze­śnie prze­ra­ża i doda­je otu­chy, poka­zu­jąc, że miło­ści nie jest w sta­nie znisz­czyć nawet naj­gor­sze piekło.
Książ­ka Heather Mor­ris przy­wo­dzi na myśl wzru­sza­ją­ce­go „Chłop­ca w pasia­stej piża­mie” i nie­za­po­mnia­ną „Listę Schindlera”.

4 3 2 1, Paul Auster

4 3 2 1” Pau­la Auste­ra to pra­wie 1000-stro­ni­co­wa powieść, któ­rej spo­iwem jest miłość Fer­gu­so­na do Amy. W obszer­nym dzie­le autor przed­sta­wia czte­ry wer­sje losów tego same­go czło­wie­ka. Łączy je wystę­pu­ją­ce w każ­dym z alter­na­tyw­nych życio­ry­sów pło­mien­ne uczu­cie, jakim Archi­bald Isa­ac Fer­gu­son, głów­ny boha­ter, darzy Amy Schne­ider­man. W swo­jej naj­now­szej i naj­ob­szer­niej­szej powie­ści Paul Auster opi­su­je losy i róż­ne warian­ty życia głów­ne­go boha­te­ra z uwzględ­nie­niem licz­nych wybo­rów oraz decy­zji nie tyl­ko same­go Fer­gu­so­na, ale tak­że ludzi, któ­rych napo­ty­ka na swo­jej dro­dze. To opo­wieść o roli przy­pad­ku i decy­zji innych w ludz­kim życiu, a tak­że o nie­sa­mo­wi­tej sile miło­ści będą­cej w sta­nie prze­trwać napraw­dę wie­le. To ide­al­na powieść dla czy­tel­ni­ków uwiel­bia­ją­cych skom­pi­lo­wa­ne, mister­nie utka­ne i nie­spiesz­ne fabuły.

I że cię nie opusz­czę, Michel­le Richmond

I że cię nie opusz­czę” Michel­le Rich­mond to kolej­na powieść, w któ­rej miłość znaj­du­je się na pierw­szym pla­nie. Nie jest to jed­nak kla­sycz­na love sto­ry, a pełen napię­cia psy­cho­lo­gicz­ny thril­ler. Wcią­ga od pierw­sze­go roz­dzia­łu i spra­wia, że nie spo­sób odło­żyć książ­ki aż do koń­ca lek­tu­ry. To powieść, któ­ra nie pozwa­la czy­tel­ni­ko­wi zmru­żyć oka i każe wąt­pić w każ­dą oso­bę, któ­rą kie­dy­kol­wiek się kocha­ło. Tera­peu­ta Jake i praw­nicz­ka Ali­ce są mło­dym, zako­cha­nym w sobie mał­żeń­stwem. Przed nimi całe wspól­ne życie peł­ne wiel­kich pla­nów. W ramach jed­ne­go z pre­zen­tów ślub­nych od klien­ta Ali­ce mło­da para otrzy­mu­je zapro­sze­nie do nie­zwy­kle eli­tar­ne­go i tajem­ni­cze­go klu­bu tyl­ko dla mał­żeństw. Ów klub nazy­wa się Pakt, a jego celem jest wspie­ra­nie par w utrzy­my­wa­niu szczę­śli­wych związ­ków. Szczę­śli­wych i trwa­łych – za wszel­ką cenę. Jak dale­ko posu­ną się Jake i Ali­ce w obro­nie swo­je­go małżeństwa?

Miłość w cza­sach zara­zy, Gabriel Gar­cia Marquez

Miłość w cza­sach zara­zy” Marqu­eza to pięk­na powieść o miło­ści sil­niej­szej od fatum, samot­no­ści, a nawet śmier­ci napi­sa­na z humo­rem, czu­ło­ścią i wyro­zu­mia­ło­ścią. Autor opo­wia­da histo­rię uczu­cia poety-bękar­ta Flo­ren­ti­no Ari­zy do roz­sąd­nej Fer­mi­ny Dazy. Obo­je odby­wa­ją podróż przez kolej­ne krę­gi miło­ści – mło­dzień­cze zadu­rze­nie, mał­żeń­stwo kie­ro­wa­ne roz­sąd­kiem, namięt­ność, pra­gnie­nia cie­le­sne i ide­ali­zo­wa­nie miło­ści. Uczu­cie oka­zu­je się jed­nak tak trwa­łe i szcze­re, że prze­trwa całe ich życie, aby dopie­ro u jego kre­su odna­leźć wycze­ki­wa­ne spełnienie.

Spóź­nie­ni kochan­ko­wie, Wil­liam Wharton

Jack jest ame­ry­kań­skim biz­nes­me­nem, któ­ry w pew­nym momen­cie swo­je­go życia decy­du­je się na porzu­ce­nie świa­ta biz­ne­su, aby odkryć sie­bie na nowo. Tra­fia do Pary­ża, malu­je uli­ce tego pięk­ne­go, roman­tycz­ne­go mia­sta i pro­wa­dzi życie klo­szar­da. Spo­ty­ka na swo­jej dro­dze Mira­bel­le, nie­wi­do­mą sie­dem­dzie­się­cio­lat­kę – to spo­tka­nie bez­pow­rot­nie odmie­nia życie oboj­ga. Rodzą­ce się mię­dzy nimi uczu­cie oka­zu­je się jed­no­cze­śnie nie­win­ne i ero­tycz­ne. Dzię­ki temu „Spóź­nie­ni kochan­ko­wie” Wil­lia­ma Whar­to­na sta­ją się peł­ną cie­pła i opty­mi­zmu opo­wie­ścią o miło­ści, któ­ra jest w sta­nie poko­nać nawet śmierć. To opo­wieść o koń­cu i miło­ści, świe­tle i ciemności.

Wichro­we wzgó­rza, Emi­ly Jane Brontë

Wichro­we wzgó­rza” to nie­pod­wa­żal­nie jed­na z naj­pięk­niej­szych histo­rii miło­snych na całym świe­cie. To rów­nież genial­ne arcy­dzie­ło świa­to­wej lite­ra­tu­ry, któ­re do dziś uwo­dzi rze­sze czy­tel­ni­ków. Heathc­liff jest wła­ści­cie­lem dwóch posia­dło­ści w York­shi­re – Wichro­wych Wzgórz oraz Droz­do­wej Ostoi. Przy­jeż­dża tam Loc­kwo­od będą­cy nowym najem­cą. Już od pierw­sze­go spo­tka­nia loka­tor spo­strze­ga jak nie­przy­stęp­ną i zim­ną posta­cią jest Heath­ciff. Zafa­scy­no­wa­ny zaska­ku­ją­cą natu­rą wła­ści­cie­la posia­dło­ści Loc­kwo­od sta­wia sobie za cel pozna­nie praw­dy o męż­czyź­nie. Poma­ga mu w tym gospo­dy­ni Ellen Dean, któ­ra przed­sta­wia mu losy wszyst­kich domow­ni­ków. Tak wła­śnie roz­po­czy­na się ta cudow­na i urze­ka­ją­ca opo­wieść o trzech poko­le­niach Earn­sha­wów i Lin­to­nów, opo­wieść o miło­ści, pożą­da­niu, tęsk­no­cie oraz zemście. „Wichro­we wzgó­rza” to książ­ka nie­sa­mo­wi­ta i fascy­nu­ją­ca, a wątek tra­gicz­nej miło­ści Cathe­ri­ne i Heath­cif­fa wszedł do kul­tu­ry i pozo­stał w niej na zawsze.

Anna Kare­ni­na, Lew Tołstoj

Anna Kare­ni­na” to obok „Woj­ny i poko­ju” naj­waż­niej­sza powieść Toł­sto­ja. To rów­nież jed­na z naj­bar­dziej popu­lar­nych powie­ści rosyj­skiej lite­ra­tu­ry. „Anna Kare­ni­na” nie jest wyłącz­nie histo­rią miło­sną – Toł­stoj podej­mu­je tu rów­nież takie tema­ty jak rodzi­na, powin­no­ści, nor­my spo­łecz­ne oraz pra­wo indy­wi­du­al­nej jed­nost­ki do szczę­ścia. Tytu­ło­wa boha­ter­ka wie­dzie spo­koj­ne i nużą­ce życie u boku star­sze­go męża. Ota­cza­ją­cy ją ludzie widzą w niej per­fek­cyj­ną żonę i mat­kę. Pew­ne­go dnia wraz z poja­wie­niem się hra­bie­go Wroń­skie­go mono­ton­ne życie kobie­ty koń­czy się. Zna­jo­mość z Wroń­skim budzi w Annie uczu­cia i namięt­no­ści, o któ­rych ist­nie­niu wcze­śniej nawet nie odwa­ży­ła się myśleć. Jed­nak za szczę­ście i odkry­wa­nie samej sie­bie Anna będzie musia­ła zapła­cić naj­wyż­szą cenę.

Wiel­ki Gats­by, F. Scott Fitzgerald

Wiel­ki Gats­by” to kla­sycz­na powieść o miło­ści napi­sa­na przez Fit­zge­ral­da. Histo­ria uczu­cia Gatsby’ego i Daisy jest jed­nym z naj­bar­dziej wzru­sza­ją­cych i naj­tra­gicz­niej­szych miło­snych por­tre­tów XX wie­ku. Zako­cha­ni zmu­sze­ni w mło­do­ści do roz­sta­nia ponow­nie spo­tka­ją się po latach. Gats­by widzi w tym spo­tka­niu szan­sę na odzy­ska­nie uko­cha­nej. Pra­gnie jej zaim­po­no­wać olbrzy­mim mająt­kiem, pięk­nym domem i prze­py­chem, jakim się ota­cza. Histo­ria miło­sna Jaya i Daisy roz­po­czy­na się na nowo, jed­nak stop­nio­wo męż­czy­zna dostrze­ga, że ich obec­na rela­cja w niczym nie przy­po­mi­na związ­ku, za któ­rym tak bar­dzo tęsk­nił. „Wiel­ki Gats­by” jest opo­wie­ścią o miło­ści, ale tak­że przy­jaź­ni i pró­bie speł­nie­nia ame­ry­kań­skie­go snu – nie­ste­ty wszyst­ko to pro­wa­dzi do tra­gicz­ne­go fina­łu. Powieść Fit­zge­ral­da to genial­nie nakre­ślo­ny obraz pew­nej epo­ki i stra­co­ne­go poko­le­nia, któ­re doj­rze­wa­ło w cie­niu pierw­szej woj­ny światowej.

Dzień wyzna­wa­nia miło­ści sprzy­ja dys­ku­sjom na temat roli miło­ści we współ­cze­snym, moc­no zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nym świe­cie, pod­kre­śla wagę empa­tii i mówie­nia o uczu­ciach ludziom, któ­rych kocha­my – nie tyl­ko part­ne­rom czy mał­żon­kom, ale tak­że rodzi­nie i przy­ja­cio­łom. Dla­te­go spędź­my go z bli­ski­mi, któ­rych kocha­my – naj­le­piej pod­czas wspól­nej lektury.

Mar­ty­na Gancarczyk
Czy­taj PL

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy