Ciekawostki

W bibliotece w Szczypiornie Dzień Kota jest codziennie

Adop­tuj biblio­ko­ta! Z biblio­te­ki w Szczy­pior­nie możesz wyjść z książ­ką oraz przy­ja­cie­lem – już sie­dem kotów zna­la­zło tak domy.

Biblio­ko­ty ze Szczy­pior­na poszu­ku­ją domów! Zuzia jest ich repre­zen­tant­ką, ale mamy ich tu do wybo­ru do kolo­ru. Zachę­ca­my do adop­cji miło­śni­ków ksią­żek, bo kot­ki nie przy­pad­kiem aku­rat w biblio­te­ce szu­ka­ją schro­nie­nia. – Tak brzmi ogło­sze­nie z ofi­cjal­ne­go pro­fi­lu Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej im. Ada­ma Asny­ka w Kaliszu.

U nas moż­na wypo­ży­czyć książ­kę i adop­to­wać oczy­ta­ne­go kota – śmie­je się Iza­be­la Fiet­kie­wicz-Paszek w roz­mo­wie z Agniesz­ką Wal­czak z por­ta­lu kalisz.wyborcza.pl. Pani Iza­be­la pra­cu­je w miesz­czą­cej się w Szczy­pior­nie Filii nr 6 MBP w Kali­szu. Ogrom­ną atrak­cją pla­ców­ki są bibliokoty.

Mamy takie podwór­ko­we oto­cze­nie. Ide­al­ne dla kotów, one miesz­ka­ją tutaj od zawsze. Sami loka­to­rzy zosta­wia­ją otwar­te drzwi, żeby mogły wejść do piw­nic – opo­wia­da. Filia powsta­ła trzy lata temu i od razu poja­wi­ły się w niej mrucz­ki. – Chy­ba wyczu­ły dobre flu­idy. Od razu zaczę­ły­śmy je dokar­miać. I teraz jak przy­jeż­dża­my do pra­cy, to przed budyn­kiem cze­ka cała eki­pa.

Biblio­ko­ty cza­sem prze­sia­du­ją w biblio­te­ce cały­mi dnia­mi, szcze­gól­nie przy kiep­skiej pogo­dzie. Część jest oswo­jo­na, sia­da na kola­nach biblio­te­ka­rek czy łasi się do czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków, któ­rzy reagu­ją na nie bar­dzo pozytywnie.Nie­ste­ty biblio­ko­ty nie mogą zosta­wać w budyn­ku na noc, co stwa­rza dla nich zagro­że­nie. Biblio­te­ka znaj­du­je się nie­da­le­ko ruchli­wej uli­cy. Stąd akcja poszu­ki­wa­nia domów dla biblio­ko­tów – biblio­te­kar­ki nie są w sta­nie ich przy­gar­nąć, bo wszyst­kie mają już zwie­rzę­ta: psy lub koty. Do tej pory uda­ło się zna­leźć opie­ku­nów dla sied­mior­ga z kil­ku­na­stu kotów. Zwie­rza­ki są wyka­stro­wa­ne, w razie potrze­by odwie­dza­ją też lecz­ni­cę. Na adop­cję cze­ka­ją m.in. Zuza – kocia twarz kam­pa­nii zachę­ca­ją­cej do adop­cji biblio­ko­tów, Czar­nul­ka, Mama, Wujek i Ciocia.

Są to koty zde­cy­do­wa­nie pro­ludz­kie, gar­ną się do nas, mru­czą, udep­tu­ją, więc zacho­wu­ją się tak jak koty kana­po­we, a nie bez­dom­nezachę­ca Iza­be­la Fiet­kie­wicz-Paszek w roz­mo­wie z Radiem Eska

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne adop­cją kotów pro­szo­ne są o kon­takt z Filią nr 6 miesz­czą­cą się przy ul. Wro­cław­skiej 189a lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 798 846 141.


Rekla­ma

Kocie zakład­ki? Tyl­ko na Molom.pl!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy