Ciekawostki

Sześciometrowy Adam Mickiewicz będzie czuwał przez kilka miesięcy przy wileńskim ratuszu

W 1922 rzeź­biarz Zbi­gniew Pro­nasz­ka wyko­nał pro­jekt pomni­ka Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Dwu­na­sto­me­tro­wa sta­tua przed­sta­wia­ją­ca pol­skie­go wiesz­cza mia­ła zostać odla­na z brą­zu lub beto­nu i usta­wio­na na wileń­skim pla­cu ratu­szo­wym. Uzna­no wte­dy jed­nak, że pro­jekt jest zbyt nowo­cze­sny i nie będzie paso­wał do mia­sta. Teraz, po nie­mal stu latach, pomnik Ada­ma Mic­kie­wi­cza według pomy­słu Zbi­gnie­wa Pro­nasz­ki sta­nął w cen­trum Wilna.

Rzeź­ba co praw­da nie ma dwu­na­stu metrów, jak przed wie­kiem zakła­dał autor pro­jek­tu, ale sześć metrów wyso­ko­ści to nadal impo­nu­ją­cy wynik. Sta­tua sta­nę­ła przed budyn­kiem wileń­skie­go ratu­sza 19 lip­ca jako część wysta­wy poświę­co­nej nie­zre­ali­zo­wa­nym pro­jek­tom archi­tek­to­nicz­nym i pomni­kom pla­no­wa­nym w Wil­nie w XX wieku.

Wyko­na­nie rzeź­by sfi­nan­so­wa­ły Insty­tut Ada­ma Mic­kie­wi­cza i Insty­tut Pol­ski w Wilnie.

Cie­szy­my się, że kopia makie­ty kie­row­ni­ka pra­cow­ni malar­stwa monu­men­tal­ne­go na Wydzia­le Sztuk Pięk­nych Uni­wer­sy­te­tu Ste­fa­na Bato­re­go w Wil­nie, Zbi­gnie­wa Pro­nasz­ki, jest pre­zen­to­wa­na w ramach nowo otwar­tej wysta­wy w muzeum m. Wil­na, a Insty­tut Pol­ski w Wil­nie mógł przy­czy­nić się do jej wyko­na­nia, oświad­czył wileń­ski IP.

Wysta­wa „Nie­zre­ali­zo­wa­ne wileń­skie pro­jek­ty XX wie­ku” pre­zen­tu­je ponad sto pro­jek­tów urba­ni­stycz­nych i archi­tek­to­nicz­nych, z któ­rych żaden nie dostał szan­sy na odmie­nie­nie obli­cza sto­li­cy Litwy.

Pomnik Ada­ma Mic­kie­wi­cza przed wileń­skim ratu­szem pre­zen­to­wa­ny będzie do 9 stycznia.

źró­dło insty­tu ksiazki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy