Aktualności

Pokot Agnieszki Holland nagrodzony w Berlinie!

W cza­sie Ber­li­na­le 2017 Agniesz­ka Hol­land otrzy­ma­ła sta­tu­et­kę im. Alfre­da Bau­era, czy­li wyróż­nie­nie dla fil­mów pre­zen­tu­ją­cych nowe per­spek­ty­wy. Film wej­dzie na ekra­ny pol­skich film 24 lutego. 
“Pokot” powstał na moty­wach powie­ści Olgi Tokar­czuk “Pro­wadź swój pług przez kości umar­łych”. Agniesz­ka Hol­land pra­co­wa­ła nad pro­duk­cją wraz ze swo­ją cór­ką, Kasią Ada­mik, tak­że reży­ser­ką. Artyst­ki wspól­nie poja­wi­ły się na festiwalu.

Pokot” opo­wia­da o Jani­nie Duszej­ko, eme­ry­to­wa­nej inży­nier­ce miesz­ka­ją­cej w Sude­tach, wege­ta­rian­ce i astro­loż­ce. Kobie­ta po odna­le­zie­niu cia­ła kłu­sow­ni­ka roz­po­czy­na nie­ty­po­we śledztwo.

Nagro­da dla naj­lep­sze­go fil­mu (Zło­ty niedź­wiedź) tra­fi­ła do węgier­skie­go reży­se­ra Ildi­kó Eny­edi za “Teströl és léle­kröl” (On Body and Soul). Wyróż­nie­nie dla naj­lep­sze­go reży­se­ra otrzy­mał Aki Kaurismäki.

Kuba Cze­kaj ode­brał nagro­dę Bau­mi, dzię­ki któ­rej zre­ali­zu­je następ­ny film. Rafa­el Kape­liń­ski za “But­ter­fly Kis­ses” otrzy­mał wyróż­nie­nie dla naj­lep­sze­go fil­mu w sek­cji Gene­ra­tion 14plus.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy