Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

Amazon ogłosił nazwiska twórców serialowego Władcy Pierścieni

Odkąd Ama­zo­no­wi uda­ło się zaku­pić pra­wa do wypro­du­ko­wa­nia seria­lu bazu­ją­ce­go na twór­czo­ści J.R.R. Tol­kie­na, nie­mal każ­dy fan fan­ta­sty­ki z uwa­gą przy­glą­da się poczy­na­niom gigan­ta z Seat­tle. Wszyst­kie dotych­cza­so­we wie­ści i plot­ki doty­czy­ły wła­ści­wie tyl­ko budże­tu pro­duk­cyj­ne­go i pro­mo­cyj­ne­go oraz wstęp­nych zało­żeń fabu­lar­nych. W koń­cu jed­nak docze­ka­li­śmy się jakie­goś kon­kre­tu. Zna­ne są już nazwi­ska twór­ców serialu.

W zeszłym tygo­dniu sze­fo­wa Ama­zon Stu­dios, Jen­ni­fer Sal­ke, poda­ła, że do pro­duk­cji seria­lo­we­go Wład­cy Pier­ście­ni zosta­li zatrud­nie­ni sce­na­rzy­ści J.D. Pay­ne i Patrick McKay. Co praw­da pod­czas pre­zen­ta­cji nie zosta­ło spre­cy­zo­wa­ne, czy pano­wie będą two­rzyć skryp­ty do poszcze­gól­nych odcin­ków, czy jako show­run­ne­rzy zaj­mą się spię­ciem histo­rii w całość.

Wybór tego aku­rat duetu jest cokol­wiek ryzy­kow­ny. Obaj pra­co­wa­li nad sce­na­riu­sza­mi do czwar­tej odsło­ny fil­mo­we­go Star Tre­ka oraz do disne­jow­skie­go fil­mu Jun­gle Cru­ise. Ten pierw­szy jest jesz­cze w bar­dzo wcze­snej fazie pro­duk­cji i tak po praw­dzie nie wia­do­mo, czy osta­tecz­nie nie zosta­nie ska­so­wa­ny. Nato­miast skrypt tego dru­gie­go został w osta­tecz­nej wer­sji prze­pi­sa­ny przez Micha­ela Gre­ena i to on wid­nie­je ofi­cjal­nie jako głów­ny sce­na­rzy­sta. Czy dobrym pomy­słem jest zatrud­nia­nie, jak­by nie było, nowi­cju­szy do tak ogrom­ne­go pro­jek­tu czas poka­że. Oby­śmy wszy­scy byli pozy­tyw­nie zaskoczeni.

Tak czy ina­czej J.D. Pay­ne i Patrick McKay są zachwy­ce­ni anga­żem. Na pew­no zapa­łu im nie braknie.

Boga­ty świat, jaki stwo­rzył J.R.R. Tol­kien peł­ny jest dosto­jeń­stwa i ser­ca, mądro­ści i zło­żo­no­ści. Jeste­śmy abso­lut­nie pod­eks­cy­to­wa­ni part­ner­stwem z Ama­zo­nem przy pro­jek­cie przy­wró­ce­nia go na nowo do życia. Czu­je­my się jak Fro­do, któ­ry opusz­cza Shi­re z ogrom­ną odpo­wie­dzial­no­ścią na bar­kach – to począ­tek przy­go­dy nasze­go życia, mówi­li w oświad­cze­niu po ogło­sze­niu ich zatrudnienia.

Nadal nic nie wie­my o udzia­le Pete­ra Jack­so­na w pro­jek­cie. Ponoć wciąż trwa­ją roz­mo­wy mię­dzy nim a Ama­zo­nem doty­czą­ce jego zaan­ga­żo­wa­nia w seria­lo­we­go Wład­cę Pier­ście­ni. Na pew­no nazwi­sko reży­se­ra przy­cią­gnę­ło­by do nowej pro­duk­cji fanów kino­wej adap­ta­cji dzie­ła Tolkiena.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy