Ekranizacje

Netflix upublicznił pierwsze zdjęcie serialowego Geralta z Rivii

Zdję­cia Wiedź­mi­na od Net­flik­sa mia­ły ruszyć na począt­ku listo­pa­da i wszyst­ko póki co idzie zgod­nie z pla­nem. Serial wła­śnie wcho­dzi we wła­ści­wą fazę pro­duk­cyj­ną. Eki­pa lada moment zacznie krę­cić pierw­sze sce­ny na Węgrzech. Z tej oka­zji twór­cy udo­stęp­ni­li zdję­cie Henry’ego Cavil­la jako Geral­ta z Rivii. Ogło­szo­na zosta­ła tak­że kolej­na par­tia akto­rów zatrud­nio­nych do pra­cy przy serialu.

Poza zdję­ciem dostar­czo­nym przez Net­flik­sa, na Insta­gra­mie Cavil­la poja­wił się krót­ki klip wideo pre­zen­tu­ją­cy akto­ra wycho­dzą­ce­go z cie­nia i wypi­ja­ją­ce­go wiedź­miń­ską mik­stu­rę. Cha­rak­te­ry­za­cja już teraz wyglą­da popraw­nie, choć przy­da­ło­by się, żeby w final­nej wer­sji tro­chę akto­ra oszpe­cić, bo nazbyt nie­ska­zi­tel­ny się wydaje.

Przy­po­mi­na­my, że poza Hen­rym Cavil­lem wcie­la­ją­cym się w Geral­ta, naj­waż­niej­sze role w seria­lu dosta­ły Freya Allan jako Ciril­la i Anya Cha­lo­tra jako Yen­ne­fer. Twór­cy poin­for­mo­wa­li, że do ogła­sza­nej już wcze­śniej obsa­dy (o któ­rej może­cie poczy­tać TUTAJ) dołą­czą Eamon Far­ren (A.B.C., Twin Peaks) jako Cahir, Joey Batey (Tem­pla­riu­sze, Cor­mo­ran Stri­ke) jako Jaskier, Lars Mik­kel­sen (House of Cards, Sher­lock) jako Stre­go­bor, Roy­ce Pier­re­son (Wan­der­lust, Judy) jako Istredd, Wil­son Radjou-Pujal­te (Jamil­lah & Alad­din, Dic­ken­sian) jako Dara oraz Anna Shaf­fer (Har­ry Pot­ter) jako Triss.

Oka­zu­je się, że osta­tecz­nie zna­la­zło się rów­nież miej­sce dla przy­naj­mniej jed­ne­go Pola­ka w obsa­dzie. W roli sir Lazlo wystą­pi Maciej Musiał (1983). Czy zoba­czy­my wię­cej roda­ków na ekra­nie? Jest to moż­li­we, ale już raczej jako sta­ty­stów. Zda­je się, że wszyst­kie poważ­niej­sze role zosta­ły już roz­dy­spo­no­wa­ne. Poni­żej peł­na lista dotych­czas ogło­szo­nych aktorów.

Hen­ry Cavill – Geralt z Rivii
Freya Allan – Ciri
Anya Cha­lo­tra – Yennefer
Jodhi May – Calanthe
Björn Hly­nur Haralds­son – Eist
Adam Levy – Myszowór
MyAn­na Buring – jako Tissaia
Mimi Ndi­we­ni – Fringilla
The­ri­ca Wil­son-Read – Sabrina
Mil­lie Bra­dy – Renfri
Eamon Far­ren – Cahir
Joey Batey – Jaskier
Lars Mik­kel­sen – Stregobor
Roy­ce Pier­re­son – Istredd
Maciej Musiał – Sir Lazlo
Wil­son Radjou-Pujal­te – Dara
Anna Shaf­fer – Triss
Rebec­ca Ben­son – Marilka
Sha­ne Attwo­oll – Nohorn
Luke Neal – Vyr
Mat­thew Neal – Nimir
Tobi Bam­te­fa – Danek
Son­ny Ser­kis – Martin
Rode­rick Hill – Fletcher
Inge Beck­mann – Aridea
Char­lot­te O’Leary – Tiffania
Nata­sha Cul­zac – Toruviel
Amit Shah – Torque
Tom Can­ton – Filavandrel

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy