Ekranizacje Zapowiedzi

Siódmy sezon Outlandera już dostępny!

Outlan­der” to seria­lo­wa adap­ta­cja serii „Obca” autor­stwa Dia­ny Gabal­don. W rolach głów­nych wystę­pu­ją Caitrio­na Bal­fe jako Cla­ire oraz Sam Heu­ghan jako Jamie. Po dłuż­szej prze­rwie fan­ki i fani mogą wresz­cie zapo­znać się z dal­szy­mi losa­mi uko­cha­nych bohaterów.

Seria „Obca” Dia­ny Gabal­don liczy w tej chwi­li dzie­więć tomów, ponad­to jeden z jej pobocz­nych boha­te­rów docze­kał się wła­snej serii zaty­tu­ło­wa­nej „Lord John Grey”, autor­ka napi­sa­ła też opo­wia­da­nia roz­gry­wa­ją­ce się w świe­cie „Obcej” nie­wcho­dzą­ce w skład głów­nej sagi. Pierw­szy tom cyklu uka­zał się w 1992 roku, a w Pol­sce – w 1999 roku. W 2014 roku mia­ła miej­sce pre­mie­ra seria­lu pro­du­ko­wa­ne­go przez Starz. Teraz docze­ka­li­śmy się pre­mie­ry siód­me­go sezonu.

Cała histo­ria roz­po­czy­na się w 1945 roku. Sani­ta­riusz­ka Cla­ire Ran­dall wraz ze swo­im mężem Fran­kiem odwie­dza Szko­cję. Mał­żon­ko­wie pró­bu­ją ponow­nie zbli­żyć się do sie­bie po woj­nie, któ­rą Cla­ire spę­dzi­ła na fron­cie. Frank Ran­dall jest miło­śni­kiem histo­rii, a zwie­dza­jąc, snu­je opo­wie­ści o swo­im przod­ku. Żad­ne z nich nie spo­dzie­wa się tego, że men­hi­ry w Cra­igh na Dun powo­du­ją, że nie­któ­re oso­by są w sta­nie prze­nieść się w cza­sie. Cla­ire tra­fia do XVIII wie­ku i na wła­sne oczy oglą­da świat, o któ­rym opo­wia­dał jej Frank. Co wię­cej, spo­ty­ka Jona­tha­na Ran­dal­la, przod­ka Fran­ka, któ­ry oka­zu­je się czło­wie­kiem pod­łym i okrut­nym. Sojusz­ni­ka­mi Cla­ire oka­zu­ją się bun­tow­ni­cy ze szkoc­kie­go kla­nu Mac­Ken­zie. Z cza­sem Cla­ire zako­chu­je się w Jamiem Fra­se­rze, a nie mogąc powró­cić do swo­ich cza­sów, decy­du­je się wyjść za niego.

Siód­my sezon „Outlan­de­ra” będzie liczyć 16 odcin­ków i został podzie­lo­ny na dwie czę­ści. Pierw­sza z nich roz­po­czę­ła się 17 czerw­ca 2023 roku, nowe odcin­ki będą uka­zy­wa­ły się raz w tygo­dniu. Na dru­gą część siód­me­go sezo­nu przyj­dzie nam pocze­kać aż do 2024 roku.

Oso­by, któ­re pil­nie śle­dzi­ły poprzed­nie sezo­ny, wie­dzą, że sezon szó­sty zosta­wił boha­te­rów w dra­ma­tycz­nym poło­że­niu. Cla­ire Fra­ser (Caitrio­na Bal­fe) zosta­ła oskar­żo­na o zamor­do­wa­nie cię­żar­nej Malvy (Jes­si­ca Rey­nolds). Gro­zi jej egze­ku­cja, więc Jamie (Sam Heu­ghan) będzie musiał dowieść nie­win­no­ści żony i zna­leźć praw­dzi­we­go mordercę.

Fabu­ła siód­me­go sezo­nu opar­ta zosta­ła na powie­ściach „Tchnie­nie śnie­gu i popio­łu” oraz „Kość z kości”, czy­li na szó­stym i siód­mym tomie serii „Obca”. Wyda­rze­nia będą się roz­gry­wać w latach 1776–1778, czy­li w cza­sie woj­ny o nie­pod­le­głość Sta­nów Zjed­no­czo­nych, w któ­rych zamiesz­ka­li Fra­se­ro­wie z bliskimi.

Oprócz Sama Heu­gha­na (Jamie Fra­ser) i Caitrio­ny Bal­fe (Cla­ire Fra­ser) powró­cą pozo­sta­li człon­ko­wie głów­nej obsa­dy, czy­li Richard Ran­kin (Roger Mac­ken­zie) oraz Sophie Skel­ton (Brian­na Mac­ken­zie). Może­my też ocze­ki­wać powro­tu Joh­na Bel­la (Mło­dy Ian), Lau­ren Lyle (Mar­sa­li), Cesa­ra Domboya (Fer­gus), Caitlin O’Ryan (Liz­zie), Davi­da Ber­ry­’e­go (Lord John), Ale­xan­dra Vla­ho­sa (Allan Chri­stie), Mar­ka Lewi­sa Jone­sa (Tom Chri­stie), Bren­na­na Mar­ti­na (Wen­di­go Don­ner), Chri­sa Lar­ki­na (Richard Brown) i Pau­la Gor­ma­na (w podwój­nej roli Josiah i Keziah Beard­sley­ów). Po raz pierw­szy zoba­czy­my doro­słe­go Wil­lia­ma Ran­so­ma (zagra go Char­les Van­de­rva­art), wycho­wy­wa­ne­go przez lor­da Joh­na syna Jamie­go Fra­se­ra, któ­ry jed­nak nie ma poję­cia, kto jest jego bio­lo­gicz­nym ojcem. Łatwo domy­ślić się, że woj­na o nie­pod­le­głość oka­że się bole­sna dla boha­te­rów – Jamie i lord John darzą się szcze­rą przy­jaź­nią, a przyj­dzie im sta­nąć po prze­ciw­nych stronach…

Tra­dy­cyj­nie już nowy sezon Outlan­de­ra ozna­cza nową inter­pre­ta­cję XIX-wiecz­nej pie­śni „Skye Boat Song”. Tym razem wyko­na­ła ją Sinéad O’Connor.

Już dziś wia­do­mo, że siód­my sezon nie będzie ostat­nim – zapo­wie­dzia­ny został już ósmy, fina­ło­wy sezon. Będzie liczył 10 odcinków.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy