Aktualności Zapowiedzi

Powstanie komiksowy prequel Diuny

Moż­na zauwa­żyć, że Diu­na Fran­ka Her­ber­ta prze­ży­wa wła­śnie rene­sans. Wraz z kolej­ny­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi powsta­ją­ce­go seria­lu adap­tu­ją­ce­go debiu­tanc­ką powieść ame­ry­kań­skie­go pisa­rza, rośnie zain­te­re­so­wa­nie samy­mi książ­ka­mi. Wyda­wa­ne są kolej­ne wzno­wie­nia. Fran­czy­za roz­ra­sta się rów­nież o komik­sy. Jesie­nią mają tra­fić na rynek trzy powie­ści gra­ficz­ne pre­zen­tu­ją­ce histo­rię zawar­tą w ory­gi­nal­nej Diu­nie. Wła­śnie ogło­szo­no, że powsta­nie rów­nież komik­so­wy jej pre­qu­el.

Frank Her­bert świat Diu­ny roz­wi­jał przez dwa­dzie­ścia lat. Napi­sał sześć powie­ści, nie­ste­ty cykl został nagle prze­rwa­ny jego śmier­cią. Na krót­ko jed­nak. Kon­ty­nu­ować sagę zde­cy­do­wał się syn pisa­rza, Brian Her­bert, któ­ry mógł liczyć na wspar­cie w posta­ci licz­nych mate­ria­łów i nota­tek pozo­sta­wio­nych przez ojca. Wraz z Kevi­nem J. Ander­so­nem napi­sa­li zwień­cze­nie ory­gi­nal­ne­go cyklu, poza tym stwo­rzy­li licz­ne powie­ści roz­sze­rza­ją­ce uni­wer­sum. W 1999 powsta­ła mię­dzy inny­mi książ­ka Ród Atry­dów. To wła­śnie ona zosta­nie wkrót­ce prze­nie­sio­na na medium komiksowe.

Akcja Rodu Atry­dów osa­dzo­na jest na trzy­dzie­ści pięć lat przed wyda­rze­nia­mi przed­sta­wio­ny­mi w Diu­nie. Arra­kis zna­la­zła się wła­śnie pod wła­da­niem Baro­na Har­kon­ne­na, bada­niem tajem­ni­czej przy­pra­wy na zle­ce­nie impe­ra­to­ra zaj­mu­je się mło­dy pale­on­to­log Par­dot Kynes, poja­wia się rów­nież mło­dziut­ki Dun­can Ida­ho, któ­ry po uciecz­ce z nie­wo­li wkra­cza na ścież­kę wojownika.

Adap­ta­cją powie­ści zaj­mie się Boom! Stu­dios. Według pla­nów uka­zać się ma dwa­na­ście zeszy­tów. Sce­na­riusz piszą auto­rzy książ­ki, czy­li Brian Her­bert i Kevin J. Ander­son. Pierw­sze zeszy­ty powin­ny tra­fić do sprze­da­ży jesz­cze w tym roku. W naj­bliż­szym cza­sie Boom! Stu­dios będzie ogła­szać nazwi­ska arty­stów, któ­rzy zaj­mą się zilu­stro­wa­niem historii.

Minę­ło ponad dwa­dzie­ścia lat od cza­su, kie­dy razem z Bria­nem wyda­li­śmy Ród Atry­dów, pierw­szą naszą powieść osa­dzo­ną w uni­wer­sum Diu­ny Fran­ka Her­ber­ta. Uwiel­bia­li­śmy eks­plo­ro­wać wszyst­kie moż­li­wo­ści, któ­re Frank nam pozo­sta­wił, i te książ­ki przy­cią­gnę­ły zupeł­nie nowych odbior­ców do Diu­ny. Adap­to­wa­nie Rodu Atry­dów na pełen kolo­rów gra­ficz­ny for­mat pozwa­la nam odkry­wać na nowo tę histo­rię i świat. Powieść jest tak bar­dzo obra­zo­wa, że unia Rodu Atry­dów z medium komik­so­wym zda­je się być natu­ral­na, powie­dział Kevin J. Anderson.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy