Aktualności Ekranizacje

Zakończyły się zdjęcia do serialu ekranizującego Żmijowisko Wojciecha Chmielarza

W kwiet­niu roz­po­czę­ły się pra­ce na pla­nie seria­lo­wej ekra­ni­za­cji Żmi­jo­wi­ska Woj­cie­cha Chmie­la­rza. Na począt­ku zdję­cia były reali­zo­wa­ne w War­sza­wie, póź­niej zaś eki­pa prze­nio­sła się na Mazu­ry, by w malow­ni­czych Orży­nach krę­cić sce­ny w tytu­ło­wej agro­tu­ry­sty­ce. Ta według infor­ma­cji udo­stęp­nio­nych przez Canal Plus zosta­ła wybu­do­wa­na od pod­staw – usy­pa­no pla­żę, odre­stau­ro­wa­no sta­rą zabu­do­wę i posta­wio­no nowe drew­nia­ne dom­ki. Plan zdję­cio­wy został zamknię­ty z koń­cem lipca.

Kie­dy sta­ną­łem tu po raz pierw­szy zda­łem sobie spra­wę że dokład­nie tak widzia­łem swo­je Żmi­jo­wi­sko. Jest malow­ni­czo, jest tajem­ni­czo. Ta idyl­licz­na oko­li­ca to świet­ne tło dla kry­mi­na­łu, bo zde­rze­nie świa­ta zbrod­ni i zła z tą siel­sko­ścią jest fascy­nu­ją­ce. Od razu budzą się cie­ka­we napię­cia i histo­ria wła­ści­wie two­rzy się sama. To meta­fi­zycz­ne uczu­cie, kie­dy patrzysz na to co napi­sa­łeś, widzisz to w rze­czy­wi­stym świe­cie, zwie­rzał się Woj­ciech Chmielarz.

Serial będzie raczej wier­nie podą­żał za fabu­łą zna­ną z powie­ścio­we­go pier­wo­wzo­ru. Opo­wie histo­rię gru­py trzy­dzie­sto­pa­ro­lat­ków, przy­ja­ciół ze stu­diów, któ­rzy wyje­cha­li na waka­cje do let­ni­ska Żmi­jo­wi­sko. Tam po jed­nej z noc­nych imprez znik­nę­ła bez śla­du cór­ka Arka i Kami­li. Poszu­ki­wa­nia nic nie dały. Po roku na miej­sce wra­ca zroz­pa­czo­ny ojciec, by raz jesz­cze spró­bo­wać odna­leźć dziew­czy­nę. Pry­wat­ne śledz­two dostar­cza nowych tro­pów, spra­wa coraz bar­dziej się gmatwa.

W głów­nych rolach zoba­czy­my Paw­ła Doma­ga­łę, któ­ry wcie­li się w Arka, Agniesz­kę Żulew­ską odgry­wa­ją­cą Kami­lę, zagi­nio­ną Adę zagra zaś Hania Koczew­ska. W seria­lu wystę­pu­ją rów­nież mię­dzy inny­mi Davi­na Reeves Cia­ra, Piotr Stra­mow­ski, Joachim Lam­ża, Woj­ciech Zie­liń­ski, Mał­go­rza­ta Kla­ra czy Mag­da­le­na Różańska.

Reży­se­rem jest Łukasz Pal­kow­ski, któ­ry odpo­wia­dał wcze­śniej za świet­nie przy­ję­ty przez widzów pierw­szy sezon Bel­fra. Sce­na­riusz do Żmi­jo­wi­ska napi­sał Woj­ciech Chmie­larz we współ­pra­cy z Daną Łuka­siń­ską. Za muzy­kę odpo­wia­da Bar­tosz Chaj­dec­ki (Bogo­wie, Czas hono­ru, Jestem mor­der­cą). Data pre­mie­ry seria­lu jesz­cze nie zosta­ła ujaw­nio­na, wkrót­ce jed­nak Canal Plus powi­nien taką infor­ma­cję podać.

Poja­wi­ła się w sie­ci krót­ka rela­cja z pla­nu seria­lu. Moż­na podej­rzeć, jak pre­zen­tu­je się Żmijowisko.

Mam wra­że­nie, że uda­ło nam się stwo­rzyć świet­ny zespół, któ­ry gdzieś razem na tych mazur­skich tere­nach świet­nie się ze sobą rozu­mie i dobrze się nam razem pra­cu­je, mówił tuż przed zakoń­cze­niem zdjęć do seria­lu reży­ser Łukasz Palkowski.

źródło:canalplus

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy