Aktualności

Oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych

 24 kwiet­nia 2017 r w Gdań­sku, Kra­ko­wie, Pozna­niu, War­sza­wie oraz Wro­cła­wiu rusza Wiel­ka Zbiór­ka Ksią­żek, któ­re tra­fią do dzie­ci, mło­dzie­ży oraz doro­słych prze­by­wa­ją­cych w szpi­ta­lach w całej Pol­sce. Książ­ki moż­na odda­wać do 21 maja w ponad 800 miej­scach na tere­nie pię­ciu zaczy­ta­nych miast.

Na chwi­lę obec­ną z Zaczy­ta­ny­mi zbie­ra­ją 149 otwar­tych punk­tów zbió­rek, 50 insty­tu­cji rzą­do­wych i samo­rzą­do­wych oraz 664 oświa­to­wych! Peł­na lista udo­stęp­nio­na jest na stro­nie www.zaczytani.org
Może­cie oddać książ­ki mię­dzy inny­mi w:

GDAŃSK:

Gdań­ski Teatr Szek­spi­row­ski, ul. W. Bogu­sław­skie­go 1
Gdań­ski Archi­pe­lag Kul­tu­ry, ul. Dwor­co­wa 9
Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści, Pl. Soli­dar­no­ści 1
Księ­gar­nia Sztu­ka Wybo­ru, ul. J. Sło­wac­kie­go 19
Salon EMPiK w Gale­rii Bał­tyc­kiej, al. Grun­waldz­ka 141

KRAKÓW:

Teatr Baga­te­la, ul. Kar­me­lic­ka 6
Bibi­lio­te­ka Głów­na Biblio­te­ki Kra­ków, ul. Powroź­ni­cza 2
Entro­pia, ul. Jona­ta­na War­szau­era 1
Księ­gar­nia BONAMEDIA, ul. Kano­ni­cza 11
Salon EMPiK w Cen­trum Han­dlo­wym Kazi­mierz, ul. Pod­gór­ska 34

POZNAŃ:

Salon Posna­nia, ul. Rataj­cza­ka 44
Fami­ly Cafe, ul. Grun­waldz­ka 136
Teatr Pol­ski, ul. 27 Grud­nia 8/10
Muzeum Arche­olo­gicz­ne, ul. Wod­na 27
Salon EMPiK, ul. Rataj­cza­ka 44

WARSZAWA:

PKiN- hol głów­ny, pl. Defi­lad 1
Zachę­ta- Gale­ria Naro­do­wa, ul. Mała­chow­skie­go 3
Teatr Guli­wer, ul. Róża­na 16
MITO Art­Bo­ok Cafe, ul. Waryń­skie­go 28
Salon EMPiK Gale­rii Moko­tów, ul. Woło­ska 12

WROCŁAW:

Wro­cław­ski Teatr Lalek, pl.Teatralny 4
Teatr Muzycz­ny Capi­tol, ul. Mar­szał­ka J. Pił­sud­skie­go 67
Muzeum Archi­tek­tu­ry, ul. ul. Ber­nar­dyń­ska 5
Loopy­’s World, ul. Cze­ko­la­do­wa 20
Salon EMPiK , Rynek

Od czerw­ca do grud­nia 2017 roku zebra­ne książ­ki Zaczytani.org prze­ka­żą do 177 szpi­ta­li w Pol­sce, któ­re zgło­si­ły się do nas w ramach prze­pro­wa­dzo­nych przez nas badań. Zosta­nie otwar­tych 111 nowych biblio­tek, zasi­li­my 67 już ist­nie­ją­cych oraz prze­ka­że­my ksią­żek do Regio­nal­nych Centr Krwi i Krwiodawstwa.

Pla­ców­ki, któ­rym mię­dzy inny­mi pomo­gą to:
War­szaw­ski Szpi­tal dla dzie­ci w Warszawie
Kra­kow­ski Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny im. Jana Paw­ła II w Krakowie
Szpi­tal Dzie­cię­cy Polan­ki im. Macie­ja Pła­żyń­skie­go w Gdańsku
Woje­wódz­ki Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny im. J. Grom­kow­skie­go we Wrocławiu
Szpi­tal Kli­nicz­ny im. Karo­la Jon­sche­ra w Poznaniu
Woje­wódz­ki Szpi­tal Zespo­lo­ny w Koninie
Samo­dziel­ny Publicz­ny Szpi­tal Kli­nicz­ny nr 1 PUM w Szczecinie
Woje­wódz­ki Szpi­tal Spe­cja­li­stycz­ny w Lublinie

Szlak Zaczy­ta­nych Ławek! Już za kil­ka dni powsta­nie rów­nież szlak zło­żo­ny z zaczy­ta­nych ławek. Ich bry­ły zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne w kształ­cie otwar­tych ksią­żek .Sta­ną na uli­cach War­sza­wy, Wro­cła­wia oraz Krakowa.

Jest to nie tyl­ko reali­za­cja nie­zwy­kle waż­ne­go celu Fun­da­cji jakim jest sze­rze­nie czy­tel­nic­twa ale przede wszyst­kim podzię­ko­wa­nie Wszyst­kim za tak impo­nu­ją­ce zaan­ga­żo­wa­nie w poprzed­nich edy­cjach Wiel­kiej Zbiór­ki Książek.

Dobór arty­stów, któ­rzy stwo­rzy­li ław­ki był moż­li­wie jak naj­szer­szy, aby ze wszyst­kich stron zapre­zen­to­wać bogac­two i róż­no­rod­ność kultury.Część arty­stów pod­ję­ła wyzwa­nie malu­jąc ław­ki ręcz­nie – two­rząc małe dzie­ła sztuki.Inni stwo­rzy­li pro­jek­ty gra­ficz­ne, któ­re zosta­ły nanie­sio­ne na bry­ły ławek.

Zaczy­ta­ne ław­ki inspi­ru­ją, opo­wia­da­ją swo­je indy­wi­du­al­ne histo­rie i przy­po­mi­na­ją o tym jak waż­na jest kul­tu­ra i sztu­ka w naszym codzien­nym życiu.

Pro­jek­ty zaczy­ta­nych ławek stwo­rzy­li mię­dzy inny­mi Andrzej Mlecz­ko, Mag­da Mołek,Dawid Kwiat­kow­ski, Kasia Klich, Mela Kote­luk, Etgar Keret, Kata­rzy­na Pako­siń­ska, Mate­usz Damięc­ki, Mał­go­rza­ta Ostrow­ska, Beata Paw­li­kow­ska, Joan­na Sara­pa­ta, Józef Wil­koń, Kaba­ret Para­nie­nor­mal­ni, oraz Joan­na Jabłczyńsk

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy