Sprawdzasz tag

zaczytani

Aktualności

Amazon z fundacją Zaczytani.org wspiera czytelnictwo i edukuje w zakresie równouprawnienia

Ama­zon od lat był obec­ny w Pol­sce, ale dopie­ro z począt­kiem mar­ca wystar­to­wa­ła w naszym kra­ju ofi­cjal­na pol­ska wer­sja skle­pu inter­ne­to­we­go gigan­ta z Seat­tle. Od tam­te­go cza­su plat­for­ma świet­nie sobie radzi, przy czym nie zazna­cza swo­jej obec­no­ści jedy­nie wyso­ki­mi wyni­ka­mi sprze­da­żo­wy­mi – rów­nież bar­dzo moc­no anga­żu­je się w Pol­sce spo­łecz­nie. Fun­da­cja Zaczytani.org poin­for­mo­wa­ła o pod­ję­ciu współ­pra­cy z Ama­zo­nem w zakre­sie pro­mo­cji czy­tel­nic­twa. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Do szpitalnych biblioteczek trafi 5 tysięcy książek Kicia Kocia jest chora

Fun­da­cja Zaczytani.org powsta­ła z myślą o popu­la­ry­za­cji czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych oraz sze­ro­ko poję­tej edu­ka­cji spo­łe­czeń­stwa. Jed­ną z misji orga­ni­za­cji jest uła­twia­nie dostę­pu do lite­ra­tu­ry w pla­ców­kach medycz­nych, pomo­co­wych i dobro­czyn­nych. Z ini­cja­ty­wy fun­da­cji powsta­ją tam tak zwa­ne Zaczy­ta­ne Biblio­te­ki, któ­rą są zasi­la­ne książ­ka­mi pocho­dzą­cy­mi z darów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zakończyła się Wielka Zbiórka Książek. Do potrzebujących trafi niemal trzysta tysięcy publikacji.

11 paź­dzier­ni­ka koń­ca dobie­gła szó­sta edy­cja Wiel­kiej Zbiór­ki Ksią­żek. Przez nie­co ponad mie­siąc przyj­mo­wa­ne były w spe­cjal­nych punk­tach publi­ka­cje, któ­re następ­nie zasi­lą biblio­tecz­ki szpi­ta­li oraz pla­có­wek opie­kuń­czych i pomo­co­wych. To głów­nie dzię­ki corocz­nej akcji Fun­da­cji Zaczytani.org pod­opiecz­ni tych insty­tu­cji mogą cie­szyć się lek­tu­rą nowych tytu­łów. W bie­żą­cej edy­cji uda­ło się zebrać pra­wie trzy­sta tysię­cy egzem­pla­rzy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych

 24 kwiet­nia 2017 r w Gdań­sku, Kra­ko­wie, Pozna­niu, War­sza­wie oraz Wro­cła­wiu rusza Wiel­ka Zbiór­ka Ksią­żek, któ­re tra­fią do dzie­ci, mło­dzie­ży oraz doro­słych prze­by­wa­ją­cych w szpi­ta­lach w całej Pol­sce. Książ­ki moż­na odda­wać do 21 maja w ponad 800 miej­scach na tere­nie pię­ciu zaczy­ta­nych miast. Czy­taj dalej

-->