Aktualności

Zakończyła się Wielka Zbiórka Książek. Do potrzebujących trafi niemal trzysta tysięcy publikacji.

11 paź­dzier­ni­ka koń­ca dobie­gła szó­sta edy­cja Wiel­kiej Zbiór­ki Ksią­żek. Przez nie­co ponad mie­siąc przyj­mo­wa­ne były w spe­cjal­nych punk­tach publi­ka­cje, któ­re następ­nie zasi­lą biblio­tecz­ki szpi­ta­li oraz pla­có­wek opie­kuń­czych i pomo­co­wych. To głów­nie dzię­ki corocz­nej akcji Fun­da­cji Zaczytani.org pod­opiecz­ni tych insty­tu­cji mogą cie­szyć się lek­tu­rą nowych tytu­łów. W bie­żą­cej edy­cji uda­ło się zebrać pra­wie trzy­sta tysię­cy egzem­pla­rzy.

W tym roku orga­ni­za­to­rzy Wiel­kiej Zbiór­ki Ksią­żek, zewnętrz­ne pod­mio­ty bez­po­śred­nio zaan­ga­żo­wa­ne w akcję oraz sami dar­czyń­cy musie­li sta­wić czo­ła ogra­ni­cze­niom zwią­za­nym ze sta­nem epi­de­mio­lo­gicz­nym w kra­ju. Mimo utrud­nień Fun­da­cja Zaczytani.org może pochwa­lić się rekor­do­wym zasię­giem akcji.

W tego­rocz­nej edy­cji udział wzię­ło 961 pla­có­wek, firm, insty­tu­cji i loka­li, do któ­rych moż­na było przy­no­sić książ­ki. Wśród nich 559 pro­wa­dzi­ło wewnętrz­ną zbiór­kę ksią­żek, a 386 było punk­ta­mi ogól­no­do­stęp­ny­mi. W akcję zaan­ga­żo­wa­ły się punk­ty zbiór­ki ksią­żek z aż 259 miej­sco­wo­ści – to nowy rekord, dzię­ki któ­re­mu znacz­nie zwięk­szył się zasięg akcji (pod­czas poprzed­niej edy­cji udział wzię­ło 77 miast), czy­ta­my w ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie fundacji.

Wspól­ny wysi­łek pod­mio­tów i osób zaan­ga­żo­wa­nych w zbie­ra­nie ksią­żek oraz chę­ci i szczo­drość czy­tel­ni­ków zaowo­co­wał gigan­tycz­nym sto­sem zgro­ma­dzo­nych publi­ka­cji. Ten, gdy­by książ­ki usta­wić jed­na na dru­giej, liczył­by sobie nie­mal 9 kilo­me­trów wyso­ko­ści! W tego­rocz­nej akcji uda­ło się zebrać ponad 294 tysią­ce egzemplarzy.

Następ­nym kro­kiem, jaki podej­mie Fun­da­cja Zaczytani.org będzie roz­da­nie ksią­żek szpi­ta­lom oraz pla­ców­kom opie­kuń­czym i pomo­co­wym. Tu zno­wuż wytycz­ne Głów­ne­go Inspek­to­ra­tu Sani­tar­ne­go i restryk­cje narzu­co­ne przez rząd nie uła­twia­ją pra­cy, ale pamię­tać nale­ży, że liczy się przede wszyst­kim zdro­wie. Zebra­ne książ­ki znaj­du­ją się w maga­zy­nach fun­da­cji, gdzie są sor­to­wa­ne przez wolon­ta­riu­szy. Przy­go­to­wy­wa­ne są od razu pacz­ki, któ­re suk­ce­syw­nie będą roz­sy­ła­ne do bene­fi­cjen­tów. Wszyst­ko oczy­wi­ście z zacho­wa­niem zasad bez­pie­czeń­stwa sanitarnego.

Bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce tego­rocz­nej Wiel­kiej Zbiór­ki Ksią­żek dostęp­ne są w rapor­cie fundacji:
https://zaczytani.org/wp-content/uploads/2020/10/Raport-WZK-2020.pdf

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy