Sprawdzasz tag

wielka zbiórka książek

Aktualności

Zakończyła się Wielka Zbiórka Książek. Do potrzebujących trafi niemal trzysta tysięcy publikacji.

11 paź­dzier­ni­ka koń­ca dobie­gła szó­sta edy­cja Wiel­kiej Zbiór­ki Ksią­żek. Przez nie­co ponad mie­siąc przyj­mo­wa­ne były w spe­cjal­nych punk­tach publi­ka­cje, któ­re następ­nie zasi­lą biblio­tecz­ki szpi­ta­li oraz pla­có­wek opie­kuń­czych i pomo­co­wych. To głów­nie dzię­ki corocz­nej akcji Fun­da­cji Zaczytani.org pod­opiecz­ni tych insty­tu­cji mogą cie­szyć się lek­tu­rą nowych tytu­łów. W bie­żą­cej edy­cji uda­ło się zebrać pra­wie trzy­sta tysię­cy egzem­pla­rzy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ruszyła Wielka Zbiórka Książek. Wspomóżmy czytelników w potrzebie.

Fun­da­cja Zaczytani.org od 2012 aktyw­nie zaj­mu­je się pro­mo­wa­niem czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych, umoż­li­wia­niem dostę­pu do lite­ra­tu­ry gru­pom tego potrze­bu­ją­cym oraz edu­ka­cją spo­łecz­ną. Jed­ną z akcji orga­ni­za­cji jest corocz­na Wiel­ka Zbiór­ka Ksią­żek. To wła­śnie w ramach tej ini­cja­ty­wy pod­opiecz­ni szpi­ta­li oraz pla­có­wek opie­kuń­czych i pomo­co­wych mogą cie­szyć się z lek­tu­ry nowych tytu­łów. Czy­taj dalej

-->