Aktualności

Ruszyła Wielka Zbiórka Książek. Wspomóżmy czytelników w potrzebie.

Fun­da­cja Zaczytani.org od 2012 aktyw­nie zaj­mu­je się pro­mo­wa­niem czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych, umoż­li­wia­niem dostę­pu do lite­ra­tu­ry gru­pom tego potrze­bu­ją­cym oraz edu­ka­cją spo­łecz­ną. Jed­ną z akcji orga­ni­za­cji jest corocz­na Wiel­ka Zbiór­ka Ksią­żek. To wła­śnie w ramach tej ini­cja­ty­wy pod­opiecz­ni szpi­ta­li oraz pla­có­wek opie­kuń­czych i pomo­co­wych mogą cie­szyć się z lek­tu­ry nowych tytułów.

8 wrze­śnia roz­po­czę­ła się szó­sta już edy­cja Wiel­kiej Zbiór­ki Ksią­żek. W całej nie­mal Pol­sce dzia­ła­ją spe­cjal­ne punk­ty, do któ­rych każ­dy może przy­nieść książ­kę. Zbie­ra­ne są egzem­pla­rze zarów­no nie­czy­ta­ne, jak i uży­wa­ne. Gatu­nek lite­rac­ki nie gra roli, wyjąt­kiem są pod­ręcz­ni­ki i ency­klo­pe­die, któ­re nie będą przyj­mo­wa­ne. Waż­ne jest rów­nież, żeby książ­ka, któ­rą chce­my prze­ka­zać na rzecz akcji była wyda­na po 2000 roku.

Po zakoń­cze­niu akcji – 11 paź­dzier­ni­ka – wolon­ta­riu­sze podzie­lą wszyst­kie zebra­ne książ­ki na trzy kate­go­rie: dla dzie­ci, mło­dzie­ży oraz doro­słych. Następ­nie lek­tu­ry tra­fią do tak zwa­nych Zaczy­ta­nych Biblio­tek, czy­li spe­cjal­nych miejsc otwar­tych w szpi­ta­lach i innych pla­ców­kach pomo­co­wych, do któ­rych każ­dy z pod­opiecz­nych będzie miał swo­bod­ny dostęp.

Według danych udo­stęp­nio­nych przez fun­da­cję w ramach zeszło­rocz­nej edy­cji akcji uda­ło się zebrać ponad 600 tysię­cy ksią­żek. Pozy­ska­ne w ten spo­sób publi­ka­cje pozwo­li­ły zasi­lić bli­sko 300 Zaczy­ta­nych Biblio­tek na tere­nie całej Polski.

Książ­ki moż­na odda­wać w kil­ku­set punk­tach zbiór­ki. Ich wykaz znaj­dzie­cie pod adresem:
https://zaczytani.org/otwarte-punkty-zbiorki-ksiazek-wzk-2020/

Wiel­kiej Zbiór­ce Ksią­żek towa­rzy­szą rów­nież roz­licz­ne wyda­rze­nia czy­tel­ni­cze z udzia­łem amba­sa­do­rów i przy­ja­ciół fun­da­cji. War­to tu wymie­nić takie posta­ci jak: Mate­usz Damięc­ki, Anna Dere­szow­ska, Gra­ży­na Wolsz­czak, Kata­rzy­na Pako­siń­ska, Joan­na Jabł­czyń­ska, Pau­li­na Holtz, Artur Barciś.

Orga­ni­zo­wa­ne są rów­nież wyjąt­ko­we wysta­wy Zaczy­ta­nych Ławek w War­sza­wie (teren zewnętrz­ny przed PKiN od stro­ny Kino­te­ki), Gdań­sku (Forum Gdańsk) i Kra­ko­wie (Gale­ria Kazi­mierz). Odwie­dza­ją­cy mają moż­li­wość obej­rzeć pięk­ne eks­po­na­ty będą­ce połą­cze­niem zami­ło­wa­nia do czy­tel­nic­twa ze sztu­ką. Każ­da z ławek jest inna, swo­ją for­mą przy­po­mi­na otwar­tą książ­kę. Przy każ­dej jest umiesz­czo­ny kod QR, któ­ry pozwa­la na pobra­nie bez­płat­ne­go audiobooka.

Po wię­cej infor­ma­cji na temat Wiel­kiej Zbiór­ki Ksią­żek i innych ini­cja­tyw fun­da­cji Zaczytani.org zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą: https://zaczytani.org/.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy