Sprawdzasz tag

zaczytani.org

Aktualności

Fundacja Zaczytani.org przeciwdziała samotności seniorów przy użyciu książek

Senio­rzy pozo­sta­wie­ni sami sobie w ośrod­kach pomo­co­wych i opie­kuń­czych – pozba­wie­ni codzien­nych spo­tkań i zajęć – popa­da­ją w coraz więk­szy marazm, nie­kie­dy roz­wi­ja­ją się w nich sta­ny depre­syj­ne, zani­ka chęć do dal­sze­go życia. Chcąc pomóc star­szym oso­bom dotknię­tym samot­no­ścią wywo­ła­ną przez izo­la­cję spo­łecz­ną, Fun­da­cja Zaczytani.org otwie­ra pro­gram biblio­te­ra­pii przez tele­fon. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ruszyła Wielka Zbiórka Książek. Wspomóżmy czytelników w potrzebie.

Fun­da­cja Zaczytani.org od 2012 aktyw­nie zaj­mu­je się pro­mo­wa­niem czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych, umoż­li­wia­niem dostę­pu do lite­ra­tu­ry gru­pom tego potrze­bu­ją­cym oraz edu­ka­cją spo­łecz­ną. Jed­ną z akcji orga­ni­za­cji jest corocz­na Wiel­ka Zbiór­ka Ksią­żek. To wła­śnie w ramach tej ini­cja­ty­wy pod­opiecz­ni szpi­ta­li oraz pla­có­wek opie­kuń­czych i pomo­co­wych mogą cie­szyć się z lek­tu­ry nowych tytu­łów. Czy­taj dalej

-->