Aktualności

Fundacja Zaczytani.org przeciwdziała samotności seniorów przy użyciu książek

Senio­rzy pozo­sta­wie­ni sami sobie w ośrod­kach pomo­co­wych i opie­kuń­czych – pozba­wie­ni codzien­nych spo­tkań i zajęć – popa­da­ją w coraz więk­szy marazm, nie­kie­dy roz­wi­ja­ją się w nich sta­ny depre­syj­ne, zani­ka chęć do dal­sze­go życia. Chcąc pomóc star­szym oso­bom dotknię­tym samot­no­ścią wywo­ła­ną przez izo­la­cję spo­łecz­ną, Fun­da­cja Zaczytani.org otwie­ra pro­gram biblio­te­ra­pii przez telefon.

Nasza fun­da­cja sta­ra się w swo­ich dzia­ła­niach pod­kre­ślać, jak waż­ne jest budo­wa­nie jako­ścio­wych rela­cji. To od nich w dużej mie­rze zale­ży nasz dobro­stan. My do budo­wa­nia rela­cji wyko­rzy­stu­je­my książ­kę, dzię­ki któ­rej moż­na prze­pra­co­wy­wać trud­ne emo­cje, komen­tu­je Agniesz­ka Mach­nic­ka, pre­zes Fun­da­cji Zaczytani.org.

W ramach akcji odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ni, spe­cja­li­stycz­nie prze­szko­le­ni wolon­ta­riu­sze będą pro­wa­dzić spo­tka­nia z senio­ra­mi, na któ­re zło­żą się lek­tu­ra frag­men­tu sta­ran­nie wybra­nej książ­ki i zwią­za­na z nią roz­mo­wa, moty­wu­ją­ca do dzie­le­nia się prze­my­śle­nia­mi i emocjami.

Nie­ste­ty przy aktu­al­nych restryk­cjach i reżi­mie sani­tar­nym nie­moż­li­we są spo­tka­nia fizycz­ne. Dla­te­go fun­da­cja zde­cy­do­wa­ła się na for­mę tele­fo­nicz­ną. Poje­dyn­cze spo­tka­nie trwać będzie od 30 do 90 minut, w zależ­no­ści od potrzeb i moż­li­wo­ści seniora.

Biblio­te­ra­pia to głęb­sze oddzia­ły­wa­nie sło­wa i tek­stu w okre­ślo­nych kie­run­kach oraz w skut­kach – czę­ścio­wo przy­naj­mniej – zamie­rzo­nych. Pro­ces biblio­te­ra­pii prze­bie­ga przez trzy okre­ślo­ne eta­py, a jego cela­mi są mię­dzy inny­mi: doce­nie­nie ludz­kie­go doświad­cze­nia, poszu­ki­wa­nie alter­na­tyw roz­wią­zań jed­ne­go zagad­nie­nia czy wspar­cie w odkry­wa­niu róż­nych moty­wów ludz­kie­go postę­po­wa­nia, w tym tak­że wła­sne­go, tłu­ma­czy Mar­ta Tit­ten­brun, pomy­sło­daw­czy­ni akcji.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy