Aktualności

Helmowy Jar z klocków Lego

Jed­ną ze znacz­niej­szych bitew opi­sa­nych we Wład­cy Pier­ście­ni była ta sto­czo­na w Hel­mo­wym Jarze. Wte­dy Rohań­czy­cy sta­nę­li naprze­ciw­ko kil­ku­krot­nie licz­niej­szej armii Saru­ma­na. Zwy­cię­ży­li, choć ponie­śli ogrom­ne stra­ty. Bitwa zosta­ła z odpo­wied­nim pato­sem przed­sta­wio­na rów­nież w ekra­ni­za­cji Pete­ra Jack­so­na. Co praw­da wie­le szcze­gó­łów zosta­ło zmie­nio­nych, nadal jed­nak pozo­sta­je zde­cy­do­wa­nie jed­ną z bar­dziej bra­wu­ro­wych scen w całej try­lo­gii fil­mo­wej. Bitwa o Hel­mo­wy Jar uro­sła do ran­gi kul­tu i czę­sto sta­je się tema­tem prze­wod­nim dla twór­czo­ści fanów.

Doko­pa­li­śmy się do do dzie­ła odda­ją­ce­go hołd temu star­ciu Roha­nu z Isen­gar­dem. Pra­ca zapie­ra dech w pier­siach. Oto bowiem użyt­kow­nik Fli­cra, goelkim2011 (kli­ka­jąc tutaj może­cie obej­rzeć całość), pochwa­lił się makie­tą bitwy o Hel­mo­wy Jar wyko­na­ną z kloc­ków Lego. Do zbu­do­wa­nia całej sce­ny użył 150 tysię­cy ele­men­tów. Wal­czą­cych repre­zen­tu­je zaś ponad 1700 minia­tu­ro­wych figurek.

Makie­ta była wzo­ro­wa­na na Roga­tym Gro­dzie przed­sta­wio­nym w Dwóch Wie­żach Pete­ra Jack­so­na. Szcze­gó­ło­wość minia­tu­ry budzi podziw. Kapi­tal­nie pre­zen­tu­ją się orko­wie sztur­mu­ją­cy mury twier­dzy przy pomo­cy dra­bin. A oddział elfich łucz­ni­ków cze­ka na nich tuż za blankami.

 

 

Wię­cej zdjęć TUTAJ.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy