Aktualności Ekranizacje

Nowe przygody Muminków, tym razem w pełnym 3D, zadebiutują w przyszłym roku

Praw­do­po­dob­nie Tove Jans­son, kreu­jąc posta­cie Mumin­ków i opi­su­jąc ich przy­go­dy w książ­kach i komik­sach, nie spo­dzie­wa­ła się, że te opo­wie­ści zyska­ją sła­wę i popu­lar­ność na całym świe­cie. Z całą pew­no­ścią po czę­ści zasłu­gę w tym mają licz­ne adap­ta­cje mumin­ko­wych histo­rii. Nawet łódz­kie stu­dio Se-ma-for w latach 1977–1982 pro­du­ko­wa­ło wła­sny serial ani­mo­wa­ny opar­ty na powie­ściach Tove Jans­son. Jed­nak w Pol­sce więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ła się pro­duk­cja japoń­sko-fiń­sko-holen­der­sko-fran­cu­ska z począt­ku lat 90-tych i to z nią więk­szość z nas koja­rzy w ogó­le Mumin­ki. Wkrót­ce fani serii dosta­ną nowe przy­go­dy swo­ich ulu­bień­ców w cał­ko­wi­cie odświe­żo­nej formie.

W lutym fiń­ska sta­cja YLE wyemi­tu­je naj­now­szą adap­ta­cję oko­ło-mumin­ko­wej twór­czo­ści Tove Jans­son. Przy pro­duk­cji pra­co­wał bar­dzo moc­ny zespół: reży­se­rem jest zdo­byw­ca Osca­ra Ste­ve Box, sce­na­riusz napi­sa­li lau­re­aci Emmy Mark Huc­ker­by i Nick Ostler, za muzy­kę zaś odpo­wia­da­ją przede wszyst­kim Samu­li Kosmi­nen i Pek­ka Kuusi­sto, cie­szą­cy się uzna­niem fiń­scy muzy­cy. Nowe Mumin­ki oży­ły dzię­ki stu­diu Gut­sy Ani­ma­tion z bazą w Hel­sin­kach, rodzin­nym mie­ście Tove Jansson.

Trze­ba być goto­wym na kil­ka zmian. Przede wszyst­kim nowe przy­go­dy Mumin­ków zosta­ły przy­go­to­wa­ne w tech­ni­ce kom­pu­te­ro­wo gene­ro­wa­ne­go trój­wy­mia­ru. Wygląd poszcze­gól­nych posta­ci nie róż­ni się za bar­dzo od tego, któ­ry już w jakiś spo­sób zako­rze­nił się w naszych gło­wach. Na dowód zapre­zen­to­wa­no ich modele.

Posta­ci zosta­ły rów­nież bar­dzo dokład­nie prze­ana­li­zo­wa­ne pod wzglę­dem cha­rak­te­ro­lo­gicz­nym, tak żeby na ekra­nie pre­zen­to­wa­ły się tak, jak je stwo­rzy­ła Tove Jans­son. Sce­na­rzy­ści sku­pi­li się na ich moty­wa­cjach, pra­gnie­niach, stra­chach i wadach. Co waż­ne, zoba­czy­my zupeł­nie nowe przy­go­dy Mumin­ków, nie­spi­sa­ne przez fiń­ską autor­kę, ale zaapro­bo­wa­ne przez Moomin Cha­rac­ters, fir­mę zało­żo­ną przez Tove Jans­son i jej bra­ta Lar­sa w latach 50-tych.

Serial skła­da się z trzy­na­stu odcin­ków trwa­ją­cych po dwa­dzie­ścia kil­ka minut każ­dy. Fiń­ska pre­mie­ra jest w lutym. Wia­do­mo rów­nież, że serial poja­wi się w bry­tyj­skiej tele­wi­zji na wio­snę. Kto i kie­dy puści ani­ma­cję w Pol­sce, pozo­sta­je jesz­cze nie­wia­do­mą. Nadal trwa­ją nego­cja­cje ze sta­cja­mi z całe­go świata.

Tu może­cie jesz­cze spoj­rzeć na mate­riał wideo zza kulis produkcji:

źró­dło: moomin.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy