Aktualności

Nagroda Nike 2016 przyznana!

Tego­rocz­ną lau­re­at­ką Nagro­dy Nike zosta­ła Bron­ka Nowic­ka – za naj­lep­szą książ­kę roku jury uzna­ło jej „Nakar­mić kamień”. Fina­ło­wa gala 20. edy­cji naj­waż­niej­sze­go lite­rac­kie­go wyróż­nie­nia w Pol­sce odby­ła się w nie­dzie­lę, 2 paź­dzier­ni­ka br. w Warszawie.

- To książ­ka, któ­ra po lek­tu­rze bar­dzo dłu­go w nas zosta­je – mówił w lau­da­cji na cześć Bron­ki Nowic­kiej prze­wod­ni­czą­cy jury Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike Tomasz Fiałkowski.

Jury Nagro­dy Nike doce­ni­ło książ­kę Bron­ki Nowic­kiej „Nakar­mić kamień”, wyda­ną przez Biu­ro Lite­rac­kie – nie­zwy­kły zbiór czter­dzie­stu jeden krót­kich poetyc­kich opo­wie­ści. „Nakar­mić kamień” to por­tre­ty rze­czy i ludzi, wypeł­nio­ne sza­cun­kiem zarów­no wobec tego, co żywe, jak i nie­oży­wio­ne, gdzie każ­dy czło­wiek oraz każ­dy przed­miot skry­wa w sobie sze­reg emo­cji i wspo­mnień, gdzie kwe­stio­nu­je się i pod­wa­ża zasta­łe hierarchie.

- Nie pra­gnę, żeby mar­twe rze­czy były żywe. Chcia­ła­bym, żeby żywi ludzi byli mniej mar­twi. O tym jest dla mnie ta książ­ka – mówi­ła o nagro­dzo­nym dzie­le autor­ka. Bron­ka Nowic­ka uro­dzi­ła się w 1974 roku. Jej pola inspi­ra­cji i twór­czo­ści to inter­me­dia, język i obraz w ruchu. Jest reży­ser­ką i sce­na­rzyst­ką, absol­went­ką łódz­kiej Fil­mów­ki i ASP w Krakowie.

O tym, kto zosta­nie lau­re­atem tego­rocz­nej Nagro­dy Nike, zade­cy­do­wa­ło jury w dniu jej wrę­cze­nia – w nie­dzie­lę, 2 paź­dzier­ni­ka br. Zwy­cięż­czy­ni otrzy­ma­ła 100 tys. zł i sta­tu­et­kę. Fun­da­to­ra­mi nagro­dy są „Gaze­ta Wybor­cza” i Fun­da­cja Agory.

W jury tego­rocz­nej edy­cji Nike zasia­da­li: Piotr Brat­kow­ski, Tomasz Fiał­kow­ski (prze­wod­ni­czą­cy), Ire­na Gru­dziń­ska-Gross, Rafał Mar­sza­łek, Sta­ni­sław Obi­rek, Maria Anna Potoc­ka, Paweł Rodak, Andrzej Wer­ner, Maria Zmarz-Koczanowicz.

Pozo­sta­ły­mi książ­ka­mi-fina­list­ka­mi 20. edy­cji Nagro­dy Nike były: „1945. Woj­na i pokój” Mag­da­le­ny Grze­bał­kow­skiej, „W lodach Pro­wan­sji. Bunin na wygna­niu” Rena­ty Lis, „Któ­rę­dy na zawsze” Pio­tra Maty­wiec­kie­go, „Upra­wa roślin połu­dnio­wych meto­dą Miczu­ri­na” Wero­ni­ki Murek, „Sko­ruń” Macie­ja Pła­zy i „Tatu­aż z try­zu­bem” Zie­mo­wi­ta Szczerka.

Nagro­dę czy­tel­ni­ków „Gaze­ty Wybor­czej” otrzy­ma­ła Mał­go­rza­ta Grze­bał­kow­ska za repor­taż „1945. Woj­na i pokój”.

Uro­czy­sta gala Nagro­dy Nike była trans­mi­to­wa­na na żywo przez TVN24, tego­rocz­ne­go part­ne­ra nagrody.

Nagro­da Lite­rac­ka Nike przy­zna­wa­na jest za naj­lep­szą książ­kę roku. W kon­kur­sie mogą star­to­wać wszyst­kie gatun­ki lite­rac­kie. Nagro­dy nie moż­na podzie­lić ani nie przyznać.

Lau­re­atem Nike w 2015 r. zosta­ła Olga Tokar­czuk za powieść „Księ­gi Jakubowe”.

www.nike.org.pl

źró­dło: infor­ma­cja prasowa

kamien

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy