Sprawdzasz tag

Bronka Nowicka

Aktualności

Nagroda Nike 2016 przyznana!

Tego­rocz­ną lau­re­at­ką Nagro­dy Nike zosta­ła Bron­ka Nowic­ka – za naj­lep­szą książ­kę roku jury uzna­ło jej „Nakar­mić kamień”. Fina­ło­wa gala 20. edy­cji naj­waż­niej­sze­go lite­rac­kie­go wyróż­nie­nia w Pol­sce odby­ła się w nie­dzie­lę, 2 paź­dzier­ni­ka br. w Warszawie.

Czy­taj dalej

-->