Sprawdzasz tag

seniorzy

Aktualności

Fundacja Zaczytani.org przeciwdziała samotności seniorów przy użyciu książek

Senio­rzy pozo­sta­wie­ni sami sobie w ośrod­kach pomo­co­wych i opie­kuń­czych – pozba­wie­ni codzien­nych spo­tkań i zajęć – popa­da­ją w coraz więk­szy marazm, nie­kie­dy roz­wi­ja­ją się w nich sta­ny depre­syj­ne, zani­ka chęć do dal­sze­go życia. Chcąc pomóc star­szym oso­bom dotknię­tym samot­no­ścią wywo­ła­ną przez izo­la­cję spo­łecz­ną, Fun­da­cja Zaczytani.org otwie­ra pro­gram biblio­te­ra­pii przez tele­fon. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Poznańskie biblioteki oferują dostawę wypożyczonych książek wprost do rąk seniora

Na Alle­gro czy Ama­zo­nie moż­na sobie zamó­wić cze­go tyl­ko dusza zapra­gnie, przy tym skle­py inter­ne­to­we, co oczy­wi­ste, ofe­ru­ją dosta­wę do domu. Rów­nież wiel­ko­po­wierzch­nio­we mar­ke­ty z arty­ku­ła­mi spo­żyw­czy­mi typu Tesco reali­zu­ją zamó­wie­nia. Nie­do­sko­na­le, ale jed­nak, dzia­ła to w przy­pad­ku naj­po­pu­lar­niej­sze­go skle­pu meblo­we­go IKEA. Teraz tak­że poznań­skie biblio­te­ki ofe­ru­ją moż­li­wość dowie­zie­nia wypo­ży­czo­nych ksią­żek pod wska­za­ny adres. Jest waru­nek – nale­ży mieć skoń­czo­nych przy­naj­mniej 60 lat. Czy­taj dalej

-->