Sprawdzasz tag

seniorzy

Aktualności

Poznańskie biblioteki oferują dostawę wypożyczonych książek wprost do rąk seniora

Na Alle­gro czy Ama­zo­nie moż­na sobie zamó­wić cze­go tyl­ko dusza zapra­gnie, przy tym skle­py inter­ne­to­we, co oczy­wi­ste, ofe­ru­ją dosta­wę do domu. Rów­nież wiel­ko­po­wierzch­nio­we mar­ke­ty z arty­ku­ła­mi spo­żyw­czy­mi typu Tesco reali­zu­ją zamó­wie­nia. Nie­do­sko­na­le, ale jed­nak, dzia­ła to w przy­pad­ku naj­po­pu­lar­niej­sze­go skle­pu meblo­we­go IKEA. Teraz tak­że poznań­skie biblio­te­ki ofe­ru­ją moż­li­wość dowie­zie­nia wypo­ży­czo­nych ksią­żek pod wska­za­ny adres. Jest waru­nek – nale­ży mieć skoń­czo­nych przy­naj­mniej 60 lat. Czy­taj dalej

-->