Aktualności Ekranizacje

Drugi rozdział filmowego To na zwiastunie

Wyświe­tla­na w kinach w 2017 roku ekra­ni­za­cja powie­ści To Ste­phe­na Kin­ga zdo­by­ła uzna­nie tak kry­ty­ków, jak i widzów na całym świe­cie. Hor­ror uzy­skał naj­lep­szy wynik w swo­jej kate­go­rii gatun­ko­wej, jeśli cho­dzi o sprze­daż kino­wych bile­tów. Andy Muschiet­ti nie opo­wie­dział jed­nak jesz­cze całej histo­rii Klu­bu Fra­je­rów i ich zma­gań z demo­nicz­nym Tań­czą­cym Klownem.

Obraz z 2017 roku sku­pia się na gru­pie nasto­lat­ków, któ­ra w 1989 po raz pierw­szy naty­ka się na nie­prze­jed­na­ne zło przyj­mu­ją­ce postać Pennywise’a. Ciąg dra­ma­tycz­nych wyda­rzeń dopro­wa­dził w koń­cu do kon­fron­ta­cji, któ­ra mia­ła poło­żyć kres zagro­że­niu. Widzo­wie, któ­rzy mie­li przy­jem­ność czy­tać To Ste­phe­na Kin­ga wie­dzie­li, że to jesz­cze nie koniec historii.

Zło zawsze wra­ca. Tak jest rów­nież w przy­pad­ku Pennywise’a. 27 lat po akcji pierw­sze­go fil­mu mia­stecz­ko Der­ry ponow­nie sta­je się sie­dli­skiem mrocz­nych sił. Człon­ko­wie Klu­bu Fra­je­rów, będąc już w doj­rza­łym wie­ku, połą­czą raz jesz­cze siły, żeby sta­nąć naprze­ciw złu, z któ­rym już mie­li nie­szczę­ście się mie­rzyć. Wte­dy wyszli z tego cało. Czy teraz rów­nież uda im się zacho­wać życie?

Andy Muschiet­ti wra­ca jako reży­ser. Sce­na­riusz napi­sał Gary Dau­ber­man. Ponow­nie na ekra­nie zoba­czy­my Bil­la Skars­går­da w roli Tań­czą­ce­go Klow­na. W doro­słych człon­ków Klu­bu Fra­je­rów wcie­lą się zaś James McA­voy, Jes­si­ca Cha­sta­in, Jay Ryan, Bill Hader, Isa­iah Musta­fa, James Ran­so­ne i Andy Bean.

Film tra­fi do kin we wrześniu!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy