Aktualności Ciekawostki

10 najlepszych pomysłów na prezent

Ho, ho, ho! Świę­ta za pasem, a co za tym idzie, zbli­ża się tra­dy­cyj­ne wymie­nia­nie pre­zen­ta­mi. Sko­ro jeste­śmy nie­sta­ty­stycz­ni i lubi­my czy­tać, to oczy­wi­ście naj­lep­szy­mi pre­zen­ta­mi, jakie może­my poda­ro­wać, są książ­ki, e‑booki i audio­bo­oki. Przy tej oka­zji zebra­li­śmy dzie­sięć naj­go­ręt­szych tytu­łów, któ­re śmia­ło może­cie kupić komuś (lub sobie!) na pre­zent pod choinkę.

Tatuażysta z Auschwitz” Heather Morris

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Tatu­aży­sta z Auschwitz” jest opar­tą na fak­tach best­sel­le­ro­wą opo­wie­ścią o miło­ści roz­gry­wa­ją­cej się w cza­sach Zagła­dy w samym ser­cu pie­kła na zie­mi – w Auschwitz. Lale został prze­trans­por­to­wa­ny do obo­zu w 1942 roku. Otrzy­mał roz­kaz, by tatu­ować na przed­ra­mio­nach przy­by­wa­ją­cych do Auschwitz więź­niów nume­ry iden­ty­fi­ka­cyj­ne. Nume­ry, któ­re mia­ły ich nazna­czyć na resz­tę życia. Męż­czy­zna każ­de­go dnia tatu­uje wie­lu ludzi w każ­dym wie­ku. Pod­czas kolej­ne­go dnia pra­cy sta­je przed nim Gita, w któ­rej Lale zako­chu­je się od pierw­sze­go wej­rze­nia. Tatu­aży­sta wyko­rzy­stu­je swo­ją pozy­cję, aby ura­to­wać uko­cha­ną. Parze kochan­ków uda­je się prze­żyć obóz – po wyzwo­le­niu Auschwitz bio­rą ślub i spę­dza­ją razem resz­tę życia.

To pięk­na opo­wieść o miło­ści w cza­sach zbrod­ni, któ­ra prze­ra­ża i jed­no­cze­śnie doda­je otu­chy. „Tatu­aży­sta z Auschwitz” od mie­się­cy nie zni­ka z list naj­po­czyt­niej­szych tytu­łów w Polsce.

Szczelina” Jozef Karika

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Szcze­li­na” to kolej­ny elek­try­zu­ją­cy hor­ror napi­sa­ny przez naj­po­pu­lar­niej­sze­go sło­wac­kie­go auto­ra, twór­cę thril­le­rów, powie­ści sen­sa­cyj­nych i hor­ro­rów, Joze­fa Kari­kę. Po mistycz­nym hor­ro­rze roz­gry­wa­ją­cym się pew­nej wyjąt­ko­wo mroź­nej zimy przy­szedł czas na kli­ma­tycz­ną, hip­no­ty­zu­ją­cą powieść gro­zy, w któ­rej powta­rza­ne od lat legen­dy mie­sza­ją się z rze­czy­wi­sty­mi zdarzeniami.

Kari­ka przed­sta­wia przy­pra­wia­ją­cą o dreszcz histo­rię Igo­ra, któ­ry dopie­ro co dostał pra­cę jako robot­nik budowlany.W cza­sie pra­cy na budo­wie natra­fia na tajem­ni­czy sejf, w któ­rym znaj­du­je sta­re pły­ty gra­mo­fo­no­we. Pod­czas ich odsłu­chi­wa­nia sły­szy głos kogoś, kto przez wie­le mie­się­cy błą­kał się po górach Try­be­cza, o któ­rych krą­żą mrocz­ne legen­dy zwią­za­ne z serią dziw­nych zagi­nięć. Część z zagi­nio­nych roz­pły­nę­ła się w powie­trzu, inni wró­ci­li ran­ni i nie­zdol­ni do nor­mal­ne­go życia. Po całej resz­cie zosta­ły tyl­ko cia­ła. W „Szcze­li­nie” przed­sta­wio­no mro­żą­cą krew w żyłach histo­rię Try­be­cza, w któ­rej jak w każ­dej legen­dzie znaj­du­je się ziar­no prawdy.

„21 lekcji na XXI wiek” Yuval Noah Harari

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Yuval Noah Hara­ri to izra­el­ski histo­ryk, pro­fe­sor na wydzia­le histo­rii Uni­wer­sy­te­tu Hebraj­skie­go w Jero­zo­li­mie i autor takich pozy­cji jak „Sapiens: od zwie­rząt do bogów” oraz „Homo deus: krót­ka histo­ria jutra”. W swo­jej naj­now­szej książ­ce „21 lek­cji na XXI wiek” sta­ra się odpo­wie­dzieć na pyta­nia o naszą teraź­niej­szość. Autor sku­pił się na pro­ble­mach, w obli­czu jakich ludz­kość stoi obec­nie. Hara­ri ana­li­zu­je zja­wi­ska wpły­wa­ją­ce na losy gatun­ku ludz­kie­go i takie, któ­re defi­niu­ją naszą cywi­li­za­cję. Co takie zja­wi­ska jak dewa­sta­cja śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go, kry­zys migra­cyj­ny, ter­ro­ryzm, roz­sze­rzo­na rze­czy­wi­stość czy bio­tech­no­lo­gia mówią o czło­wie­ku, jego codzien­no­ści oraz o współ­cze­snym świe­cie? Hara­ri sta­wia w „21 lek­cjach na XXI wiek” pro­wo­ka­cyj­ne pyta­nia i udzie­la na nie cel­nych odpowiedzi.

Chrobot” Tomek Michniewicz

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Chro­bot” to naj­now­sza książ­ka Tom­ka Mich­nie­wi­cza, cenio­ne­go i nagra­dza­ne­go repor­ta­ży­sty. Tym razem zabie­ra czy­tel­ni­ków w podróż przez sie­dem róż­nych miejsc i poka­zu­je jak wyglą­da ten sam świat oraz te same cza­sy widzia­ne z cał­ko­wi­cie innych per­spek­tyw – miesz­kań­ca Japo­nii, Ugan­dy, Zim­ba­bwe, USA, Fin­lan­dii, Indii i Kolumbii.

Tomek Mich­nie­wicz opo­wia­da sie­dem histo­rii o ludz­kich pro­ble­mach, smut­kach, rado­ściach, wyzwa­niach i klę­skach. Wszy­scy boha­te­ro­wie przy­szli na świat pra­wie w tym samym cza­sie. Żyją w róż­nych miej­scach, są człon­ka­mi skraj­nie róż­nych spo­łe­czeństw i kul­tur. Zesta­wie­nie histo­rii ludzi z całe­go świa­ta poka­zu­je, jak wie­le w naszym życiu zale­ży od miej­sca uro­dze­nia. Lek­tu­ra „Chro­bo­tu” pozwa­la poznać bli­żej pro­ble­my współ­cze­sno­ści. Co waż­ne Mich­nie­wi­czo­wi uda­ło się poka­zać życie swo­ich boha­te­rów w nie­zwy­kle pla­stycz­ny, anga­żu­ją­cy sposób.

Mazel tow. Jak zostałam korepetytorką w domu ortodoksyjnych Żydów” J.S. Margot

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

J. S. Mar­got pod­czas stu­diów trans­la­tor­skich posta­no­wi­ła pod­re­pe­ro­wać swój stu­denc­ki budżet. W tym celu roz­po­czę­ła trwa­ją­cą kil­ka lat pra­cę kore­pe­ty­tor­ki w rodzi­nie Schne­ide­rów, orto­dok­syj­nych Żydów. Oka­za­ła się ona nie tyl­ko moż­li­wo­ścią zarob­ku, ale przede wszyst­kim spo­tka­niem z innym, pozor­nie nie­do­stęp­nym świa­tem rzą­dzą­cym się bar­dzo spe­cy­ficz­ny­mi zasa­da­mi. Spo­tka­nie mło­dej, lewi­cu­ją­cej i zbun­to­wa­nej stu­dent­ki miesz­ka­ją­cej ze swo­im irań­skim chło­pa­kiem z orto­dok­syj­ną rodzi­ną Schne­ide­rów było nie­zwy­kłą przy­go­dą dla obu stron. Tę magicz­ną rela­cję może­my poznać, czy­ta­jąc repor­taż „Mazel tow” napi­sa­ny przez doro­słą już J. S. Mar­got. Autor­ka opo­wia­da w nim o przy­jaź­ni ponad podzia­ła­mi reli­gij­ny­mi i kul­tu­ro­wy­mi. Nie zabra­kło tu rów­nież waż­nych pytań o toż­sa­mość oraz o to, co łączy wszyst­kich ludzi bez wzglę­du na wyzna­nie czy miej­sce uro­dze­nia, dając czy­tel­ni­ko­wi cel­ną lek­cję tole­ran­cji i obo­pól­ne­go sza­cun­ku. To świet­ny, lek­ko napi­sa­ny repor­taż, któ­ry bawi, smu­ci a tak­że pozwa­la lepiej poznać codzien­ność orto­dok­syj­nych Żydów.

Królestwo”Szczepan Twardoch

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Bez Kró­la” nie było­by Kró­le­stwa”. Pre­mie­ra tej książ­ki oka­za­ła się ogrom­nym zasko­cze­niem. W naj­now­szej powie­ści Twar­do­cha do gło­su docho­dzą żydow­ska pro­sty­tut­ka Ryf­ka oraz syn Jaku­ba Sza­pi­ro. To oni rela­cjo­nu­ją wojen­ne losy boha­te­rów Kró­la”. Czy­tel­ni­cy ocze­ku­ją­cy opi­sów pości­gów, ulicz­nych walk, rabun­ków i pora­chun­ków mię­dzy gan­ga­mi mogą się roz­cza­ro­wać, bowiem Kró­le­stwo” to poru­sza­ją­ca opo­wieść o losach ludzi zamknię­tych w get­t­cie, doświad­czo­nych woj­ną, ska­za­nych na nie­uchron­ną śmierć. Kró­le­stwo” jest reflek­syjną i wzru­sza­jącą książ­ka, w któ­rej klu­czo­wym punk­tem jest wid­mo Zagłady.

Lincoln w Bardo”George Saunders

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Jak pole­cać, to tyl­ko naj­lep­sze tytu­ły! Za Lin­col­na w Bar­do” Geo­r­ge Saun­ders otrzy­mał Man Booker Pri­ze – jed­ną z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych nagród na świe­cie. Ponad­to tłu­ma­cze­nie książ­ki zosta­ło wyróż­nio­ne tytu­łem książ­ki roku maga­zy­nu Książ­ki”. O tej powie­ści mówi się ame­ry­kań­skie Dzia­dy”. Saun­ders przed­sta­wił w niej Ame­ry­kę cza­sów woj­ny sece­syj­nej. Śmierć była wów­czas czymś zupeł­nie powsze­dnim – tysią­ce ludzi dzien­nie umie­ra­ły na fron­cie lub z gło­du, sze­rzy­ły się cho­ro­by. Jed­nak jed­na śmierć szcze­gól­nie poru­szy­ła spo­łe­czeń­stwo – umie­ra Wil­lie, uko­cha­ny syn pre­zy­den­ta Lin­col­na. Ten nie potra­fi sobie pora­dzić ze śmier­cią dziec­ka, codzien­nie odby­wa samot­ne spa­ce­ry na grób Wil­lie­go, by tam w ciszy prze­ży­wać żało­bę. Wil­lie nie jest jed­nak sam – na cmen­ta­rzu towa­rzy­szą mu duchy pocho­wa­nych tam ludzi – żoł­nie­rzy, ary­sto­kra­tów, słu­żą­cych – ludzi z róż­nych klas spo­łecz­nych i epok. Nie­któ­re duchy nie chcą przy­jąć do wia­do­mo­ści fak­tu, że już nie nale­żą do świa­ta żywych. Fabu­ła książ­ki oscy­lu­je wokół ich rozmów.

Lud” – Ilona Wiśniewska

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Ilo­na Wiśniew­ska dosko­na­le czu­je się na pół­no­cy, nie ukry­wa też, że kocha o niej pisać. Dowo­dem na to jest już trze­cia książ­ka poświę­co­na tej czę­ści świa­ta. Po opi­sa­niu histo­rii Spits­ber­ge­nu (Bia­łe”) oraz rela­cji z mroź­nej pół­no­cy Nor­we­gii (Hen”) Wiśniew­ska posta­no­wi­ła udać się jesz­cze wyżej na mapie świa­ta – na Gren­lan­dię. W swo­im naj­now­szym repor­ta­żu sku­pia się głów­nie na miesz­kań­cach Uum­man­naq – mia­stecz­ka leżą­ce­go na jed­nej z wyse­pek przy zachod­nim brze­gu Gren­lan­dii. Znaj­du­je się tam naj­star­szy dom opie­ki, do któ­re­go tra­fia­ją dzie­ci opusz­czo­ne przez swo­ich rodzi­ców. Czę­sto nie są to ofia­ry zanie­dbań czy prze­mo­cy, a sie­ro­ty po samo­bój­cach. Na Gren­lan­dii depre­sja jest powszech­nym zja­wi­skiem, to z jej powo­du wskaź­nik samo­bójstw na wyspie jest bar­dzo wyso­ki. Wiśniew­ska opi­su­je losy wycho­wan­ków i wycho­waw­ców domu opie­ki, ich rodzin, zna­jo­mych. Ponad­to tłu­ma­czy spe­cy­fi­kę życia na Gren­lan­dii, napię­te rela­cje mię­dzy Gren­land­czy­ka­mi a Duń­czy­ka­mi oraz warun­ki panu­ją­ce na wyspie.

Opowiem ci o zbrodni

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Pro­po­zycją pre­zen­to­wą dla wszyst­kich fanów kry­mi­na­łów jest anto­lo­gia Opo­wiem ci o zbrod­ni”. Sied­mio­ro topo­wych pol­skich auto­rów powie­ści kry­mi­nal­nych pod­ję­ło się nie­co­dzien­ne­go zada­nia opi­sa­nia sze­ściu wybra­nych przez sie­bie auten­tycz­nych zbrod­ni, któ­re zosta­ły popeł­nio­ne w Pol­sce na prze­strze­ni ostat­nich kil­ku­dzie­się­ciu lat. Oprócz tego w swo­ją opo­wieść wple­tli rela­cję ze swo­jej pra­cy jak przy­go­to­wu­ją się do pisa­nia, jak wyglą­da sam pro­ces twór­czy. Dzię­ki temu powsta­ła książ­ka wyjąt­ko­wa, któ­rej nar­ra­cję dodat­ko­wo wspie­ra serial tele­wi­zyj­ny, w któ­rym każ­dy z auto­rów roz­wi­ja myśl roz­po­czętą w Opo­wiem ci o zbrod­ni”. Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla kryminałoholików. 

Rzeczy, których nie wyrzuciłem”Marcin Wicha

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Wra­ca­jąc do pole­ceń z naj­wyż­szej pół­ki, na pre­zent war­to kupić książ­kę tego­rocz­ne­go lau­re­ata Pasz­por­tu Poli­ty­ki, podwój­nej nagro­dy Nike oraz nagro­dy im. Gom­bro­wi­cza. Mar­cin Wicha pisze w swo­jej książ­ce o rze­czach, któ­re zosta­ły po śmier­ci mat­ki. Bio­rąc w ręce rze­czy pozo­sta­wio­ne w jej miesz­ka­niu, przy­po­mi­na sobie zda­rze­nia z prze­szło­ści, któ­re pamię­ta tyl­ko on. Przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku, książ­ki i meble dzia­ła­ją na wyobraź­nię auto­ra. Wicha opi­su­je je, cza­sem w for­mie kil­ku­stro­ni­co­wych ese­jów, aneg­dot, cza­sem za pomo­cą kil­ku słów. Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla ludzi, któ­rzy cenią sen­ty­men­tal­ne historie.

W naszym zesta­wie­niu zna­la­zły się zarów­no poczyt­ne best­sel­le­ry, nagra­dza­ne tytu­ły, histo­rie praw­dzi­wych zbrod­ni, wzru­sza­ją­ce powie­ści, jak i poru­sza­ją­ce repor­ta­że. Mamy nadzie­ję, że każ­dy z was zna­lazł tu książ­kę, któ­rą obda­ru­je bli­ską oso­bę lub same­go siebie. 

Redak­cja Czy­taj PL

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy