Aktualności Ekranizacje

Już można oglądać serialową adaptację powieści Na wodach północy Iana McGuire’a

Elek­try­zu­ją­cy kry­mi­nał histo­rycz­ny Iana McGu­ire­’a, zaty­tu­ło­wa­ny Na wodach pół­no­cy, któ­re­go tłem jest XIX-wiecz­na wypra­wa stat­ku wie­lo­ryb­ni­cze­go na Morze Ark­tycz­ne, nomi­no­wa­ny w 2016 do pre­sti­żo­wej Nagro­dy Booke­ra, odna­lazł dro­gę na małe ekra­ny. Mini­se­rial zre­ali­zo­wa­ny na zle­ce­nie HBO ofi­cjal­ną pre­mie­rę ma mieć dopie­ro 3 grud­nia, ale w nie­któ­rych rejo­nach już teraz moż­na oglą­dać mro­żą­cą krew w żyłach histo­rię rej­su z mor­der­cą na pokładzie.

Akcja powie­ści Na wodach pół­no­cy roz­gry­wa się w roku 1859. W rejs w rejo­ny Morza Pół­noc­ne­go wypły­wa sta­tek wie­lo­ryb­ni­czy. Kie­dy okręt znaj­du­je się już dale­ko od por­tu, na pokła­dzie zna­le­zio­ne zosta­je cia­ło zamor­do­wa­ne­go dziec­ka. Wśród zało­gi ukry­wa się mor­der­ca, potwór w ludz­kiej skórze.

Na medium seria­lo­we powieść Iana McGu­ire­’a zaadap­to­wał nomi­no­wa­ny do BAFTY Andrew Haigh. Twór­com zale­ża­ło na auten­tycz­no­ści, stąd wie­le ujęć nakrę­co­nych zosta­ło na Oce­anie Arktycznym.

Powieść Iana McGu­ire­’a w nie­zwy­kle żywy spo­sób przy­wo­łu­je bru­tal­ne pięk­no ark­tycz­ne­go śro­do­wi­ska. Wie­dzia­łem, że muszę spró­bo­wać wnieść podob­ny realizm do seria­lu. Pomi­mo oczy­wi­stych wyzwań, reali­zo­wa­nie zdjęć na Ark­ty­ce wyda­wa­ło się naj­lep­szą opcją. Chcia­łem, żeby­śmy wszy­scy poczu­li ten prze­ni­kli­wy wiatr, prze­ni­kli­we zim­no. Chcia­łem uchwy­cić strach, któ­ry wyni­ka z bycia tak dale­ko od cywi­li­za­cji, mówił Andrew Haigh.

W rolach głów­nych zoba­czy­my Jac­ka O’Con­nel­la, Coli­na Far­rel­la i Ste­phe­na Gra­ha­ma. W liczą­cym sobie pięć odcin­ków seria­lu wystę­pu­ją rów­nież mię­dzy inny­mi: Sir Tom Cour­te­nay, Sam Spru­ell, Roland Møl­ler, Peter Mul­lan, Phi­lip Hill-Pear­son, Kie­ran Urqu­hart, Jona­than Aris, Ste­phen McMil­lan, Eli­za But­ter­worth, Nive Nie­lson, Natar Unga­la­aq, Jer­ry Laisa, Ipe­elie Ooto­ova czy Keenan Carpenter.

Pro­duk­cja ma mieć pre­mie­rę w HBO 3 grud­nia. Użyt­kow­ni­cy plat­for­my HBO GO dosta­li jed­nak moż­li­wość oglą­da­nia seria­lu wcze­śniej. „Na morzu pół­noc­nym” dostęp­ne jest dla nich od 5 listopada.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy